Tjenesteutvikling og utviklingshemming

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

På tross av retten til medvirkning i eget tjenestetilbud er dette utfordrende for personer med utviklingshemming. Forskning viser at levekår, helse, og livskvalitet til personer med utviklingshemming henger etter sammenlignet med andre grupper. I motsetning til fokus på selvbestemmelse tar dette treårige prosjektet et skritt videre ved å vektlegge at utviklingshemmede selv skal støttes i å sette ord på og skape endringer i eget tjenestetilbud og formidle dette til sentrale personer som yter tjenester eller som har beslutningsmyndighet i kommunen der de bor.

Målsetting

Prosjektets mål er å utforske hvilke faktorer som hemmer og fremmer personer med utviklingshemming sin medvirkning i utvikling av egne tjenestetilbud. . Mål for følgeforskningsprosjektet er å dokumentere og formidle erfaringer fra tjenesteutvikling sammen med personer med utviklingshemming

Målgruppe

Målgruppen er voksne personer med utviklingshemming av lett grad, som bor i, og mottar tjenester i kommunale botilbud.

Antall personer i målgruppen

15

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal prøve ut det dialogbaserte og anerkjennende designet PAAR (Ghaye 2008 et al, Ghaye 2010) sammen med personer med utviklingshemming og tjenesteytere i kommunen som et tiltak for å fremme helse, livskvalitet og mestring. PAAR bygger på 4 grunnleggende arbeidsprosesser som to gruppen med personer med utviklingshemming skal jobbe sammen med forskere og tjenesteytere gjennom tre delprosjekt. Hvert delprosjekt skal belyse sentrale spørsmål som skal skape endringer i deres tjenestetilbud. Det etableres to grupper, en i Rogaland og en i Trøndelag som skal jobbe sammen med personer med utviklingshemming, forskere og tjenesteytere i alle delprosjektene. Første delprosjekt er følgende spørsmål styrende: 1.Hva er positivt med dagens situasjon? 2.Hva trengs for å få til endringer og forbedringer i fremtiden I andre delprosjekt er følgende spørsmål styrende: 3. Hvordan skal vi skape endring? 4. Hvem skal gjøre hva og med hvilke konsekvenser? Tredje delprosjekt skal personene med utviklingshemming, tjenesteyterne og forskerne formidle erfaringer fra delprosjekt 1 og 2 ved å utvikle lettlest materiell, brosjyrer, blogg, arrangere foredrag workshop, arrangere delta og presentere på aktuelle konferanser.

Fremdriftsplan

Prosjektet er treårig. Det etableres arbeidsgrupper i Rogaland og Trøndelag som gjennomfører delprosjekt 1 i perioden januar-desember 2017. Delprosjekt 2 gjennomføres i januar-desember 2018 og delprosjekt 3 gjennomføres i januar-desember 2019. Et følgeforskningsprosjekt gjennomføres parallelt med gjennomføringen av de tre delprosjektene for å dokumentere resultater i henhold til vitenskapelige krav. Dette arbeidet fullfinansieres av VID og NTNU

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til Dam & vedlegg 2020.pdf

Prosjektleder/forsker

Anita Gjermestad

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Tjenesteutvikling og utviklingshemming
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
VID Vitenskapelige Høyskole og NTNU
Beløp Bevilget
2017: kr 805 000, 2018: kr 831 000, 2019: kr 987 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring