Tema- og aktivitetssamling

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:
På bakgrunn av egen kartlegging, henvendelser fra våre medlemmer har vi konkludert med at

behovet for opplæring for pårørende til personer med autisme/asperger syndrom er stort. Likeledes er behovet for å treffe andre i tilsvarende livsituasjon/familiesituasjon for erfaringsutveksling og samvær. Vi legger og vekt på at deltakerne via samlingen får anledning til å knytte positive nettverk som kan ha positiv betydning videre.

Vi ønsker å samle hele familien til et sosialt fellesskap hvor vi fokuserer på tilrettelagte aktiviteter for brukerne.

Det finnes ingen tilsvarende tilbud for brukergruppen pr. idag i vårt fylke. Vi ønsker å etablere et tilbud og samarbeide med Lærings- og mestringssentra i helseforetakene.

2.0. PROSJEKTES MÅLSETTING:

Etablere en arena som tar sikte på opplæring, veiledning, aktivitet, samvær, nettverksbygging, erfaringsutveksling mellom deltakerne. Heve deltakernes kompetanse angående diagnosen, rettigheter, læringsstrategier/teknikker, utviklingsmuligheter, sosial fungering, nettverkets betydning, tilrettelagte aktiviteter etc.

3.0 PROSJEKTETS MÅLGRUPPE:

Foreldre/pårørende til personer med autisme/asperger syndrom
Personer med diagnosen autisme/asperger syndrom
søsken

4.0. PROSJEKTETS BETYDNING:

God og formåltjenlig opplæring/informasjon kan gi pårørende motivasjon til videre å arbeide for best mulig tilrettelegging for sine barn/ungdommer med diagnosen. Pårørende får mulighet til å delta sammen med andre i lignende familiesituasjon og dra nytte av egen og andres erfaringsutveksling.

Familien får delta sammen med andre familier og dette kan være spesielt viktig for søsken til personer med diagnosen. Her får de en mulighet til å erfare positiv samhandling både med andre søsken/familier og personer med diagnosen. Tiltaket kan etableres som et alternativt «ferietilbud» til familien.

Helseforetaket inivteres til samarbeide om prosjektet og slik får mulighet til å se tiltakets betydning for målgruppen. Vi vil spesielt samarbeide med Lærings- og mestringssentra i fylket.

5.0 FRAMDRIFTSPLAN:

Januar:
Etablerer møtevirksomhet, arenar for samarbeid med Lærings- og mestringssentra. Konkrete datoer, deltakere etc. Forespørre foredragsholdere, aktivitetsansvarlige, egnet sted for samling. Påmeldingskriterier er fastsatte.

Februar/mars:
Ferdigstille planlegging. Den konkrete tilrettelegging ift sted, samarbeid, datoer, foredragshodere skal være fastlagt. Evaluerings kriterier er ferdigstilt. Planlegging av distribusjonskanaler ift bekjentgjøring av tiltaket. Arbeidet med invitasjoner er godt igang.

April:
Invitasjoner er ferdigstilt. Utsendes så tidlig som mulig da mange må ha god tid til planlegging av ferie, mulighet for deltakelse, motivasjon til deltakelse.

Mai/juni:
Påmeldingsfrist settes i slutten av mai. Fylkesstyret behandler samtlig innkomne påmeldinger og prioriterer etter kriteriene som er satt. Deltakere som får plass blir informert inne utgangen av juni.

August:
Samlingen gjennomføres i 3 dager med 2 overnattinger innen skolestart i august.

September – desember:
Evaluering fra planprosessen og fra deltakerne gjennomgås. Forslag til endringer, evt. videreføring utarbeides. Grunnlag for neste års samling utarbeides. Samlet evaluering sendes deltakerne vedlagt en skisse over neste års planer for ny samling.Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0032.pdf

Sluttrapportsammendrag

Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag – med prosjektmidler fra Stiftelsen Helse og rehabilitering – arrangerte helga 16.-18.oktober tema og aktivitetssamling «Søsken i fokus». Samlingen ble lagt til Union Hotel i Geiranger, der storslått natur i høstfarger sørget for perfekte rammer! Målgruppen var foreldre og søsken til barn og ungdom med autisme. Ni familier deltok, 16 voksne og 18 barn/søsken.
Vi vet av erfaring at svært mange i vår målgruppe har et sterkt ønske om å sette fokus på søsken, men det er få muligheter. Vi vet at tilbud til søsken er et etterspurt tema til spesialisthelsetjenesten, men det blir sjelden eller aldri prioritert i konkurranse med andre oppgaver. Vi samarbeidet med spesialisthelsetjenesten i planleggingen, og la arrangementet vårt i tilknytning til barnehabiliteringen ved Helse Sunnmøre sin nettverkssamling for foreldre – fredag 16.oktober. Vi hadde også tilbud om barnepass fredag for de som trengte det for å kunne delta begge steder. Barnehabiliteringens tema var Terapeutisk mestring av aggresjon. De fleste familiene som deltok på samlingen vår i Geiranger, deltok også på nettverkssamlingen med barnehabiliteringen.
Prosjektsøknaden tok utgangspunkt i ønsket om å få til noe lignende Autismeforeningens årlige sommerseminar hvor vår foredragsholder, Eli Marte Rusten, har ansvar for temadagen om søsken. Hun er spesialpedagog og arbeider til daglig ved Spiss kompetansesenter og ved Nordvoll skole og autismesenter. Hun har selv en bror med autisme som i dag er voksen.
Formålet med tema og aktivitetshelga var å gi faglig påfyll om temaet «søsken» til foreldre, og gi søsken en mulighet til å treffe andre søsken med tilsvarende bakgrunn som de selv. I erfaringsutveksling og læring var Eli Martes erfarings- og fagkompetanse helt essensiell. Ellers la vi stor vekt på verdien av å treffe andre i samme situasjon, nettverksbygging og rekreasjon for alle parter.
Den autistiske bror eller søsters behov ble ivaretatt av andre et annet sted – slik at foreldre og søsken kunne ha verdifull tid hver for seg og sammen i Geiranger .
Vi hadde med oss fire dyktige rovere, fra 1. Blindheim KFUM/KFUK i Ålesund, som aktivitetsledere/barnevakter for søskenflokken. Svært vellykket tiltak med utelukkende positive tilbakemeldinger!
Alle foreldrene fikk tilbud om enesamtaler med Eli Marte i løpet av helga.
Foredragsholder er bestilt til åpent temamøte på Sunnmøre 20.mars, og vi håper også å kunne tilby dette for Nordmøre og Romsdalsregionen.

Prosjektleder/forsker

Ellen Langnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Tema- og aktivitetssamling
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2009: kr 100 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet