Tegnspråk er et språk!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Norsk tegnspråk har hatt en sterk utvikling de siste 30 årene, etter at tegnspråkforskningen har kommet frem mer tydelig at tegnspråk har egne grammatikalske regler. Tegnspråk er blitt mer anerkjent som et selvstendig språk. Viser til at tegnspråk ble anerkjent i 1985, som språk i undervisningen i St.meld. nr 61 (1984-1985). I stortingsmelding nr. 35 (2007-2008), «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» foreslås det en språklov som skal inneholde norsk talespråk, de norske minoritetsspråkene og norsk tegnspråk. Dette vil bli en klar statusheving for norsk tegnspråk til å bli en del av det politiske og kulturelle ansvaret i Norge som en del av den norske kulturarven.

2. Prosjektets målsetting
Målsettingen i prosjektet er, å utvikle tegnspråkmateriell til de som ønsker å lære seg tegnspråk for å kommunisere med døve i dagligdagse samtaler gjennom kurs i lokale døveforeninger i regi av Norges Døveforbund.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen er primær de som ønsker å lære seg tegnspråk, for å kunne føre en dagligdags samtale med døve.

Deltakere som har en døv venn, kjæreste, nabo, arbeidskollega eller i familie. Tolkestudenter, for å få mer praksis i tegnspråk. De som mister hørsel eller tunghørte, som vil lære tegnspråk. Foreldre som er innvandrere som har døve barn trenger mer praksis. Målgruppen er vidt og mange ulike typer som har grunner for å lære seg tegnspråk, og andre som er nysgjerrig på tegnspråk. Tegnspråkinstruktører er viktig gruppe, de som skal undervise tegnspråkkursene i døveforeningene, må få en oppdatering av det nye kursmateriellet og hvordan bruke dem.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Det er på tide å utvikle et nytt tegnspråkmateriell som er basert på naturlig metode i undervisningen med bruk av CD-rom/DVD, internettbaserte læremidler, konkrete ting å bruke i undervisningen, som medfører innkjøp av gjenstander, visuelle læremidler (video, DVD, CD eller internettbaserte læremidler) og et kurshefte som skal være oppdatert per i dag med teori del fra grammatiske regler i tegnspråk og praksis del med oppgaver som er tidløs, kombinert med at deltakerne jobber mer praksis i undervisning, både ute og inne, samt hjemme ved hjelp av internettbaserte læremidler som gir mulighet å øve innimellom.

5. Prosjektets betydning
For målgruppen som melder på tegnspråkkurs vil bli mer motivert og tryggere i å kommunisere med døve på tegnspråk. Døve blir mer avslappet og tryggere i kommunikasjon med deltakere som har lært tegnspråk. Vi slipper misforståelser, utrygghet og å skrive på lapper hvor det skaper rom for misforståelser da døve har tegnspråk som primær språk. For tegnspråkinstruktører vil de bli mer motivert og undervise et tidsriktig og et godt kursmateriell til deltakere i og på tegnspråk. De vil vite at det gir en samfunnsmessig verdi for kursdeltakere når de skal treffe andre døve i ulike fora. Overføringsverdien som ligger i prosjektet, er at vi i Oslo Døveforening får laget et nytt kursmateriell, som kan overføres til andre lokale døveforeninger og andre instanser som har tegnspråk i sine arbeidsmiljø (internt kurs for ansatte).

6. Framdriftsplan
År 1 – Å engasjere en prosjektmedarbeider som skal utarbeide kursheftene og et veiledningshefte for tegnspråkinstruktørene. Opprette en prosjektgruppe som består av prosjektleder, prosjektmedarbeider, 2-3 tegnspråkinstruktører og en som skal utforme format, lay-out og design i heftene. Prosjektgruppen starter med flere samlinger med å ha brainstorming for innehold og kursopplegg. plukke ut videosekvenser av eksisterende læremidler og eventuelt å lage nye opptak og å prøve ut kursmateriellet i praksis.
År 2 – Prosjektgruppen jobber med å finpusse innhold i kursheftene og videosekvenser, å bli enige om et kursopplegg, å prøve ut kursmateriellet i praksis. Invitere tegnspråkinstruktører til 4 helgesamlinger med mål at de skal undervise tegnspråkkurs i regi av døveforeningene. Presentasjon av kursopplegget overfor Norges Døveforbunds Landsråd – hvor landets døveforeninger deltar. Målet er å presentere kursmateriellet og hvordan de kan sette i gang tegnspråkkurs i døveforeningene – rundt om i Norge.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0318.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting for prosjektet
Norsk tegnspråk har hatt en sterk utvikling de siste 30 årene, etter at tegnspråkforskningen har kommet frem mer tydelig at tegnspråk har egne grammatikalske regler. Tegnspråk ble anerkjent i 1985, som et eget selvstendig språk i undervisningen i St.meld.nr 61 (1984-1985). I St.meld.nr. 35 (2007-2008), «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» foreslås det en språklov som skal inneholde norsk talespråk, de norske minoritetsspråkene og norsk tegnspråk. Dette vil bli en klar statusheving for norsk tegnspråk til å bli en del av det politiske og kulturelle ansvaret i Norge som en del av den norske kulturarven. Målsettingen i prosjektet er, å utvikle tegnspråkmateriell til de som ønsker å lære seg tegnspråk for å kommunisere med døve i dagligdagse samtaler gjennom kurs i lokale døveforeninger i regi av Norges Døveforbund.
Gjennomføring
Stiftelsen Dam gjorde om søknaden til et forprosjekt med den begrunnelse, «Dette er et svært viktig utviklings-arbeid, men søknaden må være bredere og grundigere. Prosjektet er derfor omgjort til ettårig forprosjekt der det må være nasjonal organisering, ledelses-forankring i Norges Døveforbund, samarbeidspartnere som Språkrådet, høgskoler/universiteter etc. Nettbruk, fjernundervisning og internasjonale erfaringer må ses på og vurderes.» Gjennom forprosjektet har vi gjennomført et seminar «Tegnspråkundervisningen – hva nå?» med døveforeninger, Språkrådet, Høgskoler, Statped, etc. Resultater bekrefter grunnlaget for vår opprinnelige søknad at det ikke finnes et strukturert kursmateriell som er av nyere dato og at det er et stort behov for målgruppen. Vi har jobbet og sett på tegnspråkmateriell fra inn- og utland.
Videre planer
Vi vil sende ny hovedsøknad til Stiftelsen Dam for 2015 og gjennomføre prosjektideen som vi ønsker å få. Arbeidet med forprosjektet viser at det er riktig å satse på den prosjektideen vi vil skissere i den nye hovedsøknaden med å inkludere nettbasert kurssystem og et kursmateriell som omfatter tegnspråk og døves historie og kultur. Vi ser behov for nettverkssamarbeid med de som underviser norsk tegnspråk, og vil oppfordre Norges Døveforbund til å se på dette og ta initiativ noe konkret. Vi trenger mange nye tegnspråklærere! Vi oppfordrer Norges Døveforbund til å få i gang en utdanning for tegnspråklærere i samarbeid med Høgskolen.

Prosjektleder/forsker

Vidar Reinertsen Legaspi Sæle

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Tegnspråk er et språk!
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 250 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet