Styrke migranters psykososiale helse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Innvandrere, både flyktninger og arbeidssøkende fra EØS, opplever utfordringer i forhold til myndigheter og offentlige instanser: Nav, politi, UDI, helseinstanser, kommunale tjenester o.a. Utfordringene består i å forstå informasjon, kjenne lover og regler og gjennomføre kommunikasjon. Personene i denne gruppen føler seg fremmede overfor det norske samfunnet, føler utenforskap og som følge av dette har mange psykiske utfordringer. Prosjektet henvender seg til denne gruppen, og vil hjelpe disse på veien videre til integrasjon, sosial inkludering og bidra til å styrke deres psykososial helse.

Målsetting

Overordnete mål: 1. Bidra til bedre integrasjon av deltakerne i samfunn- og arbeidsliv. 2. Motvirke deltakernes opplevelse av utenforskap og sosial ekskludering. 3. Bidra til styrket psykososial helse for deltakerne.

Målgruppe

Målgruppen er innvandrere som p.t. er uten introduksjonsprogram eller andre organiserte tilbud beregnet for å hjelpe personen til integrasjon i samfunnet.

Antall personer i målgruppen

80

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal bidra til at flere innvandrere klarer å integrere seg, kvalifisere seg til arbeid eller utdanning og til å få hjelp til å forstå kravene som stilles i det samfunnet de lever i og er en del av. Deltakerne gjøres i stand til selv å yte til samfunnet. Det vil gi økt velvære og bedre den generelle helsen. Gjennom deltakelse på 12 samlinger ønsker vi å gi deltakerne økte kunnskaper og mestringsfølelse, og derved bedre selvtillit og evne til å hjelpe seg selv og likepersoner. Dette vil styrke deltakernes psykososiale helse. Stikkordet her er empowerment. Prosjektet skal være et lavterskeltilbud hvor flyktninger og arbeids-innvandrere kan få økt innsikt i det norske samfunnets system og ordninger. Dette vil skje i form av enkel rådgivning og praktisk hjelp. Slik rådgivning vil innebære å tolke og forstå innholdet i offentlige brev og dokumenter, veilede dem i hjelpesystem som Nav, helse og økonomisk rådgivning. Praktisk hjelp kan handle om å hjelpe deltakere til å bruke nettbank, fylle ut søknader og andre skjemaer. Tilbudet vil også kunne innebære råd og veiledning basert på sosialfaglig kunnskap og perspektiv. Tiltakene er en kombinasjon av samling i små grupper (8 personer) og individuelle samtaler.

Fremdriftsplan

2022-23: August – september: Rekruttering av deltakere og frivillige. August – september: Utarbeide spørreundersøkelse. Oktober: Gjennomføre spørreundersøkelse, del A. August – oktober: Organisere aktivitetene. November – mars: Gjennomføre aktivitetene. Januar – april: Individuelle samtaler. April: Gjennomføre spørreundersøkelse, del B. Mai – juni: Evaluering og rapportering. Juni: Presentasjon av resultatene. Juli: Prosjektavslutning.

Prosjektleder/forsker

Marianne Nilsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Styrke migranters psykososiale helse
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 500 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
31.07.2023
Status
Under gjennomføring