Trening mot frafall i videregående skole

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet «Fysisk trening for å redusere frafall fra fysisk krevende yrkesfag i videregående skole”: Ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim er det stor spredning i elevenes fysiske kapasitet. Vi ser årlig at rundt 25-30 % av elevene på den fysisk krevende bygg- og anleggsteknikkutdanningen har for dårlig fysisk helse til å klare å gjennomføre en hel dags opplæring i verkstedet. I tillegg uteblir de ofte fra kroppsøvingstimene.
2. Prosjektets målsetting: Målet er å gjøre elevene best mulig fysisk skikket til å gjennomføre utdanningen og å forhindre frafall underveis, og øke motivasjon og læring.
3. Prosjektets målgruppe: Alle elever ved programområdet bygg- og anleggsteknikk ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim.
4. Beskrivelse av gjennomføringen: Prosjektet foregår innenfor rammen av de 35 undervisningstimene per uke ved at to av de i alt 23 uketimene til programfag er avsatt til prosjektet. Timene kommer i tillegg til de ordinære kroppsøvingstimene. Elevene møter klassevis sammen med kontaktlærer til ukentlige dobbelttimer, der det legges vekt på kondisjons- og styrketrening, ergonomi og ernæring. For å måle forbedring av fysisk helse, vil det gjennomføres styrke- og kondisjonstester og måling av kroppssammensetning 3 ganger gjennom skoleåret. Vi vil undersøke endringer innen hele elevgruppen, men også gi motiverende tilbakemeldinger til den enkelte eleven. Vi planlegger å ha med kontrollgrupper som gjennomfører fysiske tester, men som ikke får tilbud om ekstra kroppsøvingstimer. Prosjektet gjennomføres ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, KG Jebsen senter for hjertetrening ved det medisinske fakultet NTNU og NTNU Samfunnsforskning AS.
5. Prosjektets betydning: Resultater fra pilotprosjektet i 2012-2013 viser at frafallet for deltakerne i dette prosjektet er halvert i forhold til tidligere år før dette prosjektet med ekstra kroppsøving startet. Antall primærsøkere til Charlottenlund videregående skole, bygg- og anleggsfag, har også økt med omlag 50% i forhold til året før, og dette prosjektet regnes å være den viktigste årsaken til dette. Prosjektet er relevant i forhold til Meld. St. 20 (2012-2013) «På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen», hvor det blant annet pekes på utfordringer med stort frafall i videregående opplæring, særlig innen bygg- og anleggsfag, hvor om lag 1/3 av elevene ikke fullfører utdanningsløpet.

Prosjektet er trukket fram i Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34, på side 79, boks 3.21 Fysisk trening ved Charlottenlund videregående skole). Resultatene fra prosjekt viser framgang i fysisk form og muskelstyrke hos elevene. Testingen er også en viktig motivasjonsfaktor for elevene. Kontaktlærerne mener at prosjektet har hatt en positiv innvirkning på læringsmiljøet og skolenærværet. Media, byggebransjen og andre videregående skoler har vist stor interesse for prosjektet. Kunnskapsministeren har lest prosjektets halvårsrapport fra pilotprosjektet for 2012 med interesse: «Målbevisst arbeid for å styrke helsen hos elever innenfor bygg- og anleggsteknikk er svært positivt. Dette både med tanke på hva dette kan vise seg å bety for forebygging av frafall underveis i utdanningen, og for å gjøre dem bedre skikket for fysiske belastninger i arbeidslivet. Det at elevene selv hevder at prosjektet har hatt en positiv innvirkning på læringsmiljøet, bevisstgjort dem på egen helse, og at flere i tillegg nå trener på fritiden, er å regne som gode ringvirkninger.»
6. Fremdriftsplan: Charlottenlund videregående skole i Trondheim gjennomfører i skoleåret 2012-2013 et pilotprosjekt med ekstra fysisk trening som er obligatorisk for alle elever på første trinn for bygg- og anleggsteknikk. Planen er å videreføre dette prosjektet med 2 skoleår til, for å følge effekten av dette prosjektet over noe tid. Vi ønsker at elevene som har vært med i prosjektet inneværende skoleår også skal få tilbud om ekstra kroppsøvingstimer med fokus på styrke og utholdenhet og testing av dette 3 ganger i løpet av skoleåret. Dessuten vil nye førsteårselever få tilsvarende tilbud, slik at vi totalt vil kunne studere og evaluere data fra 3 år.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ExtraStiftelsen mars 2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingerid Brænne Arbo

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Trening mot frafall i videregående skole
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
NTNU
Beløp Bevilget
2014: kr 464 000, 2015: kr 559 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet