TOBRU-tolkebruker

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Kunnskap i hvordan bruke tolk er viktig for hørselshemmedes identitets-dannelse. I Norge regner Norges Døveforbund (NDF) med at det finnes 600 utdannede tolker og ca 5000 døve og tunghørte (tegnspråklige tolkebrukere) I tillegg benytter ca 10 000 hørende personer

tegnspråk fordi de er i familie med, er venner, nabo, medstudenter eller arbeidskollega av døve og tunghørte. (det er ca 700.000 hørselshemmede i Norge). Det totale tallet på tegnspråkbrukere er ca 16 500 når man også tar med fagfolk som benytter tegnspråk i sin yrkesutøvelse.

Den offentlige tolketjenesten startet i 1994 og er forholdsvis ny. I dag brukes det ingen ressurser på å utvikle gode tolkebrukere. Vi som bruker tolketjenesten har ikke fått et systematisk kurstilbud på hvordan bruke tolk i ulike sammenhenger. I så måte vil prosjektet imøtekomme et opplevd behov fra den aktuelle brukergruppen.

Vi har vært i kontakt med NAV sentralt og NAV tolketjenesten for å hente informasjon til prosjektbeskrivelsen. Deres respons er at et slikt prosjekt som vil øke tolkebrukernes kompetanse i bruk av tolk i ulike situasjoner vil være i tråd med NAV’s intensjon om økt brukermedvirkning. Vi ser et stort behov for utvikling av kunnskap i bruk av tolk for tolkebrukerne slik at de bedre kan nyttiggjøre seg tolketjenestene.

Et prosjekt som vil øke tolkebrukernes kompetanse i bruk av tolk i ulike tolkesituasjoner, vil passe godt med det NAV selv arbeider med.

2. Prosjektets målsetting
En overordnet målsetting med prosjektet er å styrke hørselshemmedes mulighet for selvstendighet og sosialt liv. Dette skal oppnås ved følgende delmål:

•Det skal utvikles et undervisningsmateriell (TOBRU med sju nivåer) og en DVD som skal brukes for å styrke tolkebrukerens kompetanse i bruk av tolk.


•Det skal opprettes en nettside med sentral informasjon om tolkebrukerne i samarbeid med tolk, i tillegg til at det skal legges til rette for brukerstyrt samhandling ved bruk av sosiale medier.3. Prosjektets målgruppe
Alle med hørselshemminger og alle som kommer i kontakt med personer med hørselshemminger vil kunne ha nytte av undervisningsmateriellet og nettinformasjonen. Målgruppene for prosjektet er:

• Ungdomstrinn, videregående skoler for døve og tunghørte, høyskole/universitet og tolkebrukere i arbeidslivet
• Tolkebrukere, og deres familier
• Lærere og andre fagpersoner tilknyttet skoler for hørselshemmede og knutepunktskoler
• Ål folkehøyskole kurssenter for døve og tunghørte
• NAV tolketjeneste
• Interesseorganisasjoner

4. Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektorganiseringen innebefatter mange sentrale aktører og muliggjør en solid gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har to delmål som omhandler utarbeidelse av undervisningsmateriell og DVD, i tillegg til utarbeidelse av nettbasert informasjon/kommunikasjon.

Undervisningsmateriellet vil inngå som en modul i et kursforløp som for eksempel helgekurs (tegnspråkundervisning av) med ungdom, foreldre og tegnspråklige tolkebrukere på arbeidsplass i lokale døveforeninger, på Ål fhs og andre steder. For å oppnå økt kunnskap om å være bevisst som tolkebruker, vil det bli opprettet en nettside. Denne siden vil inneholde relevant skriftlig og tegnspråktolket informasjon om hvordan det er å være tolkebruker. I tillegg vil det bli opprettet en gruppe på Facebook som vil belyse erfaringer fra tolkebrukere og tolker.

5. Prosjektets betydning
Tegnspråk er grunnleggende forutsetninger for tegnspråkbrukernes tilgjengelighet til og deltakelse i samfunnet. Prosjektet vil fokusere på hva en tolkebrukerens kompetanse er og hvordan man kan jobbe hen imot for at sikre bedre livskvalitet som døve og tunghørte i samfunnet.
Veiledning til tolkebrukerne vil styrke samarbeid mellom tolkebrukere og tolker.

Prosjektet har også som mål å effektivisere bruk av tolketjenesten, ved at brukere av tolketjenesten blir mer profesjonelle.

6. Framdriftsplan
2012: Idemyldring, utarbeide

og ferdigstille undervisningsmateriell og nettinformasjon.
2013; Sluttføre DVD, publisering, markedsføring og distribusjon.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

TOBRU sluttrapport FINAL 09.02.2015.pdf

Prosjektleder/forsker

Margareth Hartvedt

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
TOBRU-tolkebruker
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 457 000, 2013: kr 358 000
Startdato
02.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet