Tøffe løft

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn: Mange bedrifter/ organisasjoner kontakter LHL om å bistå dem med å skape helsefremmende arbeidsplasser. I den forbindelse ønsker vi å prøve ut en modell for dette arbeidet som gjør oss mer effektive og målrettet i slike intervensjoner. Dette vil høyne vår kompetanse og arbeidet vil komme mange ansatte i ulike bedrifter til gode.
Modellen skal utarbeides og prøves ut sammen med bedriften Servi Motion Control AS, heretter kalt Servi, som har sitt hovedkontor på Ski. Bedriften skal bestemme detaljene i tiltakene men LHL har en ramme for arbeidet. De ansatte er sterkt involvert i gjennomføringen av prosjektet. Det er et poeng for LHL at det skal være høy grad av brukerstyring. Prosjektet er ikke i konkurranse med bedriftshelsetjenestens tilbud og intervensjon, men et tillegg. Det som særpreger LHLs modell er involvering av likemenn i motivasjonsarbeidet med å nå målene. Det er intervensjon på tre områder: Røykeslutt, sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet. I tillegg til likemennene skal våre profesjonelle røykeslutt-instruktører fra bl.a Glittreklinikken lede røykeslutt-gruppene.
2) Overordnet mål:
De ansatte i bedriften skal utvikle bedre helse, trivsel og livsvaner.
Hovedmål: Utvikle og prøve ut en helhetlig modell for å fremme helsen til ansatte i Servi. Dette skal danne modell for LHLs intervensjon i bedrifter i ettertid. Delmål:
? Antall røykere i bedriften skal reduseres med 70 %, og bedriften skal være røykfri i arbeidstiden fra 01.06.09
? Ansatte endrer kosthold og blir mer fysisk aktive.
? Måling av helserelaterte parametre skal vise tydelig framgang for de ansatte innen prosjektet avsluttes. En gjennomsnittlig vektreduksjon blir målsatt senere.
? Ansatte får økt kunnskap om tobakksrøyk og konsekvenser for helsen, risiko ved inaktiv livsstil og usunne matvaner.
3) Målgruppen er i første omgang ansatte i bedriften Servi og deretter blir deres husstand også invitert. Når modellen er utviklet, vil den bli benyttet i alle bedrifter som LHL etablerer samarbeid med for å utvikle mer helsefremmende arbeidsplasser.
4) Betydningen av prosjektet er at mange ansatte og deres husstand på sikt kan utvikle bedre vaner for å fremme helse og trivsel. Med denne modellutviklingen og utprøvingen vil LHL bli i bedre stand til å intervenere mer effektivt i bedriftene vi skal samarbeide med senere. Vi tror at vår modell med også å bruke likemenn som selv er hjerte- og lungesyke og har lagt om livsstilen sin er virkningsfullt for motivasjonen og dermed resultatet. Når et helt arbeidsmiljø gjør endringer i livsstil, tror vi det er lettere å ha vedvarende endringer. Det har stor betydning for den enkelte, for bedriften og for samfunnet som sparer helsekroner på mennesker som ellers ville ha større risiko for mange livsstilsykdommer.
5) Framdriften er:
Innen utgangen av mars 2009:
Alle ansatte er testet og har gjennomgått det meste av røykeslutt-kurset.
Alle ansatte har startet opp Ganglaget
Innen utgangen av juni 2009:
Modellen er i hovedsak utviklet.
Innen utgangen av november 2009:
Alle ansatte har fått tilbud om eller gjennomført matlagingskurs
Kantinen har fått ansiksløft og tilbyr sunnere mat.
Innen januar 2010:
Prosjektet er så langt evaluert med sikte på å videreføre dette til husstanden for de ansatte.
Innen april 2010:
Intervensjonen er igangsatt for husstandsmedlemmene og motivasjonen holdes oppe for de ansatte ved hjelp av dialogkonferanser og møter.
Innen oktober 2010:
Prosjektet er evaluert og sluttundersøkelsen foretatt.
Innen desember 2010:
Sluttrapport er skrevet og prosjektet avsluttes.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0151.pdf

Sluttrapportsammendrag

LHL opplevde at flere bedrifter kontaktet dem for å se på mulighetene for å få bistand til å fokusere på en helsefremmende arbeidsplass. Det ble etablert en helsefremmende avdeling i LHL som blant annet hadde spesialrådgivere innen ernæring, fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid generelt. Det var ønskelig å se på mulighetene for å utarbeide en modell som kunne brukes effektiv og strukturert til slike intervensjoner.
Servi Motion Controll AS er en høyteknologisk bedrift som fremstiller hydrauliske lifter og verktøy. Prosjektet «Tøffe Løft» kom i gang ved at LHL ble satt i kontakt med ledelsen i Servi for å se om det var mulig å få til et samarbeid om et helsefremmende fokus på arbeidsplassen Bedriften hadde allerede fokus på dette og en vilje blant ledelsen til å gjennomføre tiltak rettet mot helse på arbeidsplassen. De ønsket å forsterke fokuset blant sine ansatte ved å knytte til seg en frivillig organisasjon. De ansatte selv skulle være med på å styre og komme med ønsker om å sette i gang tiltak relatert til helsefokus i arbeidstiden. Det ble laget en plan for samarbeidet, og det ble søkt om midler til å gjennomføre tiltak fra Stiftelsen Dam. Prosjektet «Tøffe Løft» ble godkjent og igangsatt 1.1.2009.
I prosjektperioden ble følgende tiltak gjennomført: røykesluttkurs, gjennomgang og forbedring av mat servert i kantinene; herunder opplæring av kantinepersonell, kostholdskurs for ansatte samt lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet. Det ble gjennomført to helseundersøkelser; en i forkant av prosjektoppstart (2008) og en etter igangsatte tiltak (2010). Resultatene av undersøkelsene viser at de fleste ansatte har forbedret egen helse, og fått et økt fokus på kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt. Ved avslutningen av prosjekter melder de ansatte i Servi at de var positive til prosjektet og det at det var fokusert på å forbedre deres helse. Flere av de ansatte har i følge ledelsen gjort livsstilsendringer (i større og mindre grad) etter at prosjektet startet. Dessverre førte økonomiske utfordringer hos LHL og Servi til at det ikke var anledning til å igangsette alle planlagte aktiviteter i prosjektet, blant annet inkludering av husstanden til de ansatte i de helsefremmende tiltakene.

Prosjektleder/forsker

Aslaug Lunde

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Tøffe løft
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2009: kr 270 000, 2010: kr 180 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet