Trygghet for de aller minste

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kun 30% av barn og unge med diabetes type 1 når behandlingsmålene for diabetes. Blodsukkeret påvirkes av mer enn mat, både fysisk aktivitet, humør og stress er også viktig. For små barn uten språk , er det vanskelig å fange opp faresignaler for lavt- eller høyt blodsukker. Diabetesforbundet får stadig høre fra foreldre som opplever møtet med barnehager som vanskelig. Dette handler ikke nødvendigvis om uvilje, men snarere om mangel på god informasjon om sykdommen, forståelse for den nødvendige tilretteleggingen eller mangel på ressurser. Vi vet at verktøy som dette er etterspurt.

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet er å utvikle en digital materiellpakke som skal bidra til en god hverdag i barnehagen for barn med diabetes type 1. Materiellpakken vil inneholde en veileder, et hefte med maler og en informasjons- og opplæringspakke om diabetes.

Målgruppe

A. Barnehagebarn som har diabetes type 1 B. Foreldre til barn i alderen 0-6 år med diabetes type 1 C. Barnehager med én eller flere barn med diabetes

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet vil ha en tidsperiode på 10 måneder. Det skal settes ned en prosjektgruppe bestående av to representanter fra det nasjonale Barn -og familieutvalget (BFU) i Diabetesforbundet, samt to foreldrepar som har barn i barnehage fra ulike fylker. Sammen med prosjektlederen vil gruppen fungere som en referansegruppe, og ha dialog og utprøving i sine respektive barnehager. Erfaringene fra utprøvingen, samt erfaringer BFU allerede har fra Diabetesskolesekken, vil danne grunnlaget for materiellpakken. Alle elementer i materiellpakken vil legges elektronisk på diabetes.no – slik at alle han fylle inn personlig informasjon om sitt barn og printe dette. Markedsføring vil i hovedsak skje via Diabetesforbundets frivillighetsapparat, blant annet på våre arrangementer. Det vil bli gjennomført en evaluering av prosjektet i sluttfasen av prosjektperioden. Dette vil gjøres ved at et spørreskjema blir sendt til de involverte foreldrene og barnehagene. På bakgrunn av dette kan malene endres og optimaliseres. Diabetesforbundets har ansvar for at prosjektet gjøres tilgjengelig for alle barnehager som har barn med diabetes. Diabetesforbundet vil selv koste nødvendig oppgradering og vedlikehold av materiellet utover prosjektperioden.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektperiode: Januar 2018 – oktober 2018. Materiellpakken være klar til testing fra mai. Testperioden varer ut august slik at vi også får med de som begynner i barnehage høsten 2018. Deretter oppdateres materiellet, og prosjektet ferdigstilles ila oktober. Prosjektgruppen gir innspill underveis til innhold, og gir tilbakemelding på tekstutkast, design og form på de ulike elementene.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Å sørge for en trygg hverdag i barnehagen for barn med diabetes type 1, og på den måten skape større trygghet for både foreldre, barnehageansatte og barnet selv. Målgrupper: Foreldre til barn med diabetes type 1, barnehager med én eller flere barn med diabetes og barn med diabetes type 1. Bakgrunn: For en barnehageansatt som skal passe på mange barn med ulike behov, kan det være vanskelig å oppdage om barnet med diabetes har høyt eller lavt blodsukker, og om barnet behøver insulin eller noe å spise. Diabetesforbundet får stadig tilbakemeldinger fra foreldre som opplever møtet med barnehager som utfordrende. I 2014 gjennomførte Diabetesforbundet det Extra-støttede prosjektet «Diabetesskolesekken». Dette prosjektet ble veldig godt mottatt av foreldre, og har blitt beskrevet som et veldig godt verktøy til bruk på skoler. Prosjektet «Trygghet for de aller minste» vil ta utgangspunkt i Diabetesskolesekken, men tilpasses barn i barnehage.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Resultatet av prosjektet bidrar godt til å oppnå vårt effektmål. Vi har utviklet brukertilpasset og kvalitetssikret materiell, som kan bidra til en trygg hverdag med diabetes i barnehagen. Det som gjenstår er at målgruppen kjenner til og tar i bruk materiellet. Våren 2021 publiserte vi en evaluering på våre nettsider, med spørsmål om materiellet. Vi fikk 54 svar fra både foreldre og barnehageansatte. Det aller viktigste vi lærte var at tilbudet er lite kjent i målgruppa. Derfor har vi jobbet mye med å spre informasjon i våre kanaler, og gi det et spesielt fokus rundt skole- og barnehagestart. Vi vil fortsette å jobbe videre med dette, og håper på sikt å gjøre tilbudet kjent for alle som har behov for det. Dette er en viktig del av vårt effektmål, som er å sørge for en trygg hverdag i barnehagen for barn med diabetes type 1.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1500

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder har ledet arbeidet, og trukket inn aktuelle ressurser ved behov. Rådgivende utvalg for barn og familier har gitt sine innspill underveis. Vi har også hentet inn to brukerrepresentanter, med barn i ulike barnehager. Dessverre satte korona-pandemien kjepper i hjulene for testing av materiellet, men de har allikevel gitt oss noen verdifulle tilbakemeldinger. Faglig kvalitetssikring er gjennomført av intern diabetessykepleier Gry Lillejordet, og barnelege Hans Jacob Bangstad. Vi ønsket å produsere tilsvarende materiell som i «min skoledag med diabetes» (Extra-støttet prosjekt «Diabetesskolesekken»), hvor vi har laget et hefte og en plakat til bruk i skolen. Med utgangspunkt i eksisterende materiell har vi laget det planlagte heftet og plakaten, som er godt tilpasset bruk i barnehager. Veilederen som var planlagt, med informasjon til foreldrene er bakt inn i heftet, heller enn å være enkeltstående. Prosjektet var planlagt gjennomført i 2018, men ble utsatt to ganger og gjennomført over lengre tid. Den reelle prosjektperioden er derfor 2019-2021.

Resultater og resultatvurdering

Vi har produsert hefte og plakat til bruk i barnehagen, på norsk og engelsk. De er publisert som interaktive PDF-filer, hvor man kan fylle inn informasjon om sitt barn. De inneholder også viktig og nyttig informasjon om diabetes type 1 generelt, og om barn med diabetes spesielt. I tillegg er det i et annet prosjekt laget en god og enkel brosjyre om diabetes type 1, som fungerer godt som et supplement til dette materiellet. Dermed har vi nådd vårt resultatmål for prosjektet, som var å produsere dette materiellet. Materiellet kan leses og lastes ned her: https://www.diabetes.no/diabetes-type-1/barn-med-diabetes/tryggmediabetesiskoleogbarnehage/Tryggmeddiabetesiskoleogbarnehagene/.

Oppsummering og videre planer

Vi er godt fornøyde med gjennomføringen av prosjektet, selv om det ikke gikk helt som planlagt. Dette prosjektet har gitt oss et godt og solid grunnlag for arbeidet med barn med diabetes i barnehagen. Materiellet som er utviklet er gjennomarbeidet og kvalitetssikret, med fokus på brukernes behov. Arbeidet med å spre informasjon om materiellet vil fortsette, og vi vil jobbe for å videreutvikle dette i fremtiden.

Prosjektleder

Mari Johannessen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Trygghet for de aller minste
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2018: kr 184 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
01.08.2021
Status
Under gjennomføring