Innovasjonsprogram om spiseforstyrrelser: – Første i sitt slag

En av ti personer i Norge har en spiseproblematikk. Men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken.

Prosjektleder Marianne Clementine Håheim (t.v.) og partner i These Ways, Monica Hannestad, leter nå etter deltakere til et helt unikt prosjekt. Målet er å utvikle verktøy for å forebygge spiseforstyrrelser. Foto: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Dette vilrådgivningstjenesten ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og designbyrået These Ways gjøre noe med.

– Spiseforstyrrelser hos barn og unge fremheves av Helsedirektoratet som en av de største utfordringene nå og i tiden fremover når det gjelder folkehelse gjennom livsløpet, sier prosjektleder Marianne Clementine Håheim i ROS, og legger til:

– Det er på høy tid at vi tenker nytt om forebygging av disse lidelsene, men da må vi først forstå de som rammes.

Frykter berøringsangst

Et unikt prosjekt finansiert av Sparebanken Vest og Stiftelsen Dam skal utforske hva som skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlige sykdomsforløp. Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking skal deltagerne jobbe for å utvikle løsninger som treffer barn og unges behov.

Prosjektet er det første i sitt slag, og har som mål å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp. Det trengs. Et forprosjekt høsten 2021 viste at fag- og ressurspersoner rundt barn og unge på alle nivåer er usikre på hvordan de skal kommunisere om spiseforstyrrelser.

– Frykten for å trå feil kan i verste fall føre til berøringsangst. Effektiv forebygging er avhengig av at barn og unge har trygge voksne rundt seg, sier Håheim.

Fakta: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Jobber tett med brukerne

Innovasjonsprogrammet EN AV TI består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, parallelt med opplæring i Design Thinking-metodikken. I innsiktsfasen skal deltagerne intervjue rundt 200 personer som har erfaring med utfordringer knyttet til mat og kropp. I prosjektarbeidsfasen skal løsninger utvikles og testes.

– Designfaget som profesjon jobber alltid med empati for virkelig å forstå rot-årsaken til behovene i mennesker. Slik vil løsninger som utformes, treffe bedre og oppleves relevante, forklarer Monica Hannestad, partner i These Ways. 

– Det er veldig spennende å bruke denne måten å tilnærme seg problemer på, spesielt på store helse- og samfunnsutfordringer, sier Hannestad.

Design Thinking handler om å jobbe kreativt sammen for å finne gode løsninger. Foto: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Leter etter deltakere

20 personer vil få muligheten til å delta i programmet, og inngå i tverrfaglige team som vil jobbe tett sammen i perioden januar–juni 2023. 

– Nå leter vi etter de riktige deltagerne. Vi ser etter personer som er dypt engasjerte, nysgjerrige og klare for en utfordring. Med Design Thinking lærer man en helt ny måte å jobbe og løse utfordringer på, sier prosjektlederen.

Vil DU være med og skape nye løsninger? Søk om opptak til innovasjonsprogrammet her!

Lider du selv av en spiseforstyrrelse, er pårørende, pedagogisk personell, helsepersonell eller har på annen måte erfaring med tematikken? Ønsker du å dele dine erfaringer? Send en mail til marianne.clementine@nettros.no eller monica@theseways.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, og intervju anonymiseres.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Etter korona-pandemien forteller mange organisasjoner og hjelpetilbud om økt pågang fra barn og unge som strever psykisk. ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser har opplevd en markant økning i antall rådgivningshenvendelser, særlig fra barn og unge. Det er grunn til å være bekymret for langtidseffektene av at barn og unge utvikler spiseproblematikk uten å ha tilgang til tidlig hjelp. Behovet for forebyggende og helsefremmende tiltak er nå større enn noensinne, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om spiseforstyrrelser.

Målsetting for prosjektet

• Tilegne oss praktiske ferdigheter innen brukerdrevet innovasjon • Styrke samhandlingen på tvers av yrkesgrupper som jobber med ungdom og psykisk helse • Utvikle felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp – som kan deles og brukes av alt fra lærere til foreldre

Målgruppe

Målgruppen for kommunikasjonsverktøyet er barn og unge inntil 18 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I samarbeid med aktører innen helse og oppvekst i Bergen kommune ønsker ROS å gjennomføre en variant av programmet «Design Thinking: Strategic Design for Innovation». Programmet vil skreddersys for vår sektor av These Ways og Pracademy, og bestå av 6 samlinger og mentorert teamarbeid mellom hver samling. Programmet inneholder et innsiktsarbeid, hvor deltakerne skal observere og intervjue et stort antall barn og unge, og et prosjektarbeid, hvor deltakerne arbeider sammen i tverrfaglige grupper. Felles problemstilling er at mange ikke vet hvordan de skal snakke om spiseforstyrrelser. Ved endt prosjekt vil vi ha utviklet et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp – som kan deles og brukes av alt fra lærere til foreldre, og som barn og unge selv har vært med å skape. Fra ROS vil vi ha med 8 deltakere i innsiktsarbeidet fra alle ledd i organisasjonens virke – fra rådgivning til administrasjon. Dette for å sikre at arbeidsmetoden implementeres i hele organisasjonen. Totalt vil 20 deltakere kunne gjennomføre programmet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Aug-sept 2022: Prosjektledelse og rekruttering av deltakere Sept 2022-mars 2023: Gjennomføre seks samlinger i innsiktsprogrammet Sept 2022-april 2023: Tverrfaglig prosjektarbeid mellom samlingene Sept 2022-april 2023: Utvikle kommunikasjonsverktøy Mai 2023: Teste verktøy sammen med brukerne Mai-juni 2023: Justering og ferdigstilling Juni-juli 2023: Evaluering Juli 2023: Legge plan for videre samarbeid mellom aktørene

