SYKT AKTIV

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Rundt 300.000 nordmenn lever med revmatisk sykdom i Norge i dag. 1 av 4

lever med muskel- og skjelettsykdommer. Revmatisk sykdom og muskel- skjelettsykdommer er blant hovedårsakene til langtidssykemelding og uførhet. Mange langtidssyke opplever møtet med helse og velferdsapparatet som passiviserende. Sykdom og helsebegrensninger kan lede til isolering. Dette kan øke belastningen for den enkelte, og kostnadene for samfunnet i form av tapt arbeidstid og behandling for tilleggslidelser som følge av en passiv livsstil og isolasjon. Med prosjektet SYKT AKTIV ønsker Norsk Revmatikerforbund (NRF) å hjelpe flere revmatikere å ha et aktivt liv og en meningsfull hverdag til tross for kronisk smerte og sykdom. Vi ser behovet for å skape en ny standard for deltagelse, en trygg og «friskfokusert» arena for å prøve å feile, med utgangspunkt i selvhjelpsmetodikk og brukerstyrte kurs. Vi ønsker derfor å skape en digital møteplass og et effektivt kursopplegg der mestring, inspirasjon, glede og aktivitet står i sentrum.

2. Prosjektets målsetting
Målet med prosjektet SYKT AKTIV er å skape et kursopplegg og en digital møteplass som kan hjelpe revmatikere spesielt og mennesker med muskel- skjelettsykdom generelt å leve mer aktive og meningsfulle liv.

Delmål 1: Å utvikle et inspirerende mestringskurs og aktivitetsopplegg for unge voksne revmatikere på Reuma-Sol med kursmoduler fokusert på mestring og empowerment som kan hjelpe dem å komme eller holde seg i aktivitet, og ha en meningsfull hverdag til tross for kronisk sykdom.Delmål 2: Å skape en inspirerende digital møteplass på nettstedet www.syktaktiv.no som bidrar til å skape engasjement og mestring blant revmatikere og mennesker med muskel- skjelettsykdom.

Delmål 3: Å arrangere en livestreamet fagkonferanse, eventuelt en serie med webinars med foredrag og mulighet for interaktiv deltakelse, som skaper engasjement blant revmatikere og mennesker med muskel- og skjelettsykdom.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen for SYKT AKTIV er revmatikere og pasienter med muskel- og skjelettrelatert kronisk smerte mellom 30 og 50 år. Dette er en gruppe som det viser seg er vanskelig å rekruttere til «vanlig» medlemskap eller tillitsverv i organisasjonen i tradisjonell forstand. Revmatiske sykdommer rammer hele befolkningen, og Revmatikerforbundet ønsker å skape en arena som vil føre til at også denne gruppen vil føle tilhørighet i vår organisasjon. Ved å tilby et fellesskap på andre premisser enn gjennom den tradisjonelle organisasjonsmodellen, håper vi å komme i kontakt denne gruppen.

4. Beskrivelse av gjennomføring
De ulike delprosjektene støtter og bygger opp hverandre, og skaper en helhet som til sammen blir forbundet med tittelen SYKT AKTIV. Den digitale møteplassen er lett tilgjengelig for målgruppen, og åpner for deltagelse for folk med kronisk sykdom også uavhengig av diagnose, fysisk begrensning og bosted. Konferansen og foredragene skaper et

interaktivt innhold på nettsidene, samtidig som de enkelte foredragene sprer kunnskap om sentrale temaer i kurset på Reuma-Sol, og blir slik en smakebit på selve kursopplegget. Kurset på Reuma-Sol er kjernen i prosjektet og utgjør en praktisk og tilgjengelig rehabiliteringsmulighet for deltagerne i målgruppen der de kan treffes fysisk og gjennomgå en givende rehabiliteringsprosess.

5. Prosjektets betydning
Et prosjekt som dette vil skape en sårt tiltrengt felles arena for unge voksne med revmatisk sykdom som ikke har en naturlig møteplass per i dag. Vi håper også at et prosjekt som dette kan føre til at denne gruppen via SYKT AKTIV naturlig vil føle en tilknytning til Norsk Revmatikerforbund og dermed gjøre organisasjonen i stand til å gjøre et enda større arbeid for denne gruppen.6. Framdriftsplan
Vår 2013: Sette opp nettsiden www.syktaktiv.no. Utvikle kursopplegg. Starte markedsføringen i sosiale medier.
Høst 2013: skaffe foredragsholdere og arrangere fagkonferanse eller webinarer. Fortsette forankring og markedsføring av kursopplegget via sosiale media og presse.
Vår 2014: holde første mestringskurs og aktivitetsopplegg.
Høst 2014: holde andre mestringskurs og aktivitetsopplegg.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har gjennomført 5 livestreamede webinarer med fagpersoner og pasienter som diskuterer sentrale temaer rundt det å ha et aktivt liv til tross for kronisk revmatisk sykdom. Hvert webinar ble sett av mellom 200-1500 personer live, og de har senere blitt gjort tilgjengelig i tekstsammendrag og som kortfilmer lagt ut på våre nettsider og delt i sosiale medier. I forkant av hvert webinar inviterte vi pasienter til å sende inn spørsmål til diskusjon i panelet. Vi klarte å få tak i flere av de flinkeste fagpersonene i landet, og disse delte sin kunnskap og diskuterte spørsmål som kom inn før og under sending sammen med pasientene på en veldig uformell og interessant måte. Prosjektet har i tillegg utviklet et inspirerende kurs- og aktivitetsopplegg med kursmoduler fokusert på mestring og empowerment. Vi har gjennomført to 7-dagers kurssamlinger med tilsammen 27 deltagere. Sykt AKTIV kurset kombinerer kognitive teknikker, arbeide med personlig målsetting, verktøy for eget mestringsarbeide og bolker med relativt utfordrende fysisk trening på en måte som er helt nytt i NRF-sammenheng.

Antall personer i målgruppen

5000

Oppsummering

Prosjektet Sykt AKTIV har levert konkrete produkter som vi nå bruker videre i en bred satsning på friskliv og økt mestring. Webinarene som kursform og formidlingskonsept er et verktøy vi kommer til å videreutvikle og bruke også på andre områder. Nå planlegger vi en serie webinarer med ulike revmatiske diagnoser og følgetilstander som tema. Kurset vi har utviklet som del av prosjektet vil utgjøre kjernen i opplæringen av frivillige Frisklivsagenter, og gjennom dem tilbys til medlemmer over hele landet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen Sykt AKTIV.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristin Kaldestad Urrang

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
SYKT AKTIV
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Prosjektleder Anna Tostrup Worsley
Beløp Bevilget
2013: kr 454 000, 2014: kr 304 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet