Tilpasning av VIPS praksismodell til personer med utviklingshemning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som legger vekt på å forstå utfordrende situasjoner fra perspektivet til tjenestebrukeren. VIPS praksismodell (VPM) er en metode Aldring og helse har rettighetene til. Metoden hjelper helse- og omsorgspersonell å bruke omsorgsfilosofien i praksis, som å tilrettelegge kommunikasjon og fysiske og sosiale omgivelser slik at personen kan fungere best mulig. Ansatte i tjenestene til mennesker med utviklingshemming har de siste årene tatt i bruk VPM. Foreløpige erfaringer viser at modellen fungerer godt i disse tjenestene. Det er likevel behov for å tilpasse og tilrettelegge materiellet til fagfeltet, siden det opprinnelig ble laget for bruk i demensomsorgen. Kommunale helse- og omsorgstjenester har lang erfaring med bruk av VPM. Erfaring og forskning viser redusert depresjon, agitasjon og økt trivsel hos brukere, og økt faglighet og arbeidstrivsel hos frontlinjepersonalet. Prosjektets målsetning er å utvikle en VPM-manual til bruk i tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Manualen vil gi en innføring i personsentrert omsorg, og fagkunnskap som gir de ansatte råd og faglig støtte basert på kunnskap fra eget fagfelt. Tjenester basert på personsentrert omsorg kan bidra til økt brukermedvirkning og livskvalitet for tjenestebrukerne.

Aktivitet/tiltak/metode

Manualen vil inngå i porteføljen til VPM for personsentrert omsorg. Målgruppa for manualen er ansatte i kommunens helse- og sosialtjeneste. Via Aldring og helses nettverk når manualen bredt ut til personell som følger opp mennesker med utviklingshemming. Manualen vil bruke historier som handler om personer med ulik type og grad av utviklingshemming som utgangspunkt for å presentere kunnskap. Det vil gis eksempler fra praksis på tiltak som tilrettelegger for at tjenestemottakerne skal kunne fungere best mulig i jobb, aktiviteter og sosiale fellesskap. Manualen 1) beskriver relevant fagkunnskap 2) viser vurderinger som gjøres for å velge ulike miljøbehandlings- og omsorgstiltak, og 3) formidler verdier i personsentrert omsorg. Det blir sentralt å drøfte etiske dilemmaer knyttet til samtykkekompetanse og selvbestemmelse hos personer som er i stand til å utføre handlinger de ikke forstår følgene av. Innholdet kvalitetssikres av brukermedvirkere og medlemmer i referansegruppen der pårørende, helsepersonell i fagfeltet, kliniske spesialister og representant fra Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) deltar. Referansegruppen evaluerer om manualen er i tråd med målsetningen og sikrer at den blir relevant og praktisk. Fagterminologi i manualen forklares med hverdagsspråk, slik at det faglige innholdet er lett tilgjengelig. Det kan være en utfordring at to fagfelt møtes i dette prosjektet. Manualen bygger på omsorgsfilosofien til sosialpsykologen Kitwood, og ble utviklet i demensfeltet. Likevel, fagbegrepene som benyttes i fagfeltet for tjenester til mennesker med utviklingshemming er til dels overlappende med Kitwoods filosofi. Vi tror det er fruktbart å kombinere disse fagtradisjonene og at de utfyller hverandre på en god måte. VIPS praksismodell for personsentrert omsorg er allerede i bruk i tjenestene til mennesker med utviklingshemming, og ønske om en egen VPM-manual for dette fagfeltet kommer fra dem som bruker metoden. Referansegruppen har kunnskap fra begge felt.

Antall deltakere

0

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

En personsentrert tilnærming legger vekt på å prøve å forstå perspektivet til personen med utviklingshemming i ulike situasjoner. Helsepersonell vil gjenkjenne dagligdagse situasjoner som beskrives i manualen, og få praktiske råd om hvordan de kan ta utgangspunkt i personens perspektiv når de kommuniserer og samhandler med ham eller henne og planlegger tiltak. Dette kan styrke brukermedvirkning og samvalg (shared decision-making) og bidra til at tjenestene tilrettelegges i tråd med personens preferanser. Manualen gir kunnskap om hvordan begrensninger som følger av utviklingshemming kan påvirke atferd, og hvordan de ansatte kan gi oppfølging som forebygger behov for tvangstiltak. Det kan fremme mestring i hverdagen, kontroll og selvstendighet i eget liv for personen med utviklingshemming. En personsentrert tilnærming kan være avgjørende for at tjenestene ivaretar personens rettigheter og er i tråd med standardene i kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene og krav i Helsedirektoratets nasjonale veileder om Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Veilederen peker på at kommunene bør jobbe systematisk med kompetanse og oppfordrer til å utvikle de faglige rammeverkene for personsentret praksis. VPM er en modell for dette og manualen vil være et målrettet verktøy i virksomhetenes faglige kvalitetsarbeid. Ved å kunne tilby kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester og personsentrert omsorg, kan helsepersonellet oppleve økt mestring i arbeidet, noe som bidrar til trivsel og en stabil personalgruppe. Det er økonomisk gunstig. Manualen kan gi kommunale beslutningstagere kunnskap om hvorfor helse- og sosialtjenestene bør implementere personsentrert omsorg i tjenestene til mennesker med utviklingshemming.

Plan for gjennomføring

Fjerde kvartal 2024: Larsen, Kristiansen, Røsvik og Mjørud forfatter og sender førsteutkast for innholdsfortegnelse til referansegruppen. Første TEAMS-møte med referansegruppen: alle forfatterne deltar. Referansegruppen gir innspill på innholdsfortegnelsen og bidrar med eksempler som illustrere utfordringer hos mennesker med ulike typer utviklingshemminger. Forfatterne justerer innholdsfortegnelse i manualen ut fra innspill fra referansegruppen og legger planer for innhold i kapitlene. Kristiansen og Larsen: Inkludere og gjennomfører gruppesamtaler med brukermedvirkere; om hvordan det er å motta tjenester, hvordan de vil at tjenestene skal være, hva som påvirker livskvaliteten deres. Fjerde kvartal 2024 til tredje kvartal 2025: Arbeid med manus Andre kvartal 2025: Kristiansen og Larsen: gjennomfører samtale med brukermedvirkerne om historier som illustrerer perspektivet til personen i ulike situasjoner Tredje kvartal 2025: Første utkast av kapitlene sendes referansegruppen for gjennomlesing Fjerde kvartal 2025: Andre TEAMS-møte med referansegruppen: alle forfatterne deltar. Referansegruppen gir tilbakemeldinger på manus. Om noen i referansegruppen ikke kan delta, avtales telefonmøte på annet tidspunkt med minimum to av forfatterne. Andre kvartal 2026: Ferdig manus sendes Aldring og helses forlag for juridisk gjennomgang, språkvask og grafisk utforming Tredje kvartal 2026: Trykking og promotering av manualen Rapport om prosjektet ferdigstilles

Prosjektleder

Marit Mjørud

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Tilpasning av VIPS praksismodell til personer med utviklingshemning
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2024: kr 40 000, 2025: kr 190 000, 2026: kr 170 000
Startdato
01.10.2024
Sluttdato
30.09.2026
Status
Under gjennomføring