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

De siste årene, og særlig under covid-19-pandemien, har det vært observert en klar økning i antall barn, unge og unge voksne med spiseforstyrrelser. I perioden 2019–2022 hadde ROS en 123 % økning i henvendelser fra barn og unge t.o.m. 18 år. Dette skjer samtidig som psykisk helsevern er under sterkt press. Det er behov for en storsatsing på forebygging av spiseforstyrrelser, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken. Dette ønsket ROS å svare på med innovasjonsprogrammet EN AV TI, som hadde som overordnet mål å utvikle verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Ved prosjektslutt hadde 24 deltagere fått formell fasilitatorkompetanse i Design Thinking. Deltagere fra ROS, Bergen kommune, Helse Bergen, Idrettsklynge Vest, Tryg forsikring med flere blitt godt kjent med hverandre og etablert tett kontakt. Potensialet for videre samarbeid er stort. ROS samarbeider allerede med Idrettsklynge Vest om en videre satsing på å forebygge spiseforstyrrelser i idretten. Resultatet av programmet er fire prototyper, utviklet fra fire ulike vinkler, som alle på ulike måter svarer på spørsmålet om hvordan vi kan snakke med barn og unge om mat og kropp på en trygg måte. Prototypene har blitt presentert for publikum, og er nå på videreutviklingsstadiet. Tallet under er et forsiktig estimat på hvor mange personer ROS har nådd totalt i prosjektet EN AV TI gjennom mediedekning, nettsiden enavti.no, podcast, TikTok og Instagram.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2235476

Prosjektgjennomføring/Metode

Programmet fikk oppstart i januar 2023, med seks samlinger i perioden januar–juni. Med oss hadde vi 24 nøye utplukkede, svært motiverte deltagere både fra kommune, helseforetak, utdanningssektor, idrettssektor m.m. 9 av deltagerne var fra ROS. Programmet «Design Thinking: Strategic Design for Innovation» ble levert i samarbeid mellom These Ways og Pracademy, med Federico Lozano som akademisk ansvarlig. I løpet av seks samlinger har vi jobbet oss systematisk gjennom fasene i Design Thinking-prosessen. Deltagerne ble delt inn i fire team, som hver hadde sitt fokusområde: Pårørende, system, idrett og familie/venner. Hvert team fikk sin mentor, som fulgte dem opp mellom samlingene. Mellom hver samling ble det lagt ned en betydelig egeninnsats av deltagerne, som har jobbet sammen og benyttet kunnskapen fra samlingene til å løse vår felles case. Programmet bestod av to faser: 1) Innsikt, utvikling og testing 2) Justering og ferdigstilling av verktøy På prosjektets sjette og siste samling kunne vi presentere fire prototyper for publikum på Bod24: Team pårørende: Innsiden ut Team system: Undervisningsopplegg for barneskolen Team familie og venner: Tør å spør Team idrett: Hele meg

Resultater og resultatvurdering

Resultatet av programmet er fire prototyper, som alle på ulike måter svarer på spørsmålet om hvordan vi kan snakke med barn og unge om mat og kropp på en trygg måte. Innsikten og prototypene vi sitter igjen med, vil i stor grad kunne bidra til mer effektiv forebygging av spiseproblematikk og -forstyrrelser blant barn og unge. Samarbeid mellom aktører som møter målgruppen på ulike arenaer, kan sikre en overføring av kompetanse som gjør at vi bedre kan møte barn og unge med ulike utfordringer. Dette har prosjektet i stor grad bidratt til. I løpet av prosjektet har styret i Idrettsklynge Vest besluttet å ta arbeidet og funnene fra EN AV TI om spiseforstyrrelser innen idretten, både i topp og bredde, videre som sin strategiske fellessatsing. Underveis i prosjektet mottok vi en forsterkning fra Sparebankstiftelsen SR-bank, for å bruke på kommunikasjon og produksjon av innhold rundt prosjektet. Dette resulterte i mediedekning både på TV, radio, i papir- og nettaviser nasjonalt og lokalt.

Oppsummering og videre planer

Reisen har nådd sin ende, samtidig har den akkurat startet. På siste samling i programmet fikk vi den gledelige nyheten om at Sparebanken Vest hadde besluttet å tildele ROS midler til videreføring og arbeid med å forankre resultatene fra EN AV TI. Vi jobber i skrivende stund med nye søknader om videreutvikling av prototypene, samt undersøker hvordan vi kan få utnyttet potensialet i innsikten på best mulig måte. Dette gjøres i samarbeid mellom ROS, These Ways og Idrettsklynge Vest.

Prosjektleder

Marianne Clementine Håheim

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Trygg – felles verktøy for kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2022: kr 1 400 000
Startdato
22.08.2022
Sluttdato
31.07.2023
Status
Under gjennomføring