Tverrfaglig og brukerstyrt poliklinikk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Over halvparten av voksne med Diabetes Type 1 når ikke anbefalte mål for blodsukkerregulering. Forskning har vist at psykologiske og psykososiale problemer kan utgjøre betydelige barrierer for tilfredsstillende diabetesbehandling, og at slike problemer er underrapportert i klinisk praksis. Det er således ønskelig og anbefalt med et større og mer strukturert fokus på de psykologiske og psykososiale aspekter i oppfølgingen av pasienter med Diabetes Type 1.

Målsetting: Å bedre kvaliteten på oppfølgingen av personer med Diabetes Type1 gjennom implementering av en strukturert modell for oppfølging hvor den enkelte pasients rapportering av diabetesrelaterte psykososiale problemområder, den enkeltes diabeteskunnskap og blodsukkerreguleringen (HbA1c) danner grunnlaget for en dialog mellom pasient og behandlere om behandlingsmål, tiltak og behov for oppfølging i helsetjenesten.

Metode: I dette implementerings-prosjektet vil vi benytte et design med før- og ettermåling for å analysere endringer både på pasientnivå og virksomhetsnivå fra oppstart til gjennomført intervensjon. For å innhente erfaringer med intervensjonen vil vi i tillegg gjennomføre kvalitative intervjuer med deltakere og helsepersonell.

Deltakere: Alle med Diabetes Type 1 (N=180) som følges opp ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

Tidsplan: Prosjektet starter opp 01.03.2020 og avsluttes 01.03.2022.

Forventet resultat: Fra før til etter intervensjon forventer vi først og fremst en redusert andel pasienter som rapporterer betydelige diabetesrelaterte psykososiale problemer, bedre diabeteskunnskap i pasientgruppen, en bedring i pasientgruppens gjennomsnittlige HbA1c og andelen med HbA1c >64 mmol/mol (>8%), en større tilfredshet med oppfølgingen i helsetjenesten og en bedre ressursutnyttelse ved poliklinikken (redusert venteliste, større kontinuitet i oppfølgingen, omfordelt ressursbruk uten økt ressursbruk).

Sluttrapport

Bakgrunn

Bruk av pasientrapporterte målinger (PROM) i klinisk praksis er vist å kunne bidra til en mer personsentrert helsetjeneste. I tidligere studie er instrumentet Problem Areas In Diabetes scale (PAID) benyttet som dialogverktøy i diabeteskonsultasjoner for å oppnå et mer målrettet fokus på de psykososiale utfordringer ved diabetes. Disse er vist å være viktige barrierer mot tilfredsstillende glukoseregulering. I prosjektet «Tverrfaglig og brukerstyrt poliklinikk» har vi testet en intervensjon med bruk av PAID som dialogstøtte i konsultasjoner i tillegg til et «menyskjema» for brukerstyrte valg av oppfølging til personer med type 1 diabetes. Vår hypotese var at intervensjonen ville bidra til å redusere de psykososiale problemområder og styrke den enkeltes diabeteshåndtering (bedre glukoseregulering). Prosjektet var en intervensjonsstudie med før- og ettermåling. Evalueringen av prosjektet pågår i tre ulike delstudier: 1. En kvantitativ oppsummering av deltakernes valg av oppfølging mellom årskontroller samt deres tilfredshet med oppfølgingen på Haraldsplass før og mot slutten av intervensjonsperioden. 2. En kvantitativ oppsummering av deltakernes diabetesrelaterte stress, glukoseregulering og generelt velbefinnende før og etter intervensjonsperioden. 3. En kvalitativ oppsummering av deltakeres erfaringer med intervensjonen.

Prosjektleder/forsker

Anne Haugstvedt

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2020)
Prosjektnavn
Tverrfaglig og brukerstyrt poliklinikk
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2020: kr 228 000, 2021: kr 265 000
Startdato
01.03.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet