Ung medvirkning og mestring

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I prosjektet ”UMM-Ahus” (2012-2014) beskrev ungdommene den belastningen det er å være ung med langvarige helseutfordringer. Samtidig beskrev de hvordan de fant mening, livskraft og glede midt i sin ”annerledeshet” gjennom veiledningsprogrammet. Det ga dem nye perspektiv der de oppdaget mer om sin måte å ”leve med” sin situasjon. De beskrev også hva som ble vesentlig for deres positive forandringer. Det finnes få gruppetiltak til ungdom for livsmestring uavhengig av diagnose, og behovet er stort. Vi har tidligere laget en digital versjon etter veiledningsprogrammet “Kompetente foreldre” (2016).

Målsetting for prosjektet

Ved bruk av resultatene fra ”UMM-Ahus” ønsker vi å nå flest mulig i målgruppen ved å utvikle og evaluere en digital versjon. Vi vil kombinere opplæringsprogrammet med filmer (animasjon med synstolking) til selvutvikling, men også for kompetanse til å kunne drive veiledningstiltak.

Målgruppe

Ungdom og unge voksne fra 13–30 år med ulike funksjonshemninger og kroniske sykdommer, uavhengig av diagnose. Med et digitalt program kan vi nå alle i Norge.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5500

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Ahus har siden 2005 bygget opp kompetanse i utvikling og gjennomføring av e-læringsprogram, og har et stort nettverk av kontakter og leverandører av nødvendige tjenester, som vi ble kjent med gjennom ”Kompetente foreldre, digital versjon”. Produksjon av filmer vil stå sentralt i utvikling av en digital versjon, som vil skje gjennom samarbeid mellom tidligere deltakere fra UMM, erfarne fagpersoner og nye ungdomskontakter fra Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Interaktiv web-designer vil utforme og prøve ut den digitale oppsettningen av programmet. Tema og oppgaver fra programmets seks gruppesamlinger vil være grunnlaget for modulene. I tillegg vil det være en introduksjon og en oppsummering og avslutning. Tidligere deltakere ønsker å være med for å dele kunnskapen som har vært viktig for dem. Utprøving av e-modulene skjer i to grupper: 1. 15-20 deltakere fordelt på to grupper vil følge et kombinert program med en fellessamling før og en fellessamling etter gjennomføring selv av e-læringsmodulene. 2. En gruppe (20) vil gjennomføre e-læringsmodulene som selvstudium. Programmet vil ligge åpent på nett, og spres i organisasjoner, publikasjoner og foredrag.

Fremdriftsplan for prosjektet

Høst 2018 -Etablering av prosjektet med ulike samarbeidspartnere -Utvikling av e-læringsmodulene Vår 2019 -Fortsette utviklingen av e-modulene, filmproduksjon -Utvikle programmet for fellessamlingene -Rekruttere deltakere Høst 2019 -Utprøving av programmet i de to ulike gruppene -Evaluering, justeringer av programmet Vår 2020 -Analyse av resultater, oppsummering -Rapporter og videreformidling av kunnskap -Distribuering av programmet på nett

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet var veiledningsprogrammet vi utviklet, prøvde og evaluerte ved Ahus, Senter for helsefremmende arbeid, som del av ”Ung medvirkning og mestring” (UMM), 2012-2014, ledet av NK LMH. Ungdomsdeltakerne på Ahus bekreftet nye forskningsresultater om belastninger ved å være ung med langvarige helseutfordringer. Gjennom veiledningsprogrammet fant de egen verdi og glede midt i sin «annerledeshet». De så nye perspektiv og oppdaget mer om sin måte å «leve med» situasjonen. Forandringene deres i hverdagen viste at oppdagelsene fikk konkrete konsekvenser for et bedre liv. I dag finnes det fortsatt få tiltak for økt ”livsmestring” til ungdom, behovet er stort. Prosjektets mål var å utvikle en digital versjon av veiledningsprogrammet for å nå ut til flest mulig unge så de kan leve bedre med sin helsesituasjon ut fra erfaringene på Ahus. Målgruppen var unge fra 13-30 år med ulike funksjonshemninger og langvarige helseutfordringer, uavhengig av diagnose og bosted i Norge.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Samarbeidet med ungdomsrepresentantene i referansegruppen bidro til aktuell og gjenkjennelig utforming av nettsidens filmer, figurer, farger og tekst. Deltakernes evaluering var også generelt svært positiv både når det gjaldt oppsett og manøvrering. De syntes at nettsiden var profesjonell og engasjerende. Deltakerne opplevde dessuten temaene som relevante, og de fleste hadde gjennomført de tilhørende oppgavene og refleksjonsspørsmålene. Tidsbruken varierte, men de understreket verdien av å arbeide uforstyrret og grundig. Etter tilbakemeldingene har vi gjort noen revideringer og presiseringer, bl.a. av teksten på hjemmesiden, temaenes hensikt og oppgavene. Kun et par små tekniske ting måtte korrigeres. Videre utfordringer er å gjøre programmet kjent og implementere det i dagens oppfølging av unges helse. Det er sentralt å diskutere kvalitetssikring med tanke på ungdommenes gjennomføring av programmet, både på egen hånd, i ulike former for kontakt med andre og i konsultasjoner.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

