Treningsveiledning til kreftpasienter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Regelmessig fysisk aktivitet kan redusere bivirkninger som følger av kreftbehandling, og bidra til raskere rehabilitering. Mange kreftpasienter opplever at de ikke får dekket sitt behov for informasjon om fysisk aktivitet og veiledning, og er usikre på hva de kan gjøre under og etter behandling. Studier viser at en stor andel av kreftpasientene ønsker samtale om fysisk aktivitet og veiledning i sykdomsforløpet (Gjerset mfl 2010, Zebrack 2008).

For å dekke dette behovet ønsker Kreftforeningen i samarbeid med Oslo universitetssykehus å utvikle et tilbud om informasjon og veiledning. Målgruppen er kreftpasienter uansett diagnose, og tidspunkt i sykdomsforløpet.

Målsetningen er at kreftpasienter skal få dekket sitt behov for informasjon og oppleve trygghet og mestring i forhold til fysisk aktivitet. Hensikten er også å få mer kunnskap om kreftpasienters behov, for å kunne utvikle et undervisningsopplegg og etablere en modell for tilpasset informasjon og veiledning. Målsetningen er at prosjektet skal resultere i et undervisningsopplegg som kan brukes lokalt av Kreftforeningens landsdekkende seksjoner, og at tilbudet videreføres til Vardesentre (under etablering) og at det kan tjene som modell for spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet organiseres som et ettårig pilotprosjekt. Målgruppen får tilbud om samtale om fysisk aktivitet og veiledning enten individuelt eller i gruppe. Skype kan brukes for å nå deltagere i distriktet. Tiltaket vil inneholde innføring i treningslære, anbefalinger i forhold til fysisk aktivitet, spesielle hensyn kreftpasienter bør ta, råd om hvordan aktivitet bør legges opp for å forebygge skader, bedre progresjon og for å sikre en hensiktsmessig balanse mellom aktivitet og hvile. De informeres også om tilbud om fysisk aktivitet som finnes, og får tilbud om å delta på en lavterskelaktivitet.

Prosjektet er pasientnært og har betydning på både individ og systemnivå. Vardesenteret som er lokalisert ved Radiumhospitalet har landsdekkende funksjon. Pasienter uansett diagnose og forløp vil kunne ha nytte av tilbudet, og det vil forhåpentligvis bidra til at kreftpasienter blir mer aktive både under og etter behandling. Veiledning via skype gir mulighet til å nå pasienter også ute i distriktene. Informasjon og veiledning i forhold til fysisk aktivitet bør være integrert i en helhetlig kreftomsorg og prosjektet kan bidra til å synliggjøre behovet for slike tiltak, og tjene som en modell for andre.

Prosjektet vil inngå i Kreftforeningens rehabiliteringssatsning som har som målsetning å utvikle nye og tilpassede rehabiliteringstilbud til kreftpasienter, og styrker organisasjonens helsepolitiske arbeid i forhold til fysisk aktivitet og rehabilitering. Ved å legge prosjektet til Vardesenteret vil Kreftforeningen ha mulighet til å nå ut til langt flere brukere, inkludert svakere grupper, enn gjennom sine ordinære kanaler.

Fremdriftsplan:
1. Prosjektetablering (nov./des.2010): Etablere prosjektgruppe og styringsgruppe
2. Oppstart (jan/febr.2011): Kontakte og involvere avdelinger ved Oslo universitetssykehus. Utarbeide informasjontil helsepersonell og pasienter, og rutiner for informering/rekruttering av pasienter. Utarbeide undervisningsopplegg.
3. Rekruttering (vår/høst 2011):Informere og rekruttere pasienter
4. Gjennomføring (vår/høst 2011): gjennomføre individuell/gruppebasert veiledning og informasjon.
5. Videreføring(høst 2011): analysere og revidere tiltak. Ferdigstille undervisningsopplegg. Utarbeide plan for videreføring av tiltak og implementering.
6. Evaluering (høst 2011): evaluere prosjektet og sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0126.pdf

Sluttrapportsammendrag

Etter kreftbehandling er det mange kreftpasienter som sliter med ulike helseplager som dels skyldes sykdommen, dels behandlingen og inaktivitet. Fysisk aktivitet er en effektiv måte å redusere bivirkninger på. Studier antyder også en sammenheng med økt overlevelse (Thorsen 2009,Thune 2008). Mange opplever at de ikke får dekket sitt behov for informasjon og noen erfarer også å få uklare råd som fører til utrygghet (Thorsen 2009). På bakgrunn av dette og at det i 2010 fantes svært få tilbud til kreftpasienter når det gjelder fysisk aktivitet, ønsket Kreftforeningen og Oslo universitetssykehus å utforme et tilbud om informasjon på Vardesenteret. Prosjektets målgruppe var i utgangspunktet kreftpasienter, men ble utvidet til å omfatte pårørende da vi har sett at undervisningen var nyttig for dem. Målsetting med prosjektet var å :
-bidra til at kreftpasienter får dekket behovet for informasjon slik at de blir trygger og opplever mestring i forhold til fysisk aktivitet og sykdom.
– få mer kunnskap om hva kreftpasienter i hovedsak trenger informasjon om, når det er mest hensiktsmessig å gi informasjon og hvordan veiledning best kan gis.
– utvikle et undervisningsopplegg (modell) om fysisk aktivitet til kreftpasienter og etablere et tilpasset tilbud om informasjon til kreftpasienter som kan videreføres på andre Vardesentre under utvikling.
Det har blitt utviklet et undervisningsopplegg om fysisk aktivitet med tilhørende veileder av fysioterapeuter tilknyttet Pusterommet og seksjon for kreftrehabilitering ved Ous. Undervisningen er blitt gjennomført på Vardesenteret. Brukermedvirkning har vært sentralt for å tilpasse opplegget i størst mulig grad til målgruppen. Vi har erfart at prosjektet har vært nyttig for deltagerne. Særlig erfaringsutveksling med andre har stor nytteverdi. Vi erfarte og at det tar lang tid å etablere et nytt tilbud og gjøre det kjent. Det ble søkt om å få utvidet prosjektperioden frem til sommeren 2013 slik at tilbudet kunne bli bedre kjent. Tilbudet ble videreført høsten 2013 på Vardesenteret på Radiumhospitalet. Deler av undervisningen blir også brukt i opplæringen av frivillige som skal være ledere for turgrupper for kreftpasienter både på vardesentre og ellers slik at de skal få mer kunnskap om fysisk aktivitet og kreft. Uavhengig av prosjektet, er det blitt etablert tilbud på andre vardesentre på St. Olav og UNN i regi av helseforetakene.

Prosjektleder/forsker

Jorunn Valle Nilsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Treningsveiledning til kreftpasienter
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2011: kr 250 000
Startdato
01.08.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet