Traumebehandling i Statens Barnehus

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Statens Barnehus har som mandat å tilby barn som møter rettsapparatet etter vold og overgrep en helhetlig oppfølging, men det viser seg at kun et fåtall barn med signifikante traumesymptomer mottar behandling på Statens Barnehus etter avhør og at barna som ikke får oppfølging ikke nødvendigvis får den hjelpen de trenger andre steder. For å endre dette har Helsedirektoratet bestemt at traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) skal implementeres i Statens Barnehus. Implementeringen er initiert og gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. I tråd med Rådet for psykisk helses satsning på barn og unge, vil dette prosjektet undersøke potensielle barrierer for et varig og effektivt traumebehandlingstilbud i Statens Barnehus, med fokus på forhold i barnas livssituasjon, sentrale prosessfaktorer underveis i behandlingen (blant annet terapeutisk allianse), samt organisatoriske faktorer i Statens Barnehus. Følgende problemstillinger blir undersøkt: (1) Hvordan opplever barn å få behandling på Statens Barnehus og hvordan forholder de seg til Statens Barnehus’ dobbeltrolle som etterforskende og hjelpende instans? (2) Hva predikerer behandlingsutfall for barn som får TF-CBT i Statens Barnehus og hva karakteriserer pasienter som blir bedre etter en lavere behandlingsdose sammenlignet med pasienter som trenger hele behandlingsprotokollen? (3) Hvordan opplever terapeuter med risiko for å utvikle utbrenthet og sekundærtraumatisering å jobbe med en ny evidensbasert traumebehandling i Statens Barnehus? Prosjektet anvender både kvalitative og kvantitative metoder. Problemstilling 1 og 3 undersøkes med kvalitativ metode i form av dybdeintervjuer med henholdsvis barn og terapeuter etter gjennomført behandling, mens problemstilling 2 undersøkes med kvantitativ metode i form av statistiske analyser av spørreskjemadata samlet inn fra pasienter underveis i behandlingen. Kunnskapen som genereres gjennom dette prosjektet vil kunne bidra til en bedre og mer helhetlig oppfølging av barn i Statens Barnehus som ellers ofte blir kasteballer mellom ulike tjenester. Det å sikre at sårbare barn og unge får den hjelpen de trenger der de er og når de trenger det, er et av Rådet for psykisk helses sentrale satsingsområder.

Prosjektleder

Mathilde Endsjø

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Traumebehandling i Statens Barnehus
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
31.07.2025
Status
Under gjennomføring