60

Prosjektgjennomføring/Metode

Referansegruppen besto av prosjektleder, prosjektmedarbeider, tidligere deltakere fra ungdomsgruppene på Ahus og unge fra NHFU. Gruppen deltok aktivt i utvikling av animasjonsfilmene, utforming av tekster og oppsett av nettsiden. Sunstone Film produserte en animasjonsfilm til hvert av nettsidens seks tema, samt en introduksjonsfilm. I tillegg har vi en film av klipp fra de fire kortfilmene (YouTube) ungdommene ved Ahus tidligere hadde spilt inn (fotograf Ketil Skogheim). Utviklingen av nettsiden har vært et samarbeid med Vidi AS. Hvert tema presenteres med en animasjonsfilm, introduksjon, oppgaver, refleksjonsspørsmål, eksempler fra hva tidligere deltakere har erfart rundt tema, en oppsummering og «videre refleksjon» til slutt. Vi har prøvd ut det digitale veiledningsprogrammet på to ulike måter: Gruppe 1): En «kombinert» gjennomføring med en felles gruppesamling før og etter deltakernes individuelle arbeid med nettsiden Gruppe 2): Gjennomføring kun som individuelt selvstudium Evaluering skjedde ved fokusgruppeintervjuer eller individuelle telefonintervjuer, kombinert med skriftlig tilbakemelding gjennom evalueringsskjema. Resultatene er analysert og beskrevet i sluttrapporten.

Resultater og resultatvurdering

Deltakerne i begge grupper opplevde nettsiden som interessant og betydningsfull for egen mestring. De bekreftet at innholdet var aktuelt og viktig, og at de sårbare temaene ellers sjelden ble tatt opp i deres møter med helsevesenet. De fleste deltakerne klarte å gå gjennom nettsiden selv, også uten en gruppe. Resultatene viser dessuten at nettsiden kan gi unge viktige oppdagelser, på egen hånd. Det å virkelig gå inn i programmet var viktig, selv om det var krevende. Innholdet var avgjørende for at de unge kunne finne nye ord og uttrykke hvordan de oppfattet seg selv, sin situasjon og muligheter. Gruppe 1 opplevde det motiverende å møte hverandre, men mente at selvstudium også var nyttig pga fleksibilitet. Gruppe 2 syntes stort sett det var fint å arbeide på egen hånd, et par hadde ønsket gruppe. De som hadde tidligere erfaring fra gruppe på Ahus mente at gruppedeltakelse var viktig, både for å få møte hverandre og for å få fagpersoners veiledning med utfordring til å gå mer i dybden.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet bekrefter at nettsiden er en god måte å nå flere ungdommer på, og at den var hjelpsom for deltakernes liv ved økt refleksjon og livsmestring. Nettsiden kan brukes som mestringsverktøy på egen hånd eller i ulike kombinasjoner med gruppesamlinger, temamøter, kurs eller konsultasjoner. Den kan gi motivasjon til nye gruppetiltak og innholdet kan brukes veldig fleksibelt. Vi ønsker å gjøre nettsiden kjent i mange miljøer, som frivillige organisasjoner, Ungdomsråd ved helseforetak, Barne- og ungdomsklinikker og Re-/habiliteringstjenester. Vi vil bidra til artikler, fagdager og foredrag.

Prosjektleder

Karen Therese Sulheim Haugstvedt

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Ung medvirkning og mestring
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Akershus universitetssykehus HF
Beløp Bevilget
2018: kr 289 000, 2019: kr 490 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
30.06.2020
Status
Under gjennomføring