Sykling-alternativ til bil for foreldre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Inaktivitet er en av hovedårsakene til forekomsten av fedme og kroniske livsstilssykdommer. Vi trenger å være mer fysisk aktive, samtidig som utslipp av klimagasser må reduseres kraftig. I dette skjæringspunktet har aktiv transport sitt potensiale: Fysisk aktivitet kan bakes inn i en travel hverdag på vei til og fra de daglige gjøremålene. I tillegg kan CO2-utslipp fra motorisert transport reduseres betraktelig. Helseatferder som fysisk aktivitet etableres tidlig og kan ofte spores fra barndom til voksenlivet, noe som gjør småbarnsforeldre til en viktig målgruppe. Studier på aktiv transport med tradisjonelle sykler har rapportert positiv helseeffekt. Det finnes lite forskning på effekt av el-sykling og bruk av longtail-sykler. Denne typen lastesykler kan tenkes å dekke et praktisk behov som ikke tradisjonelle sykler eller el-sykler oppfyller. Vi trenger å vite mer om hvordan vi kan øke det daglige fysiske aktivitetsnivået til travle småbarnsforeldre på en måte som er praktisk gjennomførbar, og som kan opprettholdes over tid. Mål: Å undersøke effekten av en 12 måneders intervensjon med tilgang til el-sykkel, longtail-sykkel og tradisjonell sykkel i et utvalg av inaktive foreldre med barn i barnehage på: (i) objektivt målt sykkelmengde og fysisk aktivitetsnivå, (ii) familiens transportvaner

(iii) endring i fysisk form, kroppsammensetning, og selvrapportert helse/livskvalitet, og (iv) erfaringer med og motivasjon for bruk av sykkel (el/longtail/tradisjonell). Utvalg: 36 småbarnsforeldre (18 kvinner og 18 menn) skal rekrutteres via barnehager, en deltaker fra hver familie. Design: Cross-over; deltakerne (n=18) skal gjennom følgende grupper: 4 mnd med el-sykkel (n=6), 4 mnd med longtail sykkel (n=6), 4 mnd med tradisjonell sykkel (n=6). I tillegg inkluderes en kontrollgruppe (n=18) som skal opprettholde vanlige aktivitets-og transportvaner . Deltakerne randomiseres til intervensjon- eller kontrollgruppe. Målingene skal utføres også på deltakernes ev.partner, for å undersøke potensiell «smitte-effekt».

Målinger: (I) Et nettbasert spørreskjema skal kartlegge transport- og aktivitetsvaner, selvopplevd helse og livskvalitet, motivasjon for sykling, og sosio-demografiske variabler. (II) Sykling og fysisk aktivitetsnivå skal måles med en smartphone-app. (III) Fysisk form (maksimalt oksygenopptak), kroppsammensetning, vekt og høyde. (IV) Deltakernes erfaringer med og motivasjon for sykling skal utforskes med fokusgruppeintervjuer. Studiens betydning: Studien vil gi ny kunnskap om viktige og tidsaktuelle tema (utfordringer relatert til folkehelse og klima/miljø, på en relevant målgruppe (småbarnsforeldre).

Studiens målsetting sammenfaller med nasjonale og internasjonale strategiske dokumenter, deriblant Paris-avtalen, folkehelsemeldingen «Mestring og Muligheter», Nasjonal Transportplan 2014-2023, og anbefalingene for fysisk aktivitet. Ved positive resultater bør sammenhengene undersøkes i et større og mer representativt utvalg.

Prosjektleder/forsker

Helga Birgit Bjørnarå

Hovedveileder

Elling Bere

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Sykling-alternativ til bil for foreldre
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Beløp Bevilget
2017: kr 840 000, 2018: kr 855 000, 2019: kr 865 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring