Tiltak mot kronisk tretthet etter kreft

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Inntil 1/3 av lymfomoverlevere rapporterer kronisk fatigue flere år etter behandling. Tilstanden medfører store konsekvenser for familieliv, arbeidsevne, sosial deltagelse og livskvalitet. I Norge finnes ingen standardisert oppfølging for de som er rammet. Fysisk trening og psykologiske tiltak har hver for seg vist liten til moderat effekt, men materialene i publiserte studier er heterogene med hensyn til nivået av fatigue, og ingen studie har hatt kronisk fatigue som inklusjonskriterium. Kronisk fatigue er en kompleks tilstand med flere samvirkende årsaker. Derfor er en sammensatt intervensjon som kombinerer elementer som påvirker kjente årsaksforhold logisk, men til nå uprøvd. Prosjektet forventes å ha direkte relevans for helse- og omsorgstjenesten for lymfomoverlevere, men også andre kreftoverlevere, med kronisk fatigue. Målet med prosjektet er å vise at lymfomoverlevere med kronisk fatigue randomisert til en tverrfaglig sammensatt intervensjon vil redusere nivået av fatigue, sammenlignet med overlevere randomisert til dagens oppfølging. Målet er også å vise at intervensjonen har effekt 1) på daglig fungering, arbeidsevne, fysisk form og livskvalitet hos deltagerne, 2) på livskvaliteten til deres pårørende og 3) kostnadseffekt for samfunnet Prosjektet er en to-armet randomisert studie som vil sammenligne effekten av en tverrfaglig sammensatt intervensjon med dagens oppfølging. Overlevere (18-65 år ved diagnose), behandlet for Hodgkin lymfom og aggressiv non-Hodgkin i 2014-2018, vil identifiseres gjennom lymfomregisteret ved OUS. Disse vil få tilsendt studieinformasjon, der de som opplever vedvarende tretthet vil bli bedt om å fylle ut og returnere Fatigue Questionnaire (FQ) til studiekoordinator. De som har kronisk fatigue målt med FQ, vil inviteres til medisinsk screening og vurderes for mulig inklusjon. Intervensjonen vil vare 16 uker og bestå av pasientopplæring, fysisk trening, kognitiv adferdsterapi og kostholdsveiledning, satt sammen i et standardisert pasientforløp. Deler av intervensjonen vil foregå på OUS og deler i kommunene. Helsepersonell fra begge helsetjenestenivåer er involvert i gjennomføring (kreftlege, fysioterapeut, psykolog og ernæringsfysiolog fra OUS og fysioterapeuter/kreftkoordinatorer fra kommunene). Deler vil være gruppebasert og deler vil bli gitt som individuell oppfølging. Deler vil gis gjennom personlig oppmøter og deler gjennom internettbaserte konsultasjoner. De som randomiseres til standard oppfølging får tilbud om intervensjonen i etterkant av prosjektet. Alle deltagerne (n = 148; 74 i hver gruppe) vil svare på validerte spørreskjema og gjennomføre fysiske tester, før, rett etter og 6 måneder etter intervensjonsperioden. Om intervensjonen har effekt for pårørende vil bli undersøkt ved at de svarer på et livskvalitetsskjema på samme tidspunkt som deltagerne. Om intervensjonen har en kost-nytte effekt vil beregnes ved å kalkulere kvalitetsjusterte leveår i relasjon til ressursbruk av intervensjonen.

Prosjektleder

Synne-Kristin Hoffart Bøhn

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Tiltak mot kronisk tretthet etter kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000
Startdato
15.08.2021
Sluttdato
13.06.2025
Status
Under gjennomføring