Tankegods- sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Når vi blir rammet av sykdom prøver vi å skape en forståelse og mening med det som skjer. Denne forståelsen og meningen er blant annet basert på egne erfaringer, informasjon, sosial og kulturell kunnskap. Sykdomsforståelse kan forklare variasjon i fysisk og psykisk tilpasning til sykdom. Forskning viser viktigheten av å ta hensyn til sykdomsforståelse, men gir ikke svar på hvordan man kan gjøre det i praksis. Det er få tiltak som hjelper personer med MUSSP å bli mer bevisst sin egen sykdomsforståelse eller som hjelper helsepersonell til å ta tak i og kommunisere rundt dette.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å øke bevissthet og kunnskap, og bedre kommunikasjon rundt sykdomsforståelse blant personer med MUSSP, likepersoner i Norsk Revmatikerforbund og helsepersonell som jobber med denne gruppen for dermed å gi grunnlag for økt mestring.

Målgruppe

Personer med muskel-skjelettsykdommer og plager (MUSSP).

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

8000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet består av 3 faser som delvis overlapper hverandre. Vi vil involvere brukere i alle faser av prosjektet. Første fase vil danne grunnlag for innholdet i informasjon- og opplæringsmateriellet om sykdomsforståelse og mestring og innebærer litteratursøk, systematisering og sammenstilling av relevant litteratur og forskning. I andre fase vil vi utvikle og gjennomføre materiell, kurs og workshop for brukere, likepersoner og helsepersonell. Prosjektet vil utvikle et nettopplæringskurs for likepersoner i NRF omkring sykdomsforståelse og hvordan kommunisere til personer med MUSSP rundt dette. Deler av kurset vil også bli tilgjengeliggjort for brukere med MUSSP gjennom Norsk Revmatikerforbund medlemsregister og Rådet for muskel- skjeletthelse. Det vil også bli utviklet en brosjyre for egenmestring. Videre vil vi arrangere en workshop og utvikle egen brosjyre om sykdomsforståelse for helsepersonell som jobber med brukere med MUSSP. Det vil bli utviklet en egen nettside for prosjektet hvor alt materiell som utvikles vil bli tilgjengeliggjort slik at brukere, likepersoner og helsepersonell kan få tilgang, også i fremtiden. I siste fase vil vi jobbe med å formidle informasjon og kunnskap om sykdomsforståelse og prosjektet videre.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet vil starte med litteraturgjennomgang og utforming av innhold i første fase. Dette vil bli utført i prosjektets første tre måneder. Noe parallelt med dette vil vi begynne å utvikle informasjons- og læringsverktøy, herunder brosjyrer, kurs og workshop. Dette vil blir utført i løpet av prosjektets første kvartal. Vi vil deretter gjennomføre kurs og workshop. Videre vil vi jobbe med å spre informasjon og kunnskap videre og evaluere.

Prosjektleder

Ida Løchting

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Tankegods- sykdomsforståelse og mestring ved kronisk sykdom
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Oslo Universitetssykehus, Forsknings- og formidlingsenheten for MUSSP.
Beløp Bevilget
2021: kr 783 000
Startdato
31.10.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring