Trykksårforebygging via telerehabilitering- involvering og samhandling

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Personer med ryggmargskade (RMS) har høy risiko for å utvikle alvorlige trykksår. Kirurgisk lappinngrep er en effektivt i behandling av dype trykksår hos personer med RMS, men inngrepet er forbundet med betydelig risiko for trykksårresidiv og nedtatt fysisk og psykisk helse. Opp mot 30 % får residiv. Det eksisterer mye kunnskap om forebygging av trykksår, men den høye residivforekomsten tyder på mangler i dagens tjenestetilbud. Brukerne opplever oppfølgingen som fragmentert og at det mangler rett kompetanse til rett tid. Telerehabilitering til personer med RMS (TELERESCI) er et nytt helsetjenestetilbud som skal tilby forebyggende oppfølging til personer med RMS hjem i egen stue. Dermed kan brukeren ta en mer aktiv rolle i egen oppfølging, samt at spesialist- og kommunehelsetjenesten kan samarbeider om å legge til rette for kunnskapsbasert forebygging og vurdering av trykksårene. Målet med studien er å utvikle kunnskap om brukere, helsepersonell og helselederes erfaringer med telerehabilitering i forebygging av trykksårresidiv om hva som fremmer og hemmer organisering av trykksårforebygging i hjemmetjenesten. Utviklingen av TELERESCI er i tråd med Medical Research Council rammeverket for komplekse intervensjoner som anbefaler at det forskes på hvordan intervensjoner og helsetjenester passer inn i konteksten den skal virke i, hvordan ulike brukere kan og bør inkluderes i forskningen slik at tilbudet oppleves som relevant. Forståelsen av deltakernes erfaringer om hva som opplevdes som nyttig for dem kan bidra til å forbedre utformingen av en tjeneste og bidra til en personsentrert og optimalisert tjenesteutvikling. Studien benytter et kvalitativt utforskende design med individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og work-shop som forskningsmetode. Det vil delta om lag 40 personer hvor 20 av dem er personer med RMS og deres pårørende. Intervjuene og work-shopen vil tas opp på lydfil og transkriberes før en tematisk innholdsanalyse. Antatt virkning av studien er at brukere og helsepersonell utvikler økte kunnskaper og ferdigheter om forebygging av trykksårresidiv, bruk av digitale telerehabiliteringsverktøy og kompetanse om organisering av helhetlige pasientforløp. Prosjektet kan bidra til utvikling av en helhetlig og forutsigbar helsetjeneste som kan forebygge trykksårresidiv, redusere lidelse, øke livskvalitet, fremme deltagelse og mulighet for å påvirke egen helseoppfølging. Det er i dag sårnettverket mellom ulike sykehus i Norge som arbeider for å utvikle en felles tjeneste for videokonsultasjoner innen sårtjenester. Erfaringene fra dette prosjekt kan understøtte denne utvikling. Det nye helsetjenestetilbudet vi gi økt ressursutnyttelse som følge av god samhandling og kompetanseutveksling mellom spesialist og kommunehelsetjenesten. Forebygging er kostnadseffektivt og reduserer antall sykehusinnleggelser. Prosjektet antas å ha overføringsverdi til andre grupper med risiko for trykksår, og med behov for god samhandling på tvers av tjenestenivåene.

Prosjektleder

Edel Jannecke Svendsen

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Trykksårforebygging via telerehabilitering- involvering og samhandling
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 833 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000, 2027: kr 167 000
Startdato
01.03.2024
Sluttdato
01.03.2027
Status
Under gjennomføring