Tiramisú – Ukas store høydepunkt

Demenskoret i Levanger skaper mye glede og stort engasjement.

I samarbeid med

– Vi har satt sammen og driver Tiramisù, et kor for mennesker med demens og kognitiv svikt, samt deres pårørende og ledsagere, forteller prosjektleder Kirsten Linn Falch.

Enormt engasjement

Ideen til koret kom året før Demenskoret ble sendt på NRK. Da fikk prosjektleder informasjon om at serien var under produksjon, og koret ble til etter serien ble sendt på tv.

– Vi får utelukkende positive tilbakemeldinger, både fra korister og pårørende. De er så takknemlige for å være med, og engasjementet er enormt, forteller Falch.

Målet med prosjektet er å tilby et kor hvor mennesker med demens kan komme uten å fokusere på sykdom, og at de kan drive med noe de liker, forteller Falch videre.

Ikke bare en sangstund

Hver uke møtes 15 korister og deres ledsagere. Frivillige ordner med kaffe og en koselig samling etter korøvelsen.

– Gjennom prosjektet har gruppen vært stabil og det har blitt en fin og sammensatt gjeng, sier Falch.

Hun mener prosjektet er viktig fordi det gir et tilbud til en gruppe som har få andre muligheter for å fortsette å drive med aktiviteter de liker.

– Prosjektet kan ikke sammenlignes med en sangstund. Det er et kor, noe som høres fordi klang og styrke på sangen er av en helt annen kvalitet.

Sangpedagog Maija Skille har ansvar for det korfaglige i prosjektet.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Tiltaket retter seg mot personer med kognitiv svikt og demens nord i Trøndelag. I dag finnes det få eller ingen tiltak som tilbyr det prosjektet vårt gjør. Mange av de eksisterende tilbud for gruppen er vedtaksfestede tilbud som for eksempel dagsenter og andre som driftes av kommuner og noen av helsefrivilligheten. Vårt tiltak er et likeverdig fritidstilbud, som også favner om pårørende da vi ønsker at de skal delta i koret sammen med sin korist. Vi retter oss mot alle som vil og kan delta i et kor, uavhengig av sykdomsforløp. Målsetningen for koret idag er å fortsatt kunne gi et likeverdig tilbud, med riktig og god tilrettelegging for gruppen, samt riktig kompetanse. Vi vet hva sang og musikk gjør med oss, uavhengig av diagnose, men vi vet av forskning at sang og musikk har store fordeler for personer med kognitiv svikt og demens og kan forebygge de kjente tilleggssymptomene som angst, depresjon og agitasjon. I tillegg kommer aspektet ved sosial deltagelse, samhold i en gruppe. Pårørendes rolle som gis muligheten til å gjøre noe sammen med sin nærperson, som er syk. Vi har sett effekten av tiltaket frem til nå, og har et sterkt ønske om at dette skal fortsette så langt det er mulig å la seg gjennomføre.

