Styrke likepersonsarbeidet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Forbundet har i koronatiden fått en reduksjon av antallet likepersoner fra 100 til 70. Dette skyldes økt tap av likepersoner og rekrutteringsutfordringer. Forbundet ser en økning i likepersoner som gir seg på grunn av helsemessige årsaker. En del gir seg også på grunn av manglende motivasjon. De føler seg lite brukt og unyttige. Sistnevnte årsak gjenspeiles i en halvering av innrapportere likepersonsaktiviteter til forbundet. Samtaler med nye medlemmer i foreningen viser at de ikke kjenner til tilbudet, og derfor ikke anvender det. Mange sier de gjerne skulle ha snakket med en likeperson da de fikk diagnosen og i sammenhenger de står fast. Det virker som tjenenestene er for lite kjent for medlemmene. Forbundets rekrutteringsutfordringer av likepersoner virker også å henge sammen med manglende kunnskap om likepersonstjenestene og likepersonsarbeidet i fylkes – og lokallagene. Styrene har blitt helt eller delvis utskiftet i koronatiden, og kunnskap har gått tap. Forbundet må derfor skolere de tillitsvalget, så de kan bli med å rekruttere aktuelle likepersoner. Målsetting: Forbundet ønsker å styrke likepersonsarbeidet ved å gjøre det bedre kjent i forbundet, iverksette tiltak for å tilby likepersonstjenester til eksisterende og nye medlemmer, og rekruttere 30 nye likepersoner.

Aktivitet/tiltak/metode

Tiltak 1: Kampanje for å spre informasjon om likepersonstilbudet til medlemmer. Forbundet vil opprette en ny fane på innmeldingsskjema. Her vil det være informasjon om forbundet og likepersonstilbudet, og et tilbud om å bli oppringt av en likepersonen. Tilbudet aktiveres ved å trykke på en samtykkeknapp. Medlemmer vil få tilsendt den samme informasjonen i skriftlig form, på mail og via sosiale medier, med en QR kode som leder til samtykkeknappen. Persondata vil bli lagret i en liste i vårt kursregister, som kun likepersonsansvarlig vil ha tilgang til. Likepersonsansvarlig vil sende hvert oppdrag videre til en likeperson. Informasjonsteksten vil gi informasjon om delingen av data med en likeperson og samtykke de gir til dette ved å trykke på samtykkeknappen. De tekniske løsningen vil bli utarbeidet av Minus. Tiltak 2: Opplæring av tillitsvalgsapparatet Under koronatiden har det vært store utskiftninger i fylkes – og lokallagsstyrene, og mange har lite kunnskap om forbundets likepersonsarbeid. Det vil bli arrangert tre digitale webinarer, med temaene: 1) Hva er en likepersonsarbeid i Norges Parkinsonforbund og organisering, 2) Hvem kan bli og hvordan kan noen bli en likeperson og 3) Hvordan rekruttere?. Det vil bli satt av rikelig tid til spørsmål. Tiltak 3: Opplæring av 30 nye likepersoner Likepersonene vil utdannes med forbundets e-læringsprogram, etterfulgt av samtaler med likepersonsansvarlig i forbundet. Etter et år i tjeneste vil de få en fysisk samling. Denne modellen er etablert. Målgruppen er nåværende eller nye medlemmer i forbund, som er eller ønsker å bli likepersoner eller å kunne anvende likepersonstjenester. Sekundær målgruppe er tillitsvalgte som vil bidra med rekruttering. Prosjektet vil bli evaluert av prosjektgruppen. Evalueringen vil legge grunnlaget for administrasjonenes forslag til videre arbeid med likepersonsarbeidet, og sluttrapporten til Stiftelsen Dam. Vedvarende rekrutteringsvansker av nye likepersoner kan forsinke prosjektet.

Antall deltakere

5000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det å få en kronisk diagnose selv eller som nærstående rokker ved hverdagen. Dette gjelder også i situasjoner der parkinson utfordrer livet og hverdagen på ulike måter. Mange spørsmål dukker ofte opp og fremtiden synes usikker. De trenger hjelp, noen å snakke med og kunnskap om ulike hjelpetilbud. Ved å kontakte en likeperson kan de få den støtten de trenger for å komme i gang med bearbeiding, noen å gå veien sammen med og som forstår. Likepersonene kan med sin erfaring gi håp og kunnskap om ulike mestringsstrategier eller mulige løsninger. Likepersonstjenesten er således et viktig supplement til helsevesent for å kunne ivareta den psyskiske helsen til personer som blir rammet av parkinson. I dette prosjektet bygger vi opp og styrker likepersonsapparatert og deres støtteapparat, så de skal stå rustet til å utføre denne viktige samfunnsoppgaven. Vi sprer informasjon om likepersonstjenestene til nye medlemmer, medlemmer og andre via sosiale medier, så flere får kunnskap om tilbudet og kan benytte seg av de. Det utvikles en bli – oppringt – tjeneste, som et lavterskeltilbud for å senke terskel for å ta kontakt. Ofte er lavterskeltilbudene noe våre medlemmer etterlyser. Noen som kan hjelpe når problemet er der, så de slipper å gå å gruble og eskalere utfordringene. En økning i likepersonsaktiviteter vil utløse en høyere sats av tilskuddsmidler fra Bufdir, til Norges Parkinsonforbund. Midler forbundet kan anvende til nye tilbud for målgruppen.

Plan for gjennomføring

Prosjektgruppen er allerede etablert og roller definert. I mai blir det prosjektmøte med planlegging av prosjektet, booking av hotell for likepersonskurs og foredragsholder. På dette møte vil grupppen se på folderne og behovet for endringer, og utarbeide informasjonstekster. Alt skal være trykt og sendt ut innen utgangen av juni. Prosjektleder holder i arbeidet. Bekkelund etablere QR-kode og de digitale løsningene med firmaet Minus. Brukerne, Boussaada og Støkket planlegger og holder de tre digitale webinarene for de tillitsvalgte, ett i juni og to i august. I August – april vil foreningene, likepersoner og administrasjon rekruttere likepersoner. Boussaada vil ha oppfølgingssamtalene med de kommende likepersonene, veilede de i e-læringsprogrammet og tegne kontrakter. Hun vil også administrere ordningen hvor gamle og nye medlemmer kan bli ringt opp av en likeperson. Likepersonene vil rapportere all likepersonsaktivitet, så vi kan følge med på virkningen av prosjektet. I denne tiden vil, Bekkelund, publisere tilpasset informasjon om likepersonsarbeidet regelmessige i sosiale medier og i nyhetsbrevene til foreningene og medlemmer. Brukerne, Støkket og Boussaada arranger likepersonskurs for veletablerte likepersonene i mai. Boussaada vil mai samla alle rapportene fra likepersonene og utarbeide en rapport. Rapporten vil bli presentert på evalueringsmøte til prosjektgruppen, i slutten av mai. Boussaada ferdigstiller rapporten til styre, og presenterer den i juni. Det legges en videre vei for likepersonsarbeidet. Hun skriver også sluttrapport til Stiftelsen Dam.

Prosjektleder

Lemia Boussaada

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Styrke likepersonsarbeidet
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 195 000, 2024: kr 135 000
Startdato
02.05.2023
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring