Tegnspråklig konferanse for døve studenter i høyere utdanning

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Vi ønsker å gjennomføre en konferanse for døve og hørselshemmede studenter. Døve og hørselshemmede møter på mange utfordringer i deres studiehverdag. I tillegg er det ganske få døve og hørselshemmede slik at de ikke alltid har noen å drøfte deres utfordringer og mestringsstrategier med. I tillegg til å bygge opp verktøy for å mestre studenttilværelsen er det nødvendig å bygge opp ett nettverk av likepersoner slik at de kan hjelpe hverandre også etter at prosjektet er avsluttet. Vi vet at det er økt risiko for døve og hørselshemmede for å ikke fullføre utdanning sammenlignet med for hørende/funksjonsfriske. En annen virkning av prosjektet er derfor at flere døve og hørselshemmede fullfører studier. Dette utgjør et viktig samfunnsøkonomisk aspekt da personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning (Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne, Bufdir, 2023).

Aktivitet/tiltak/metode

Hovedaktiviteten i prosjektet blir å arrangering og deltagelse på et student konferanse på døve studenters premisser. Det er planlagt 3 hele dager med foredrag og andre relevante aktiviteter som diskusjoner. Det kommer til å være flere ulike temaer som tas opp hver dag og disse blir organisert i bolker. På kvelden vil det være sosialt arrangement som quiz. Målgruppen er døve og hørselshemmede studenter og det er viktig at det foregår på deres premisser. Vi er opptatt av å inkludere hele spektret av døve og hørselshemmede. Dette innebærer blant annet at alt skal bli tegnspråk og skrive-tolket slik at all info er tilgjengelig for alle uansett språk-preferanse (norsk tale eller norsk tegnspråk) og grad av resthørsel. Evaluering vil foregå gjennom spørreundersøkelse som sendes ut til alle deltagere. Alle deltagere blir anonymisert. En sentral utfordring vil være å finne egnet lokale. Her har vi fått tilbud om å leie fra UiO. En annen utfordring blir å rekruttere deltagere. Her har vi god oversikt gjennom at de fleste døve studentene er medlem av facebookgruppen “døve studenter i høyere utdanning”. For å nå ut til enda flere vil vi også rekruttere gjennom bladet til Norges Døveforbund samt sosiale medier. Til slutt vil en siste utfordring være å få tak i forelesere. Den forskning på døve og tegnspråkfeltet har kommet lengre i Sverige. Vi ønsker derfor å invitere svenske forskere til å holde foredrag. Vi har utarbeidet en liste med kontaktinfo til hvilke forelesere som er aktuelle slik at vi får en variert og god dekning av fagfeltet.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Etter at prosjektet er gjennomført skal studentene ha ervervet seg kunnskap og kompetanse for å takle sentrale utfordringer i deres studenthverdag, som f.eks. hvordan takle diskriminering som døv student, hvordan samkjøre med hørende veileder. Vi ønsker å invitere tidligere master-studenter til å gi konkrete råd og veiledning om prosessen med å skrive oppgave. Vi ønsker også å invitere forskjellige tegnspråkbedrifter til å stand slik at de kan gi informasjon om hvilken kompetanse som etterspørres og arbeidsmuligheter. Dette vil forhåpenligvis bidra til økt etterspørsel blant døve/hørselshemmede studenter samt økt grad av sysselsetting. Siden døve har særegne utfordringer er det essensielt å bygge et nettverk med likesinnede og rollemodeller som de aktivt kan støtte seg til under studietiden, og som de kan hente inspirasjon og motivasjon fra til å oppnå sine målsettinger i høyere utdanning. Der det ikke fantes tidligere, får døve studenter et støtteapparat å lene seg til under studietiden der all samhandling foregår på studentenes førstespråk, som er norsk tegnspråk. Dette er noe som døve studenter generelt har etterspurt i lang tid sett i lys av utfordringene de har måttet hanskes med i ett hørende studentmiljø.