Aktivitet/tiltak/metode

Innholdet i tiltaket er å fortsette med øvelser, 1 dag i uken hver onsdag mellom 12 og 14, det er satt av 1 time til sang og 1 time til kaffe og samvær. Det er alltid helsefaglig personell tilstede på øvelsene. Vi har tilrettelagte lokaler, med mulighet for å komme inn med rullestol og rullator, samt stort og romslig toalett i samme etg. Målgruppen er voksne med kognitiv svikt og demens, samt deres pårørende. Pr i dag er koret fullsatt etter massiv respons med 35 deltagende korister på hver øvelse. Vi har gjort en første evaluering i prosjektgruppen og anser tiltaket som en suksess. De samme koristene kommer til hver øvelse, med enten sin faste ledsager eller pårørende som bytter på å være med. De tilbakemelder om økt livsglede, bedre humør og stor glede knyttet til korøvelsene. For å videre evaluere vil vi gjøre en evalueringsgssamtale når første semester er avsluttet (innen juli 2023). Vi har også oversikt over de som ikke har blitt med videre og hvorfor. Vi belager oss også på tilbakemeldinger underveis fra pårørende og koristene selv. Vi i prosjektgruppa har jevnlige evalueringer etter hver øvelse. Fordi vi har invitert med pårørende som aktive deltagere i gruppen vil de være ansvarlige for å følge opp sin nærperson og gi oss i prosjektgruppen informasjon som er nødvendig med tanke på allergier eller annet som er relevant for aktiviteten. Vi har vurderer hele tiden om det tilkommer etiske utfordringer, men pr i dag ser vi ingen større utfordringer. Vi har mange som har tatt kontakt og vil komme for å overvære øvelsen, gjøre intervjuer og ta bilder, men dette blir nøye vurdert for hvert enkelt tilfelle. Ingen får komme uten at det har en hensikt som blir vurdert av prosjektgruppen. Prosjektgruppen har fått opplæring om demens av faglig ansvarlig, det vil også bli gjennomført en innføring i førstehjelp til prosjektgruppen samt også frivillige dersom vi ser det som nødvendig.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Ved å opprettholde dette tiltaket over tid vet vi flere som ikke har andre tilbud fra kommunen eller opplever sosial isolasjon som følge av sykdom, vil ha et fast møtepunkt hver uke som er godt faglig forankret. Samtidig vet vi at musikk er en av få tiltak eller behandlinger som har effekt på livskvalitet og viser seg å være forebyggende på psykomotoriske symptomer ved demens som depresjon, angst, agitasjon og apati for prosjektets målgruppe. Omfattende, internasjonal forskning viser at musikk har en svært positiv innvirkning på mennesker med en demensdiagnose og kan også bidra til å forsinke degenereringsprosessen i hjernen. Vi inkluderer alltid noe fysisk aktivitet som en del av oppvarmingen, som vi også kan se gode helseeffekter av.Vi har også fått tilbakemeldinger fra pårørende, om at «endelig kan jeg gjøre noe sammen med mamma», så dette er også et viktig aspekt, med livsglede og mestring sammen med noen du kjenner og er trygg på. Mestringsfølelse, opplevelsen av å skape noe sammen og tilhørighet er også knyttet til personsentrert omsorg. Enkelte av koristene har også nylig fått diagnosen. Vi har bevisst valgt å leie lokaler som ikke er tilknyttet institusjoner, slik at dette skal oppleves som et likeverdig arena i gode lokaler. Vi ønsker å være her og nå sammen med koristene og skape magiske øyeblikk ved hjelp av sang, musikk og bevegelse. Målet med koret er å gi mennesker med kognitiv svikt og demens muligheten til å økt livsglede gjennom å synge og oppleve musikkens effekt sammen. Å gi kognitivt syke og deres pårørende mulighet til å oppleve noe positivt sammen, er noe vi mener er et kjærkomment tilbud i demensomsorgen.

Plan for gjennomføring

Rekruttering av deltagere er allerede gjort, på bakgrunn av massiv mediadekning gikk dette av seg selv. Koret er fulltallig med 16 påmeldte korister samt deres pårørende, til sammen 31. Av frivillige gikk også dette av seg selv og vi har en liste på rundt 25 stk, flere frivillige organisasjoner har også vist interesse for å bidra.Første korøvelse ble gjennomført 1 februar 2023 kl 12-14. Alle korister og pårørende har fått tilbud om en samtale før oppstart for å avklare forventninger, behov og om det er noe spesielt vi som leder tiltaket må ta hensyn til. Vi skal fortsette å gjennomføre aktiviteten ukentlig. Har pr idag gjennomført en åpen øvelse hvor korister fikk invitere med seg egne gjester, vi har hatt en opptreden for Trøndelag fylkeskommune og en for Nord Trøndelags demensforum i regi av Statsforvalteren. Vi skal også gjennomføre en konsert 11 juni 2023, korister og pårørende er positive til det og ser frem til dette. Dirigenten har hovedansvar for gjennomføring av øvelsene her uke, samt forberedelser til konsertene. Prosjektgruppen deltar aktivt i planleggingen. Ola Wist Holmen har hovedansvar for de frivillige. Kirsten Linn Falch, for det helsefaglige perspektivet, er også sponsoransvarlig og aktiv deltager i planlegging og gjennomføring av de ulike arrangement og tiltaket forøvrig. Vi ser for oss at første semester går til desember 2023, og vil gjøre en evaluering av erfaringene vi har gjort oss frem til da, og tar med oss dette til videreutvikling for neste semester med oppstart i januar 2024. Rapportskriving gjøres i et samarbeid med prosjektgruppen og lokallaget.

Prosjektleder

Kirsten Linn Falch

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Tiramisú, kor for personer med kognitiv svikt og demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 137 000, 2024: kr 174 000
Startdato
31.07.2023
Sluttdato
31.07.2024
Status
Under gjennomføring