Styrke migranters psykososiale helse

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Innvandrere, både flyktninger og arbeidssøkende fra EØS, opplever utfordringer i forhold til myndigheter og offentlige instanser: Nav, politi, UDI, helseinstanser, kommunale tjenester o.a. Utfordringene består i å forstå informasjon, kjenne lover og regler og gjennomføre kommunikasjon. Personene i denne gruppen føler seg fremmede overfor det norske samfunnet, føler utenforskap og som følge av dette har mange psykiske utfordringer. Prosjektet henvender seg til denne gruppen, og vil hjelpe disse på veien videre til integrasjon, sosial inkludering og bidra til å styrke deres psykososial helse.

Målsetting for prosjektet

Overordnete mål: 1. Bidra til bedre integrasjon av deltakerne i samfunn- og arbeidsliv. 2. Motvirke deltakernes opplevelse av utenforskap og sosial ekskludering. 3. Bidra til styrket psykososial helse for deltakerne.

Målgruppe

Målgruppen er innvandrere som p.t. er uten introduksjonsprogram eller andre organiserte tilbud beregnet for å hjelpe personen til integrasjon i samfunnet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

80

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet skal bidra til at flere innvandrere klarer å integrere seg, kvalifisere seg til arbeid eller utdanning og til å få hjelp til å forstå kravene som stilles i det samfunnet de lever i og er en del av. Deltakerne gjøres i stand til selv å yte til samfunnet. Det vil gi økt velvære og bedre den generelle helsen. Gjennom deltakelse på 12 samlinger ønsker vi å gi deltakerne økte kunnskaper og mestringsfølelse, og derved bedre selvtillit og evne til å hjelpe seg selv og likepersoner. Dette vil styrke deltakernes psykososiale helse. Stikkordet her er empowerment. Prosjektet skal være et lavterskeltilbud hvor flyktninger og arbeids-innvandrere kan få økt innsikt i det norske samfunnets system og ordninger. Dette vil skje i form av enkel rådgivning og praktisk hjelp. Slik rådgivning vil innebære å tolke og forstå innholdet i offentlige brev og dokumenter, veilede dem i hjelpesystem som Nav, helse og økonomisk rådgivning. Praktisk hjelp kan handle om å hjelpe deltakere til å bruke nettbank, fylle ut søknader og andre skjemaer. Tilbudet vil også kunne innebære råd og veiledning basert på sosialfaglig kunnskap og perspektiv. Tiltakene er en kombinasjon av samling i små grupper (8 personer) og individuelle samtaler.

Fremdriftsplan for prosjektet

2022-23: August – september: Rekruttering av deltakere og frivillige. August – september: Utarbeide spørreundersøkelse. Oktober: Gjennomføre spørreundersøkelse, del A. August – oktober: Organisere aktivitetene. November – mars: Gjennomføre aktivitetene. Januar – april: Individuelle samtaler. April: Gjennomføre spørreundersøkelse, del B. Mai – juni: Evaluering og rapportering. Juni: Presentasjon av resultatene. Juli: Prosjektavslutning.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

EMPOWER ble gjennomført av Caritas Trondheim og Institutt for sosialt arbeid (ISA) ved NTNU. Målet med utviklingsprosjektet var å møte behovene til innvandrere ved å tilby veiledning og praktisk støtte på områder som påvirker deres følelse av kontroll og innflytelse over eget liv. Prosjektet hadde som mål å rekruttere 80 innvandrere bosatt i Trondheim som sto uten et aktivitetstilbud fra det offentlige. EMPOWER rettet seg mot en mangfoldig gruppe innvandrere med ulike helsemessige og sosioøkonomiske utfordringer med håp om å forbedre deres inkludering i samfunnet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Rekrutteringsmålet med 80 deltakere ble nådd. Grunnet frafall før oppstart og underveis i prosjektet kan kun 53 av disse regnes som aktive deltakere. Møtene ble gjennomført med minimum 10 møter for hver gruppe, og noen grupper avholdt også flere møter. I prosjektskissen var 12 møter skissert som en tentativ plan, hvorav to av disse møtene var forbeholdt individuell veiledning. Denne formen for hjelp og støtte ble i større grad integrert i de respektive tema for hvert gruppemøte. Det ble i henhold til prosjektplanen gjennomført spørreskjemaundersøkelse blant deltakerne ved prosjektets start og slutt. Utfylling av spørreskjema ble påvirket av deltakernes tilgjengelighet, så antall deltakere som fylte ut skjema på begge tidspunkt var begrenset til 11 deltakere. Evalueringen av EMPOWER viste at de fleste deltakerne var veldig fornøyde med prosjektet, og opplevde flere positive følger. Prosjektet var praktisk nyttig, det sosiale var viktig og man fikk utvidet sin bekjentskapskrets. Siden

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

42

Prosjektgjennomføring/Metode

Rekruttering av frivillige og deltakere ble gjennomført fra november 2022 til januar 2023. Det ble utformet rekrutteringsmateriell på flere språk for å tiltrekke både frivillige og deltakere. Totalt ble 8 frivillige og 85 deltakere rekruttert til prosjektet. Frivillige og deltakere ble organisert i totalt seks grupper basert på deltakernes språklige kompetanse. Gruppene møtte hverandre ukentlig i 10 uker, og samlingene var en blanding av gruppeundervisning, språktrening, rådgivning og praktisk hjelp. Temaene for gruppemøtene varierte og omhandlet blant annet familieliv, helsetjenester, arbeidsliv, kultur og religion. For å evaluere prosjektet og få kunnskap om deltakernes psykososiale helse og integrering fylte de ut spørreskjema både i starten og ved slutten av prosjektet.

Resultater og resultatvurdering

Deltakerne hadde høyere utdannelse, men lav inntekt og sysselsettingsgrad. Språkbarrierer og manglende nettverk ble nevnt som utfordringer for sysselsetting. Deltakerne viste interesse for å lære om norsk samfunn og kultur. Ønsker om bedre språkkunnskaper, nettverksbygging og hjelp med jobbsøking ble uttrykt. I EMPOWER fikk deltakerne mulighet til å utvide sine nettverk og utvikle sin kunnskap og ferdigheter som gjør en bedre rustet til å navigere i det norske samfunnet. Det ble lagt til rette for en medvirkningsprosess hvor deltakerne kunne bidra til å forme innholdet i samlingene. Deltakerne ga positive tilbakemeldinger på EMPOWER-prosjektet, og opplevde vekst og utvikling. Deltakerne ønsket mer samhandling med nordmenn, noe som ble foreslått å legge til rette for i større grad i fremtidige prosjekter. Gruppelederne beskrev deltakerne som veldig engasjerte, men ulikt nivå blant deltakerne på digitale ferdigheter var utfordrende. Basert på den skriftlige evalueringene fra både deltak

Oppsummering og videre planer

Gjennom EMPOWER har vi fått innsikt i deltakernes opplevelse av livet i Norge, og hvilke behov og ønsker de har for fremtiden. Deltakerne uttrykker et sterkt ønske om å bygge et godt og vellykket liv gjennom utdanning og jobb. Mange deltakere har høy utdanning fra hjemlandet, og flere opplever at det tar veldig lang tid før man kan bruke den kompetansen man har i Norge. Både andre deltakere, frivillige og gruppeledere har bidratt med ny kunnskap og erfaringsdeling som oppleves positivt for alle involverte. Deltakere i EMPOWER har relativt kort botid i Norge, noe deres erfaringer også bærer pre

Prosjektleder

Marianne Nilsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Styrke migranters psykososiale helse
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 500 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
31.07.2023
Status
Avsluttet