Bedre institusjonsmat for eldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Hver dag serveres 150.000 måltider til eldre i Norge. En landsomfattende kartlegging av mat og måltider ved sykehjem viser også at det er behov for mer kunnskap om ernæring hos de ansatte. Bare 16 prosent av sykehjemmene hadde skriftlige rutiner for ernæringsstatus. På bakgrunn av disse utfordringene ønsket vi å gjøre noe med maten og måltidsopplevelsen ved et sykehjem for å se om det var mulig å få til en positiv endring som kunne inspirere og motivere til endring ved andre sykehjem. Sammen med kostøkonom Erlend Eliassen ved Nygård sykehjem løftet vi maten og måltidsopplevelsen ved et sykehjem og dokumenterte det hele med film. Målet var å inspirere pleie- og kjøkkenpersonalet ved norske sykehjem. Prosjektet skulle vise seg å ha interesse langt utover denne målgruppen.

Oppsummering

Filmen er lagt ut på egen server slik at den kan lastes ned både som hel film og med temabaserte sekvenser. Målet er nå å jobbe for et nasjonalt løft av eldremåltidet inspirert av kjøkkenløftet som er gjennomført i Danmark i regi av Købenahvns Madhus. Det er gjennomført møter med representanter Kost- og ernæringsforbundet, matleverandører samt Mat- og landbruks departementet. Målet er å etablere et kjøkkenløft-nettverk i Norge. Filmen brukes nå også i undervisning av kokker og pleiepersonale.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ønsket å lage ti filmsekvenser hvor vi fokuserte på noen hovedutfordringer knyttet til mat og måltidene. Et viktig utgangspunkt var å intervjue de eldre om deres opplevelse av mattilbudet ved intsitusjonen vi skulle filme. Vårt inntrykk var nemlig at de sjelden eller aldri blir spurt om hva de ønsker å spise og hva de forbinder med et godt måltid. Beboerne satt stor pris på å bli spurt og var positive til vårt prosjekt. Etter en grundig kartlegging og gjennomgang av utfordringer basert på tidligere undersøkelser (se referanseliste i selve rapporten) samt intervjuer med de eldre og personalet, starte vi opptakene høsten 2014. I løpet av fem opptaksdager fanget vi opp mange og relevnante situasjoner. Med over tretten timer råmateriale ble etterabeidsprosessen svært omfattende. Vi fikk god hjelp både av referansegruppen og samarbeidende organsisasjoner til å reflektere og gi innspill på innholdet. Vi oppdaget allerede i denne fasen en stor interesse for tema. Alle poengtert viktigheten av dette prosjektet og takket oss for vårt engasjement.

Resultater

Responsen på prosjektet Bedre Institusjonsmat har vært overveldende. Den har inspirert helsemyndigheter til å sette tema på dagsorden og resultert i lokale aktiviteter på kommune- og fylkesnivå over hele Norge. Prosjektet har bidrat til at det er etablert fagnettverk hvor kokker- og pleiepersonale nå jobber sammen til beste for de eldre på deres institusjon. Filmen var også et viktig element i den nasjonal konkurransen Gylne måltidsøyeblikk i regi av Landbruks- og matdepartementet.

Antall personer i målgruppen

10000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Extrastiftelsen_2016.pdf

Prosjektleder/forsker

Jarle Eskedal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Bedre institusjonsmat for eldre
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Cynergi AS
Beløp Bevilget
2014: kr 725 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet