Tenkerommet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Veldig mange av dem som jobber for utviklingshemmede har liten kompetanse om dem de jobber for. I de fleste kommuner er de fleste som jobber for utviklingshemmede ufaglærte. Deres menneskelige kvaliteter er ofte gode, men manglende refleksjoner og kunnskap kan ofte føre til at de ikke får gjort en så god jobb som de burde – og selv ønsker.

Gode kunnskapsprosesser som skal komme utviklingshemmede til gode forutsetter at personalet som jobber for dem snakker sammen og reflekterer sammen om viktige etiske og faglige spørsmål.
Prosjekt «Tenkerommet» skal by på nettopp slike muligheter. Her skal man få tilgang til minst 80 videoinnslag som illustrerer viktige tema og dilemma knyttet til innsats for personer med utviklingshemning. Til hvert videoinnslag blir det formulert oppgaver som er egnet til å diskutere sammen med andre. Enten i diskusjonsforum, eller at man ser filmer sammen med kollegaer og diskuterer dem og relaterer dem til egen arbeidssituasjon.

Prosjektets målsetting

•Bidra til høyt refleksjonsnivå og aktive faglige og etiske diskusjoner blant tjenesteytere som jobber for utviklingshemmede

•Utarbeide 80 videoinnslag som er egnet til å benytte i diskusjoner for tjenesteytere

•Utarbeide nettbasert diskusjonsrom for faglig og etisk diskusjon

•Integrere diskusjonsrommet og videoene i e-læringsportalen Mangfold og muligheter


Prosjektets målgruppe
Tjenesteytere som jobber for personer med utviklingshemning


Beskrivelse av gjennomføring

Minst 80 videoer vil utarbeides av oss og våre samarbeidspartnere. Varigheten på hvert enkelt videoinnslag vil stort sett være mellom 30 sekunder og 3 minutter, med gjennomsnittlig lengde 2 minutter.

Både videoene og refleksjonsoppgavene som er utformet skal være praksisnære, slik at tjenesteyterne opplever dem som relevante for egen arbeidssituasjon. Her er noen eksempler:

-Hva er utviklingshemning?
-Rolleforståelse -hva er dine oppgaver?
-Når krenker vi brukerne?
-Hvordan utvikler vi og viser respekt?
-Hvordan gjenkjenne psykiske lidelser hos utviklingshemmede?
-Hvordan reagere når utviklingshemmede har psykiske vansker?
-Skal man henvise videre? Hvem henviser?
-Hva skal bare legen og spesialisthelsetjenestene gjøre?
-Hvordan kan psykisk helsearbeid være et felles ansvar?
-Hvordan kan man yte god miljøbehandling ved angst, tvangslidelse, depresjon, mani, psykose, traume og demens?

-Hva kan vi lære av historien?
-Hvor er vi og hva vil vi?
-Selvbestemmelse og menneskeverd
-Hvordan kan vi bidra til et mest mulig inkluderende samfunn?
-Hva er inkludering i praksis?
-Hvilke stengsler er vanskeligst eller lettest å jobbe med?

-Hvor er de etiske utfordringene?
-Hvordan øker vi egen bevissthet om etikk?
-Hvordan ivaretar vi menneskerettighetene?
-Hvordan forholder vi oss til etiske dilemma?

-Hvordan kan utviklingshemmede være ressurs for andre?
-Hvordan kan vi være ressurs for utviklingshemmede?
-Hvordan kan familiemedlemmer være ressurs i vårt arbeid for utviklingshemmede?

-Hvordan kan du bidra til å påvirke kostholdet positivt?
-Hvor går grensene for innblanding?

-Hvordan stimulerer du til fysisk aktivitet?
-Hjelper det å gå foran med gode eksempler?

Prosjektets betydning

Prosjektet innebærer å opprette en tjeneste som gjør det enkelt å få tilgang på video og refleksjonsoppgaver som kan bidra til økt kompetanse, og tilby arenaer for refleksjon og diskusjon som kan bidra til bedre tjenester for utviklingshemmede.

Fremdriftsplan

Januar -april
Etablere og konsolidere prosjektgruppe og referansegruppe
Utarbeide detaljert plan for hvilke tema og filminnslag Tenkerommet skal bestå av

April – mai
Dialog med tilbydere som skal produsere videoinnslag


Mai- oktober
Filme nye videoer
Redigere nyprodusert og innkjøpte videoer


Oktober – desember
Legge video inn på nettsider
Skreddersy refleksjonsoppgaver til endelig utforming av video
Teste ut tekniske løsninger for alle nettlesere, justere tekniske løsninger
Lansere Tenkerommet som gratis tjeneste tilgjengelig for alle
Iverksette markedsføringstiltak

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0206.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn
Veldig mange av dem som jobber for utviklingshemmede har liten kompetanse om dem de jobber for. I de fleste kommuner er de fleste som jobber for utviklingshemmede ufaglærte. Deres menneskelige kvaliteter er ofte god, men manglende refleksjoner og kunnskap kan ofte føre til at de ikke får gjort en så god jobb som de burde – og selv ønsker.

Det finnes e-læringskurs, bøker og annen litteratur som tjenesteytere kan benytte individuelt, men den beste læring skjer gjennom å bruke varierte virkemidler. Deriblant virkemidler som man kan benytte i fellesskap med andre.

Målsetting
Ved å etablere et elektronisk tenkerom, hvor man har diskusjonsfora, refleksjonsoppgaver og faglig relevante videoinnslag, har vi ønsket å bidra til at tjenesteytere kan få økt kompetanse i fellesskap med kollegaer. Videoene skal være lett tilgjengelige, og gratis for alle.

Gjennomføring/resultater
I prosjektet ble det skissert at man skulle få tilgang på minst 80 videoinnslag, med tilhørende refleksjonsoppgaver som gjør dem egnet til å diskutere i personalgrupper.
Vi har klart å levere over 200 videoklipp med tilhørende refleksjonsoppgaver. En del av dem er i sin helhet utelukkende produsert for bruk i Tenkerommet / Mangfold og muligheter. Mange av videoene er produsert av EMPO tv. Disse finnes stort sett i to utgaver; en lengre reportasje som vises på Empo tv, og en kortere versjon som er spesielt redigert for bruk i tenkerommet (forkortet og konsentrert rundt faglige problemstillinger).
Det er også etablert diskusjonsforum, og forslag til refleksjonsoppgaver for de aller fleste videoene.
Videre planer
Vi vil supplere med flere videoer i årene fremover, og markedsføre Tenkerommet mot relevante fagmiljø.

Prosjektleder/forsker

Jarle Eknes

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Tenkerommet
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Stiftelsen SOR
Beløp Bevilget
2012: kr 390 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet