Treningsveiledere på treningspoliklinikk

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I 2018 vil treningspoliklinikken til Sunnaas sykehus HF stå klar. Formålet er blant annet å skape et friskt og mestringsfremmende miljø hvor faglig kompetanse og brukermedvirkning går hånd i hånd. Likepersoner er ansett å være forbilder som har en fordelaktig evne til å promotere fysisk aktivitet, noe som vil være en ressurs på treningspoliklinikken. Det er viktig at likepersoner har den kunnskapen og kompetansen som trengs. Dette vil gi brukerne av treningspoliklinikken en unik mulighet til å lære av andre med lignende funksjonsnedsettelser, en læring man ikke kan få fra øvrig helsepersonell.

Målsetting for prosjektet

1. Etablere samarbeid mellom Sunnas sykehus HF, Landsforeningen for ryggmargsskadde og Norges idrettshøgskole, og utarbeide et tilpasset utdanningsprogram for personer med funksjonsnedsettelser. 2. Rekruttere kandidater, gjennomføre utdanningsprogram og relevant praksis, samt hospitering.

Målgruppe

Personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

3

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Aktuelle kandidater som søker seg til utdanningsforløpet vil bli intervjuet etter ansettelsesprosedyrer fra Sunnaas sykehus HF. For å bli godkjent til ”PT plass” må de gjennom en legesjekk for å undersøke at de er rustet for å gjennomføre prosessen og potensielt kunne jobbe i treningspoliklinikken. Sunnaas sykehus HF, landsforeningen for ryggmargsskadde og Norges idrettshøgskole vil legge opp et utdanningsforløp med utgangspunkt i skolens Personlig trener (PT) utdanning. Aktuelle PT studenter vil også ha praksisperiode og undervisning på Sunnaas sykehus HF (Nesodden og Aker), samt hospitering til Rehab Station Stockholm i løpet av prosjektperioden.

Fremdriftsplan for prosjektet

Kvartal 1 PROSJEKTPERIODE del 1: Forberedelser, planlegge utdanningsforløp og rekruttere aktuelle kandidater Kvartal 2 PROSJEKTPERIODE del 2: Gjennomføring utdanningsforløp, hospitering og praksis Kvartal 3 FERIE PROSJEKTPERIODE del 2 Kvartal 4 PROSJEKTPERIODE del 2 Evaluering og sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmålsetting Utvikle og gjennomføre egnet utdanningsprogram for personer med fysisk funksjonsnedsettelser til treningsveiledere. Målgruppe Personer med ryggmargsskade e.l. med medført bortfall av motorisk funksjon. Kandidater med interesse for trening, helst manuell rullestol. Bakgrunn Den nye treningspoliklinikken til Sunnaas tilbyr tilrettelagt trening for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Faglig kompetanse og brukermedvirkning står sentralt. Likepersoner er ansett å være forbilder med en fordelaktig evne til å promotere fysisk aktivitet, som man kan relatere seg til. Helsepersonell ikke kan lese seg opp til disse erfaringene. Likepersoner trenger dog faglig kompetanse. Norges idrettshøgskole’s Personlig trener-utdanning gir fagkompetanse, men krever noe tilpasning for funksjonsnedsettelser. På Rehab Station Stockholm jobber likepersoner som treningsveiledere, sertifisert gjennom et utdanningsforløp. Treningspoliklinikken vil kunne nyttiggjøre seg treningsveiledere.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det ble som planlagt gjennomført underveisevalueringer i regi av prosjektleder. Disse ble imidlertid ikke like regelmessige som først planlagt, av flere årsaker. Noe kom av at prosjektleder ikke alltid var like tilgjengelig som først antatt, grunnet større arbeidsmengde som terapeut i klinikken enn hva prosjektet hadde regnet med ved oppstart. Ellers ble evalueringsmøter planlagt ved behov, etter prosjektdeltakernes ønske. Eksamen ble gjennomført av én deltaker, og er en kvalitetssikring av kompetansen oppnådd. Evalueringen ble utført i form av et felles evalueringsmøte, samt spørreskjemaer til NIH og prosjektdeltaker. Fokusgruppeintervju og masteroppgave utgikk dessverre som en del av evaluering og effektmål, grunnet prosjektets begrensede omfang.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble påbegynt i våren 2017 og avsluttet 31. mars 2020. Prosjektgruppa utarbeidet en prosjektplan og søkte om midler fra Stiftelsen Dam. Det ble utformet et rekrutteringsskriv som ble publisert på nettsidene til Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS). To søkere ble tatt inn til intervju av fagansvarlig Anne Lannem og prosjektleder Nora Funkqvist, og ble ganske raskt tilbudt prosjektdeltakelse. Studietiden på NIH var samlingsbasert. Studiet besto av fire emner; anatomi og treningslære, PT som yrke, kostholdskunnskap og kostholdsveiledning. I tillegg til deltakelse på samlinger og egenstudie, gjennomførte deltakerne ekstra praksis ved treningspoliklinikken i form av observasjon og undervisning. Prosjektdeltaker Lill Tove, fagansvarlig Anne Lannem og idrettspedagog Madeleine Thoen reiste til Rehab Station Stockholm i desember 2018. Hensikten var å observere og lære av hvordan deres rehabinstruktører (likepersoner med idrettsfaglig utdannelse) arbeidet i klinikken. Det var fire eksamener gjennom studieåret. Lill Tove gjennomførte samtlige, siste i oktober 2019.

Resultater og resultatvurdering

Det overordnede resultatet av dette prosjektet er en likeperson som er blitt utdannet til personlig trener ved NIH. Hun har i tillegg til denne sertifiseringen gjennomført praksis på Sunnaas sykehus HF, herunder treningspoliklinikken Studio 99, og på Rehab Station Stockholm. Studiet er blitt tilrettelagt noe underveis i studietiden, men ikke endret nevneverdig. Prosjektleder har hatt oppfølgingsmøter og underveisevalueringer med prosjektdeltakerne. Underveis har prosjektgruppa og fysioterapeuter på treningspoliklinikken, erfart nytten av en likeperson med fagkunnskap. Disse fordelene er som forventet og beskrevet i litteraturen. Prosjektgruppa vurderer hovedmålsetting oppnådd. Vi har fått én deltaker gjennom studiet ved NIH. Prosjektet kan være til inspirasjon for andre med fysiske funksjonsnedsettelser som ønsker å ta en idrettsfaglig utdanning, som nå ser at dette er, tross mye jobb, gjennomførbart også for dem.

Oppsummering og videre planer

Tross mye endringer i prosjektet, har en deltaker gjennomført studiet ved NIH. Dette er nytt for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Norge. Det må også nevnes at arbeidsmengden for deltakerne har vært større enn først antatt. Ved fremtidige prosjekter må arbeidsmengde og totalbelastning for studenter tas i betraktning i større grad. Det arbeides videre med tiltakene nevnt i rapporten for å øke likemannsarbeid i treningspoliklinikken, da dette etter vår erfaring er et godt tilskudd til det tverrfaglige teamet og pasientenes behandling.

Prosjektleder

Nora Funkqvist

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Treningsveiledere på treningspoliklinikk
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF
Beløp Bevilget
2018: kr 253 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.03.2020
Status
Under gjennomføring