Tobakksfri barndom minoritetsspråklige

I samarbeid med

Søknadssammendrag

En kartlegging Kreftforeningen gjennomførte blant et utvalg (184 helsesøstre) i september 2010, viser at ca 80 % oppgir at de er kjent med og benytter vårt Georg-materiell. Hittil har Georg-konvolutten kun eksistert i en norskspråklig versjon. Kreftforeningen har vært i kontakt med helsesøstre ved helsestasjonene i bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo og i tillegg Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av helsesøstre. Alle bekrefter at det er behov for informasjonsverktøy om passiv røyking tilpasset minoritetsspråklige. Erfaringene fra helsesøstrene vi snakket med, tyder på at de får lite tilbakemeldinger fra innvandrerforeldre. Fedre er lite involvert, og

mødre sliter ofte med språk, kulturforskjeller, manglende kunnskap om kropp og helse. Dette gjør helsesøstrenes informasjonsarbeid krevende og utfordrende.

Målet er å videreutvikle høydemåleren i Georg-konvolutten, og tilpasse den til minoriteter med ulike språk og en annen kulturbakgrunn enn etnisk norsk.

Hensikten med prosjektet er å nå minoritetsspråklige foreldre til barn i 4-årsalderen med informasjon om helseskader forbundet med passiv røyking. Dette innebærer videreutvikling av Kreftforeningens informasjonsmateriell om passiv røyking, som allerede benyttes ved 4-årskontrollen. Som forarbeid er det i 2011 satt i gang et arbeid med å utvikle en engelskspråklig versjon av høydemåleren, som er en av flere komponenter i Kreftforeningens Georg-konvolutt Frisk luft i lungene er godt for meg og ungene. Høydemåleren er en tosidig folder, og den ene siden blir en høydemålerplakat for barn når den brettes ut. Den andre siden inneholder informasjon til foreldre/foresatte om helsekonsekvenser for barn i forbindelse med for passiv røyking.

Den tilpassede versjonen av høydemåleren

ønsker vi å oversette til flere minoritetsspråk for å nå innvandrergrupper (fra Tyrkia, Iran, Vietnam, Irak, Somalia og Pakistan). Prosjektet ønsker å bidra til økt kunnskap og på sikt økt mestring blant disse innvandrerforeldrene. Dette vil igjen påvirke deres rolle som positive rollemodeller for barna og forhåpentligvis bidra til at færre røyker i fremtiden og at færre får lungekreft og andre sykdommer forårsaket av røyking.

Den nye engelske versjonen skal testes og kvalitetssikres. Høydemåleren skal deretter oversettes til språkene nevnt over. Parallelt med dette arbeidet skal vi utvikle en Power-point presentasjon med illustrasjonsbilder som kan brukes ved 4-årskontrollen. Her blir det kun illustrasjonsbilder uten tekst og i tillegg stikkord til helsesøster på norsk som kan brukes i samtalen. Dette vil gjøre det mulig å nå de med svake norskkunnskaper og de som er analfabeter. Som et supplement til presentasjonen ønsker vi å utvikle en bord «flippover» med samme innehold som Power-point-presentasjonen slik at dette verktøyet alltid er tilgjenglig, også for helsesøstre som ikke alltid bruker PC.

Kvalitetssikringsarbeid i forkant av opptrykk vil foregå ved at vi ber helsesøstre i bydel Søndre Nordstrand og Gamle Oslo teste ut og gi oss tilbakemelding. Høydemåleren på ulike språk og flippoveren vil bli sendt til utvalgte helsestasjoner i innvandrertette bydeler i Oslo, i første omgang gratis. Tilbud om å laste ned Power-point-presentasjonen på kreftforeningen.no vil også være gratis. Etter at produktet har vært i bruk en periode, vil en enkel skjematisk evaluering bli foretatt.Fremdriftsplan 2012. Januar: etablering. Februar – mai: utvikling og produksjon. Mai – oktober: lansering, markedsføring, distribusjon. November – desember: avslutning.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0510.pdf

Sluttrapportsammendrag

Minst 100.000 barn eksponeres daglig for passiv røyking i Norge ifølge anslag fra Statens institutt for rusmiddelforskning. Barn er spesielt sårbare for andres tobakksrøyk. Hensikten med prosjektet «Tobakksfri barndom for minoritetsspråklige barn» er Kreftforeningens ønske om å nå bedre ut til minoritetsspråklige foreldre med informasjon om helseskader forbundet med passiv røyking. Dette innebar videreutvikling av Kreftforeningens informasjonsmateriell om passiv røyking, og tilpassing av informasjonsmateriellet til minoriteter med ulike språk og en annen kulturbakgrunn enn den etnisk norske.
For at det nye informasjonsmateriellet faktisk skal være en hjelp for helsesøster i konsultasjonen, og for at budskapet i materiellet skal nå fram til brukergruppen, har Kreftforeningen evaluert tidligere utgitt materiell. Vi har oppsøkt flerkulturelle bydeler i Oslo og fått konstruktive tilbakemeldinger fra helsesøstre i forhold til behov og ønsker. Dette har fått konsekvenser for det nye informasjonsmateriellet om passiv røyking som er oversatt til engelsk, polsk, urdu, tyrkisk, somali og arabisk.
Det nye materiellet er todelt med en ny informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte, og en ny Georg-høydemåler til barna. Vi har i materiellet vektlagt bruk av fargerike illustrasjoner med ulike etniske barn og voksne. Illustrasjonene har et klart budskap uten for mye tekst og et enkelt språk. Målet er at også de som snakker dårlig norsk eller er analfabeter, skal forstå helsebudskapet om passiv røyking. Brosjyrene skal brukes målrettet der røyking er et aktuelt tema og deles ut der det er et behov. Hensikten er at helsesøster skal kunne bruke materiellet som et hjelpemiddel/pedagogisk verktøy i en samtale om passiv røyking.
Prosjektet vil bli integrert og videreført gjennom Kreftforeningens forebyggende tobakksarbeid. Helsestasjonene kan bestille det nye materiellet gratis fra bestillingslisten på kreftforeningen.no.

Prosjektleder/forsker

Kristin Sønderland

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Tobakksfri barndom minoritetsspråklige
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2012: kr 330 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet