Trening ved palliativ kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Fysisk trening kan redusere trøtthet (fatigue), forbedre livskvaliteten og fysisk funksjon hos kreftpasienter som får kurativ behandling. Det er imidlertid uvisst om disse funnene har overføringsverdi til kreftpasienter som ikke kan kureres av sin kreftsykdom.

 

Målsetting: Målsettingen med denne studien var å undersøke om fysisk trening reduserer trøtthet, forbedrer fysisk yteevne og helserelatert livskvalitet hos ikke kurerbare kreftpasienter.

 

Metode: Kreftpasienter med forventet levetid under 1-2 år ble inkludert i studien. Pasienter ble ved loddtrekning fordelt til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe. Kontrollgruppen fikk ordinær medisinsk oppfølging. Pasientene svarte på spørsmål om trøtthet og livskvalitet før og etter treningsperioden. I tillegg gjennomførte pasientene fire fysiske tester. Ti pasienter som deltok i treningsgruppen ble i tillegg intervjuet. Treningsgruppen fikk tilbud om fysisk trening med fysioterapeut i gruppe sammen med andre pasienter to ganger per uke over en 8 ukers periode.

 

Resultater: Av 400 pasienter som ble forespurt om å delta i studien ble 231 inkludert. 121 deltok i treningsgruppen og 110 i kontrollgruppen. Resultatene viste klar bedring i fysisk funksjon i treningsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Vi fant ingen forskjeller mellom gruppene med hensyn på selvrapportert trøtthet og livskvalitet, med unntak av bedring i kognitiv fungering i treningsgruppen. Resultatene fra intervjuene viste at pasientene ønsket å delta for å trene seg opp igjen etter behandling og treningen ga dem økt energi. Treningstimene gjorde også at de klarte å opprettholde rutiner i hverdagen. Det var en positiv forpliktelse og ga motivasjon til å trene, noe som vanskelig å gjennomføre på egenhånd.

 

Vitenskapelig betydning: Fysisk trening er gjennomførbart for ikke kurerbare kreftpasienter som ønsker å delta i trening. Det kan opprettholde fysisk funksjon, men det er viktig at pasientene får tilbudet så tidlig som mulig i sykdomsforløpet for å kunne ha nytte av det.

 

Videre planer: Vi er i planleggingsfasen av en stor internasjonal studie for undersøke om fysisk trening, ernæringstilskudd og medikamenter sammen kan forhindre reduksjon av fysisk forfall hos ikke kurerbare kreftpasienter.

 

Publikasjoner:

Fyllingen EH, Oldervoll LM, Loge JH, Hjermstad MJ, Haugen DF, Sigurdardottir KR, Paulsen Ø & Kaasa S på vegne av European Palliative Care Research Collaboration (2009) ”Computer-Based Assessment of Symptoms and Mobility in Palliative Care: Feasibility and Challenges.” Journal Pain and Symptom Management, årg. 38, nr. 6, s. 827 – 836.

 

Oldervoll LM, Loge JH, Kaasa S, Lydersen S, Hjermstad MJ, Thorsen L, Holte H, Jacobsen AB & Fosså SD (2007) ”Physical activity in Hodgkin’s lymphoma survivors with and without chronic fatigue compared with the general population – cross-sectional study.” BMC Cancer, e-pub 7:210.

 

Oldervoll LM, Loge JH, Lydersen S, Paltiel H, Vidvei U, Oredalen E, Frantzen TL, Lesteberg I, Amundsen L, Hjermstad MJ, Haugen DF, Paulsen Ø & Kaasa S ”Randomised Controlled Trial of Physical Exercise in Palliative Care Cancer Patients” Innsendt til Lancet i februar 2010.

 

Helbostad JL, Oldervoll LM, Fayers PM, Jordhøy MS, Feraon KCH, Strasser F & Kaasa S (2011) ”Development of a computer-administered mobility questionnaire.” Support Care Cancer, årg. 19, s. 745-755.

Doi 10.1007/s00520-010-0867-0

 

Oldervoll LM, Loge JH, Lydersen S, Paltiel H, Asp MB, Nygaard UV, Oredalen E, Frantzen TL, Lesteberg I, Amundsen L, Hjermstad MJ, Haugen DF, Paulsen Ø & Kaasa S ”Physical exercise for cancer patients with advanced disease: A randomized controlled trial.” The Oncologist, under trykking 2011.

 

Oldervoll LM, Nybø G Marini C, Paltiel H & By Aa ”Exercise doesn’t make it worse – you rather feel better” – A qualitative study of palliative cancer patients’ experiences of attending in a physical exercise group.” Under arbeid for innsending.

 

Oldervoll LM, Asp MB, Helbostad JL, Loge JH & Kaasa S ”Assessment of physical functioning in palliative cancer patients – how do patient-reported outcomes relate to physical performance measures?” Under arbeid for innsending.

Prosjektleder/forsker

Line Oldervoll

Hovedveileder

Jon Håvard Loge

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Trening ved palliativ kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for kreftforsk. og molekylærmed.
Beløp Bevilget
2006: kr 580 000, 2007: kr 615 000, 2008: kr 645 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet