Ut i jobb – jobbsøkerkurs for døve

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mange døve har mye kompetanse, som er relevant for arbeidslivet og døve blir generelt oppfattet som ”gode medarbeidere”. Utfordringen for de ca. 1000 døve som står utenfor arbeidslivet ligger i å komme i aktiv dialog med potensielle arbeidsgivere. Det er behov for å utvikle døves metoder for kommunikasjon med arbeidsgiver.
Døvhet er et usynlig handikapp i jobbsøkerprosessen. Døve selv merker direkte samfunnets innbilte barrierer i denne sammenheng, når man skriver i søknaden at man er døv. Slike søknader får man uhyre sjelden eller aldri respons på, selv om man innehar både relevant erfaring og teoretiske kunnskaper. Dette bekreftes ved at man opplever å bli innkalt til konferanser i tilsvarende søknader, men hvor man da utelater å si at man er døv. Resultatet i en døv persons jobbsøkeprosess er derfor helt avhengig av både på hvilken måte og når i prosessen døvhet formidles.

Ut fra samtaler med Reaktorskolen har vi kommet frem til et konsept for kursopplegg, som skal ta for seg denne problematikken. Reaktorskolen har lang erfaring med arbeidssøkere som sliter med aksept på arbeidsmarkedet. Resultatene dokumenterer allikevel at ca. 70% av kursdeltagerne får seg jobb.
Det planlegges å utvikle en egen jobbsøkerpakke med visuell fokus bestående av en annerledes visuell CV og en liten informasjonsfilm om myter som er knyttet til døve arbeidssøkere. Dette baserer seg på erfaringsgrunnlag, som tilsier at man må endre både strategi og virkemidler, hvis det som tidligere er praktisert ikke gir resultater. For at døve arbeidssøkere skal bli vurdert på lik linje med hørende og ikke bli sjaltet ut i første fase, vil vi tilby et opplegg hvor det inngår visuell jobbsøking og CV. Enkelt fortalt vil dette være en film med kort egenpresentasjon av den døve kandidaten, samt en spesiell del rettet mot arbeidsgivere. Her vil vi behandle de 3 – 5 vanligste utfordringene, som døve står ovenfor i jobbsøkersammenheng, og ved praktiske eksempler dokumentere hvorfor dette ikke har sin rot i virkeligheten. Underveis i kursforberedelsene vil vi gjennomføre samtaler med 10 store arbeidsgivere om hva som skal til for at de ansetter døve medarbeidere. I tillegg har vi en fokusgruppe av døve, som vi diskuterer erfaringer og utfordringer med.

Kursopplegget vil følgelig bestå av hovedelementene motivasjon, kompetansekartlegging, forståelse og presentasjon på visuell måte. Målsetninger med basis i markedet, erfaring og kvalifikasjoner. Jobbtrening mot identifisert marked med visuelle og tradisjonelle hjelpemidler. Konkret formidlingsbistand og intervjutrening.
Et detaljert kursprogram vil bli utarbeidet i samråd med Fokus- og Referansegrupper, hvor det samtidig vil bli tatt hensyn til momenter som norskkurs for CV/søknadsskriving, analyse av stillingsannonser, jobbsøking i nettverk, trening på intervjuer etc. For å gjøre dette tilbudet mest tilgjengelig for alle aktuelle døve arbeidssøkere, vil kurset bli arrangert i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, som den mest kostoptimale løsningen. Varigheten av kurset er satt til 5 dager.

Målsetning
Av de planlagte 80 kursdeltagerne har vi satt et konkret mål med å få 50 kandidater ut i arbeidslivet innen 6 måneder etter kursavslutning, en realistisk målsetning basert på tidligere erfaringer.

Målgrupper
Primært vil vi henvende oss til døve arbeidssøkere på ledighetstrygd –med/uten arbeidserfaring. Forutsetning er grunnleggende datakunnskaper.

Prosjektets betydning
Primært vil prosjektet få størst betydning for døve arbeidssøkere, fordi en fast jobb vil kunne gi strukturert hverdag med høyere livskvalitet – og stabil inntekt.
Samfunnsbesparelser – fra trygdebruker til skattebetaler
Samfunnsmessig verdi, synliggjøre at døve er en ressurs

Fremdriftsplan
Januar 2009: Oppstart kursutvikling
Februar: Løpende tilpassninger og justeringer basert på tilbakemeldinger fra styrings- og referansegruppen. Etablere samarbeid med tolker
Mars ultimo: Kurstest – praktisk gjennomkjøring av opplegget mot utvalgte døve arbeidssøkere
April: Kurskorrigering
Mai – juni: Markedsføring av tilbudet
Ultimo august – september: Kursgjennomføringer
Okt – ut desember: Oppfølging og evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0170.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Utgangspunktet for prosjektet er at mange døve ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet men opplever at det er utfordrende å kommunisere egen kompetanse effektivt til potensielle arbeidsgivere.
«Ut i jobb – jobbsøkerkurs for døve» er et prosjekt som skal styrke døves muligheter på arbeidsmarkedet. Det består av et intensivt jobbsøkerkurs skreddersydd for døve og sterkt tunghørte samt påfølgende individuell oppfølging etter behov. Prosjektet er blitt til gjennom et samarbeid mellom Norges Døveforbund (NDF) og Reaktorskolen (RS).
Vi utviklet et fire dagers praktisk rettet jobbsøkerkurs som ble gjennomført i Trondheim, Bergen og Stavanger i perioden november-desember 2010. Sentrale tema i kurset var: Kartlegging av kompetanse, analyse av marked og stillingsannonser, skriving av søknad og cv, praktisk intervjutrening, nettverk og synlighet, motivasjon og kommunikasjon, realitetsorientering og målarbeid. Kurset bestod av presentasjoner, individuelt arbeid/egenproduksjon, gruppearbeid, rollespill og individuell veiledning. Etter kurset har deltakerne fått individuell oppfølging innenfor de rammene prosjektet tillater. Vi har også arrangert to oppfølgingssamlinger lokalt.
Ikke alle deltakerne var/er aktive arbeidssøkere, men majoriteten gir likevel uttrykk for at de har hatt stort utbytte av kurset og oppfølgingen. Metodikken og konseptet «traff» godt, og vi møtte stor entusiasme for vår måte å tenke på. Vår erfaring er at prosjektet har satt i gang en viktig bevisstgjøringsprosess i forhold til å se egen kompetanse og få et sterkere eierforhold til egen karriereutvikling. Deltakerne er nå i gode prosesser og har gjort konkrete fremskritt i forhold til kompetanseheving og/eller målrettet jobbsøk. Flere har fått jobb.
Erfaringene fra prosjektet viser at det må fokuseres på å gi døve muligheter til å delta på gode jobbsøkerkurs som gjør at de øker sin profesjonalitet i jobbsøkerprosessen. Norges Døveforbund vil kartlegge dagens tilbud av jobbsøkerkurs og se hvordan de ulike konseptene fungerer for døve deltakere.

Prosjektleder/forsker

Hanne Hide

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Ut i jobb – jobbsøkerkurs for døve
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Reaktorskolen AS
Beløp Bevilget
2010: kr 935 000
Startdato
11.01.2010
Sluttdato
30.06.2011
Status
Avsluttet