Ulike språk – samme diabetes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.forekomsten av diabetes blant kvinner fra det indiske subkontinent er på 27,5 % sammenlignet med 2,9 % blant etnisk norske kvinner. Kulturelle forskjeller krever tilpassede tiltak og må være en del av arbeidet rettet mot disse gruppene. Problemet er omfattende, og forskning tyder på at vårt helsevesen fortsatt står overfor store utfordringer hva gjelder å nå frem med viktig informasjon.NDF har utviklet en basis for 4 hovedtemaer for gruppesamlinger om livsstil og mestring som vi nå ønsker å evaluere.2. Hovedmål:
•Prøve ut og evaluere en modell for 4 gruppesamlinger med fokus på kosthold og fysisk aktivitet i 4 ulike grupper. Delmål
•Utvikle en veileder for den som skal lede grupper senere.
•Utvikle et spørreskjema for bruk i fremtidige gruppesamlinger
•Drive nettverksbygging for dem som trenger en gruppetilhørighet videre.
3 Målgruppe: En morsmålklasse på Rosenhoff skole og en minoritetsgruppe som er henvist fra Navkontoret i Drammen. En pakistansk mannsgruppe og en somaliske kvinnegruppe.
4.Tradisjonelle kanaler egner seg dårlig for å nå denne målgruppen. Flere frivillige organisasjoner og andre har i mindre grad lyktes med å komme i kontakt med denne gruppen.Vi har stor tro på at et materiell for gruppesamtaler og læring ved aktiv deltakelse, som er grundig evaluert, vil kunne brukes i mange miljøer der minoriteter møtes.Evalueringen av gruppesamlingene skal ledes av Høgskolen i Oslo. De vil legge opp til en kvalitativ evaluering av deltakerne ettersom mange i målgruppen ikke behersker norsk språk godt.

5. Framdrift: 2008 Jan – feb Finne prosjektleder, prosjekt- og referansegruppe. Feb – mai Tilpasse materiellet til gruppesamlingene og utvikle design. sept-des pilottesting 2009: feb – juni gjennomføre 4 samlinger i 4 grupper aug -des evaluere, utvikle skjema, veileder og publisere resultater og få omtale i media.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_3_0077.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet “Ulike språk – samme diabetes” har gjennomført en evaluering av gruppeopplegget “Tilpasset info” som tidligere er utviklet av Diabetesforbundet med finansiering av Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Gruppeopplegget skal motivere og gi erfaring i mestring av diabetes. Målet er at deltagere som har sykdommen skal oppleve økt mestring og de som ikke er rammet skal kunne forebygge utvikling av sykdommen. Diabetesforbundet engasjerte forskere fra Høgskolen i Oslo for å gjennomføre en uavhengig evaluering. Det ble også engasjert en prosjektleder for å organisere gjennomføring av selve gruppesamlingene samt tilrettelegge for forskernes arbeid.
I selve evalueringen ble det etablert tre ulike grupper hver med ca 10 deltagere; en somalisk kvinnegruppe, en tyrkisk kvinnegruppe og en pakistansk kvinnegruppe. Disse gruppene gjennomgikk gruppeopplegget “Tilpasset info” som består av fire gruppesamlinger hver på ca. tre timer. Samlingene ble holdt etter planen med ca. fire uker mellom hver samling. Forsker var til stede på samlingene.
Kjernen i gruppesamlingene er empowerment med aktiv deltagelse, erfaringsutveksling og aktiv refleksjon over ny kunnskap. En kritisk suksessfaktor er at deltagerne selv på bakgrunn av sin felles referanseramme, kan bryte ned kulturelt betingede barrierer for å skape forståelse og håndtering av ny kunnskap som de kan gjøre til sin egen.
Prosjektet hadde en bredt sammensatt referansegruppe for å kvalitetssikre prosjektets arbeid. Evalueringen ble basert på kvalitativ metode. Forskeren var observatør i gruppesamlingene og foretok lydbåndopptak i samlingen samt gjennomførte fokusgruppeintervjuer og noen enkeltintervjuer i hver gruppe tre måneder etter siste gruppesamling og seks måneder etter siste samling.
Forskers evalueringsrapport beskriver at prosjektet ble implementert med suksess og fulgte alle krav som var nødvendig for at empowermentprosessen skulle finne sted. Det ble gitt planlagt informasjon som er en nøkkelfaktor i en endringsprosess der deltakerne tar kontroll over sin situasjon (Gibson 2008). Gruppelederne tok utgangspunkt i deltakernes egne behov og synspunkter. Deltakerne i dette prosjektet rapporterte om endringer de hadde gjort i kostholdet, fysisk aktivitet og livsstil generelt. Selv om noen av deltakerne ikke gjorde konkrete endringer for å forebygge eller mestre sin type 2 diabetes, var de i en prosess der de fikk opplæring og informasjon som de kunne reflektere over.

Prosjektleder/forsker

Nina Lilly Ek

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Ulike språk – samme diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Høgskolen i Oslo
Beløp Bevilget
2008: kr 875 000, 2009: kr 720 000
Startdato
01.08.2008
Sluttdato
30.06.2010
Status
Avsluttet