Styrkende møteplasser

Søknadssammendrag

Caritas Norge er en humanitær organisasjon som arbeider for bedre integrering av innvandrere i Norge. Ved vårt ressurssenter i Oslo har vi et variert kurs- og aktivitetstilbud som målgruppen kan benytte seg av. Vi tilbyr samtidig informasjon og veiledning på ulike språk innen et bredt spekter av temaer.

I løpet av koronapandemien har vi opplevd en økning av innvandrerkvinner som tar kontakt fordi de har en utfordrende livssituasjon. Mange opplever både sosial og økonomisk ekskludering, noe som har blitt kraftig forsterket som følge av pandemien. Utenforskap skaper ringvirkninger både i sammenheng med den enkeltes helse, men også i forbindelse med integrering i det norske samfunnet.

Prosjektet «Styrkende møteplasser» retter seg mot innvandrerkvinner, særlig de med flyktningbakgrunn. Prosjektet skal bidra til aktivisering og inkludering av målgruppen, og å redusere utenforskap og isolasjon.

Hovedaktivitetene i prosjektet er sosiale og kompetansehevende møter kombinert med fysiske aktiviteter. Gjennom aktivitetene skal deltakerne opparbeide seg kunnskap og sosialt kapital som kan bidra til å styrke den enkelte og øke tilhørighet til det norske samfunnet. Aktivitetene har oppstart i mai 2022. Det skal gjennomføres 45 møter med totalt 450 deltagere.

Møtene skal arrangeres på norsk, med frivillige språk- og kulturtolker til stede som kan støtte de med lavere norskferdigheter. Temaene som tas opp vil være relatert til helse, arbeid og selvutvikling. Det vil også tilbys faglig støtte for de som går på Voksenopplæring og har behov for det. Caritas vil invitere gjesteforedragsholdere fra NAV, helsepersonell (leger/psykologer/ernæringsfysiologer), jobbspesialist og potensielle arbeidsgivere.

Deltagerne vil også få tilbud om individuell veiledning og oppfølging på sitt morsmål. Med dette ønsker vi å tilby deltagerne ulike verktøy som kan fremme sosiale nettverk, livskvalitet og mestring over eget liv og egne valg.

Prosjektleder

Lara Isabel Tuduri Berg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Styrkende møteplasser
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
Kr 514.100
Startdato
08.04.2022