Plan for gjennomføring

Rekruttering vil foregå gjennom Facebook-gruppa Døve i Høyere Utdanning (DiHU) samt gjennom Norges Døveforbund sitt tidsskrift “Døves Tidsskrift”. I tillegg vil vi kontakte andre nyhetsleverandører som Døves Media og Hverdagsdøv. Et elektronisk påmeldingskjema blir tilgjengeliggjort for alle interesserte i målgruppa, uansett hvor i landet de måtte befinne seg. Vi vil leie lokaler gjennom UiO da flere studenter hører til her. Det vil bli tilbudt enkel matservering underveis i løpet av seminaret. En god del av studentene bor selv i Oslo, mens for de som bor utenfor Oslo vil vi dekke både reise og overnattingsutgifter. I løpet av helgen blir det en rekke forelesninger. Til slutt vil vi gjennomføre en evaluering av konferansen.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Døve og hørselshemmede (DHH) møter på mange utfordringer i deres studiehverdag. I tillegg er det ganske få dhh slik at de ikke alltid har noen å drøfte deres utfordringer og mestringsstrategier med. I tillegg til å bygge opp verktøy for å mestre studenttilværelsen er det nødvendig å bygge opp ett nettverk av likepersoner slik at de kan hjelpe hverandre også etter at prosjektet er avsluttet. Vi vet at det er økt risiko for døve og hørselshemmede for å ikke fullføre utdanning sammenlignet med for hørende/funksjonsfriske. En annen virkning av prosjektet er derfor at flere dhh fullfører studier. Målsetningen blir at flere døve og hørselshemmede opplever mestring i egen studiehverdag og at flere ønsker å starte å studere eller å studere videre, for eksempel ta en doktorgrad. Hovedmetoden var å arrangere selve konferansen som foregikk over 3 dager. På konferansen hadde vi blant annet foredrag, workshop og andre relevante aktiviteter som diskusjoner. Etter at det faglige aktivitetene hadde vi også noen sosiale aktiviteter for å bygge nettverk. Først reiste alle på konferansen sammen med arrangørene på en restaurant for å bli litt bedre kjent. Etter det reiste de til et annet sosialt treff som ble arrangert av Sosial Akademisk Forening for Tegnspråkbrukere (SAFT) slik at nettverket skulle utvides enda mer. På den tredje og siste dagen (søndagen) var det også stands fra forskjellige tegnspråklige arbeidsplasser som informerte om hva slags kompetanse de etterspør.

Gjennomføring

Sindre Svindal fra NDF hadde tettsamarbeid med DiHU med å bistå de for å arrangere dette prosjektet. Dette sikret brukermedvirkning da det er 4 døve og hørselshemmede studenter i DiHU. Alle som ønsker kan bli med i DiHU. Etterhvert måtte arbeidsgruppen i DiHU fordele ansvar litt tydligere slik at 2 ble satt til å planlegge programmet og 2 ble satt til å ta kontakt med forelesere, potensielle deltagere og finne aktuelle kandidater for tolking. Å finne aktuelle tolker var ganske tidkrevende og vanskelig. Det finnes ingen offisiell oversikt over hvem som er godkjent internasjonalt tegnspråk tolk eller tegnspråktolk med kompetanse i andre språk som feks svensk tegnspråk. Heldigvis hadde flere av DiHU et godt nettverk og vi fant flere som kunne tolke. En annen utfordring var at vi trodde først at lokalet var stort nok, men det viste seg å være for lite. Vi fikk et annet rom på samme sted men dette lå i kjelleren og var mye mørkere enn det tidligere rommet. På grunn av at døve og hørselshemmede er avhengig av gode lysforhold for å avlese både munn og tegnspråk måtte vi få på plass ekstra belysning og dette tok en del tid.

Resultater og virkninger

Vi gjennomførte flere evalueringer. Noe av det gjorde vi underveis gjennom Menti og noe gjorde vi i etterkant som å sende ut spørreskjema til både forelesere og deltagere. Det var veldig lurt å gjennomføre evaluering underveis, for med bare spørreskjema etterpå blir det mange som ikke “gidder” å sende inn sine tanker eller de kan ha glemt det. Kort oppsummert så fikk vi overveldende positiv respons. Noe av det vi ser tydeligst er hvor etterspurt slike arrangementer er. På grunn av dette udekkede behovet har vi lyst til å arrangere dette jevnlig, f.eks 1 gang i året. Ettersom vi får konkrete resultater gjennom spørreundersøkelser kan NDF og DiHU bruke dette i politisk arbeid videre for å få økt gjennomslagskraft for at dette må arrangeres oftere. Kanskje kan universiteter eller høyskoler finansiere en større del av dette siden mange sier at det er for få døve og hørselshemmede søkere til høyere utdanning og de sliter med å finne ut av hvilke rekrutteringstiltak som virker.

Prosjektleder

Sindre Svindal

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Tegnspråklig konferanse for døve studenter i høyere utdanning
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 150 000
Startdato
14.09.2022
Sluttdato
22.10.2023
Status
Avsluttet