Team DataParkinson – på nett

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Parkinson er en nevrologisk sykdom og kjennetegnes ved bevegelsesforstyrrelser, skjelvinger, stive muskler og ledd og manglende bevegelighet. Sykdommen fratar deg steg for steg evnen til å delta i det sosiale liv, og reduserer muligheten til selv fysisk aktivt å oppsøke steder hvor informasjon og kunnskap formidles. Erfaringene fra prosjektet ” IKT for Parkinson’ere”, finansiert av ExtraStiftelsen, viser at mange på grunn av sykdom ikke er i stand til å være aktive på nett, og på den måten går glipp av relevant og vesentlig kunnskap og informasjon. Gjennom

prosjektet “Team DataParkinson – på nett med Parkinson”, iverksettes et lavterskeltilbud i bruk av datateknologi for å sikre at personer med Parkinson innehar nødvendig kunnskap til å nyttiggjøre seg tilgjengelig teknologi for å kunne orientere seg i informasjonssamfunnet.

2. Hovedmålet i prosjektet er gjennom et systematisert lavterskeltilbud å

legge til rette for at personer med Parkinson tilegner seg ny kunnskap. Prosjektet vil gjennom målrettede opplæringstiltak gi nødvendig datakunnskap, og legge til rette for at brukerne “tør og evner” å ta i bruk ny teknologi. Mål om økt egenmestring og nye mulighet til sosial deltakelse gjennom bruk av datateknologi.

I Nevroplan 2015 er Helse- og omsorgsministeren opptatt av at brukerne kan leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv. Gjennom prosjektet ønsker forbundet å redusere isolasjonen mange opplever, skape økt selvstendighet og gjennom opplæring gjøre Parkinson-pasienter i bedre stand til å ivareta eget informasjonsbehov.3. Tall viser at årlig blir 600-1000 mennesker nydiagnostisert med Parkinsons sykdom. Erfaringer viser at som en følge av sykdomssymptomer er nyttiggjøring av teknologi avgjørende for å kunne fungere som verdige deltakere i dagens informasjonssamfunn. Prosjektet er ment som «hjelp til selvmestring» for målgruppen. For å kunne ivareta egne rettigheter og ha et så selvstendig liv som mulig med sykdommen, ønsker forbundet at målgruppen i større grad enn i dag selv skal være i stand til å søke informasjon, og få fram relevant kunnskap om egen sykdom. Prosjektet vil bidra til et sterkere fokus på betydningen av teknologisk kompetanse i dagens informasjonssamfunn.

4. Konkret vil opplæringen av 18 fylkeskoordinatorer bli gjennomført tidlig i prosjektperioden. Det vil skje gjennom intensivkurs over hele dager arrangert fylkesvis og i regi av forbundet. Når koordinatorene har gjennomgått opplæringen vil de være i stand til selv å holde kurs i sine respektive fylker. På den måten sikrer prosjektet kompetanseoverføring ved å utdanne ett sett med instruktører. Erfaringene fra to pilotkurs viser at læringsutbyttet er best i små grupper. Derfor vil kursmodellen med gjennomføring av flere kurs i små deltakergrupper bli prioritert.5. Mennesker med Parkinsons sykdom tvinges ofte mer eller mindre inn i isolasjon. Lang tids sykdom gjøre mulighetene for sosial kontakt, kommunikasjon med andre og deltagelse i samfunnet vanskeligere. Samtidig kan mange oppleve god livskvalitet mens sykdommen kontrolleres av behandling og kroppsfunksjonene er mer eller mindre intakt. Det er derfor svært viktig å ha kunnskap om bruk av datateknologi og tilrettelagte løsninger på et så tidlig tidspunkt som mulig, for å kunne nyttiggjøre seg kunnskapen når den fysiske bevegeligheten svekkes. Det økende tempoet i samfunnet generelt er med på å forsterke opplevelsen av å ha en kronisk nevrologisk lidelse som rammer bevegelsesevnen. Vår toleranse overfor mennesker med Parkinson, som ofte har langsomme bevegelser og lavt tempo, er lav. Det vil derfor være en seier av betydning for deltakerne å gjennom prosjektet føle at de mestrer bruk av datateknologi på linje med funksjonsfriske.6. Jan: Nedsettelse av prosjektgruppe. Møte prosjektgruppen. Oppnevner 18 fylkeskoordinatorer.
Feb-april: Opplæring av koordinatorer. Opplæringstilbud annonseres.
Mars: Opprette supporttelefon for prosjektet.
Mai-des: Opplæring i 18 fylkesforeninger. Iverksette “datakafeer”.
Aug-sep: Pressemelding. Oppslag media.
Sep: Koordinatorene samles. Evaluere, dele erfaringer, videre strategi.
Nov-des: Evaluering prosjektgruppen
Des: Sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport – Team DataParkinson 2012-3-349.pdf

Prosjektleder/forsker

Sverre Andreas Nilsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Team DataParkinson – på nett
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 458 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet