Uterehabilitering for alle på Bakke

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å være utendørs er en selvfølge for de fleste nordmenn. Dessverre er det ikke like selvsagt når helsen svikter. Mange pasienter på Bakke har gjennom årene vitnet om at de ikke lenger er ute, til tross for at de ønsker det. Årsaken er mange ganger at de ikke fått prøvd seg på å være ute, med de nye forutsetningene som kroppen har gitt dem, f eks etter et hjerneslag eller benamputasjon. Bakke ønsker å bidra til at flere mennesker, også etter et funksjonstap, kan være ute. For å bidra til det vil Bakke gjøre trening utendørs til en selvfølgelig ingrediens i alle rehabiliteringsopphold.

Målsetting for prosjektet

Bakke ønsker å bidra til at flere mennesker, også etter et funksjonstap, kan være ute, få mulighet til å nå de helsegevinstene som det medfører og dermed økt livskvalitet. For å bidra til det vil Bakke gjøre trening utendørs til en selvfølgelig ingrediens i alle rehabiliteringsopphold.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er alle pasienter på Bakke SMR, med spesielt fokus på de med hjerneslag og de benamputerte.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Gjennomføringen: Februar-april -18: Spørreskjemaundersøkelse om behov og ønsker: a. Behandlerne på Bakke fylder ut skjemaet og gir sitt syn på behovene b. Alle hjerneslag- og amputasjonspasienter som er på Bakke i februar-april tilbys å fylle ut spørreskjemaet. c. Spørreskjemaet sendes ut til brukerorganisasjonene ”Landsforeningen for slagrammede (LFS)” og ”Momentum” (forening for arm- og benprotesebrukere) Feb -18: Semistrukturert intervju med behandlerne Mars – Juni -18: Intern kompetanseheving Juni-18: Semistrukturert intervju med pasientene juni -18-August -18: Utvikling av plan for implementering av uterehabilitering September – 18 – Juni -19: Implementering av planen i rehabiliteringen September – 18 – Juni -19: Kartlegging av antall tiltak utendørs. September – 18 – Juni -19: Spørreskjema om pasientenes opplevelse av uterehabilitering September – 18 – Juni -19: Semistrukturert intervju med brukere for å fange deres synspunkter September -19: Evaluering av behandlernes syn på implementeringen gjennom spørreskjemaundersøkelse og intervjuer Oktober-Desember -19: Sammenstilling av pasientenes opplevelse av uterehabilitering, behandlernes evaluering samt evaluering av prosjektet som helhet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar -18-August -18: Kartlegging av behov og ønsker, intern kompetanseheving samt utvikling av plan for implementering. September -18 -Juni -19: Implementering av planen samt kartlegging av antall tiltak og evaluering av tiltakene gjennom pasientspørreskjema og intervjuer. September -19 Evaluering av behandlernes syn på implementeringen gjennom spørreskjemaundersøkelse og intervjuer. Oktober-Desember -19: Prosjektrapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

MÅLSETTING Unicare Bakke ønsket å bidra til at flere mennesker, også etter et funksjonstap, kan være ute, få mulighet til å nå de helsegevinstene som det medfører og dermed økt livskvalitet. For å komme dit sattes målet at trening utendørs skulle bli en selvsagt ingrediens i alle rehabiliteringsopphold. MÅLGRUPPE FOR PROSJEKTET Målgruppe var alle pasienter på Bakke, med spesielt fokus på de med hjerneslag og de benamputerte. Det er oftest pasienter fra disse gruppene som oppgir at de ikke lenger kan være ute like mye som tidligere. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Å være utendørs og gå på tur er en selvfølge for de fleste nordmenn. Dessverre er det ikke like selvsagt når helsen svikter. Mange pasienter på Bakke har gjennom årene vitnet om at de ikke lenger er ute, til tross for at de ønsker det. De oppgir at de ikke ”kan”. Årsaken er mange ganger at de ikke har fått prøvd seg på å være ute, med de nye forutsetningene som kroppen har gitt dem, etter et hjerneslag eller benamputasjon.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet var at trening utendørs skulle bli en selvsagt ingrediens i alle rehabiliteringsopphold og det er oppnådd till 100%, gjennom at vi nå tilbyr felles uterehabilitering hver onsdag ettermiddag. I tillegg er det også blitt jobbet mye for å bedre tilgjengeligheten i utemiljøet slik at det er attraktivt og brukbart også på egne hånd for pasientene. F eks har vi fått laget stier hvor det tidligere var mye gress, det er blitt laget mange nye sittemøbler i forskjellig høyder og med/uten armlener og armstøtte og det er blitt laget er pergola som tilbyr skygge og beskyttelse for regn.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

300

Prosjektgjennomføring/Metode

Trinn 1 innebar kartlegging av utemiljøet samt behov og ønsker hos behandlere og bruker. For å analysere utemiljøet miljøpsykologisk ble det brukt verktøy som Grahns behovstriangel, preferanseverktøy og inndeling i varsom og inspirerende design. For å kartlegge behandlernes meninger ble det brukt dagbokspørreskjemaer, gåturintervjuer og spørreskjemaer og for å kartlegge brukernes behov og ønsker ble det brukt gåturintervju, en tilgjenglighetsanalyse hvor brukene beveget seg i utemiljøet og spørreskjemaer. I trinn 2 og 3 ble det utviklet og implementert en tiltakplan basert på resultatene i trinn 1 og den ble todelt, en om nye rutiner i forhold til uterehabilitering og en om tiltak for å bedre tilgjengeligheten. I trinn 4 ble det gjort en evaluering av uterehabiliteringen, fra pasientenes perspektiv.

Resultater og resultatvurdering

Fra begynnelsen av 2019 og frem til at denne rapporten skrevs så hadde 262 pasienter evaluert uterehabiliteringen. Mange av spørsmålene er graderinger, hvor 1 er dårligst og 5 best. Pasientene skårer gjennomsnittlig 4,48 på hvor viktig de syns det er å være ute i det daglige livet og på spørsmålet om hvor viktig de syns det er å få trene ute når de er på rehabilitering skårer de 4,14. Når de evaluerer uterehabiliteringen på Bakke skårer de 4,19. Majoriteten (50,6%) vil ha uterehabilitering 3-4 gg/uke eller daglig og 39 av 77 skårer 5 på at uterehabiliteringen har bidratt til å gjøre dem trygge på å gå ut også når de kommer hjem og gjennomsnittet var 4,04. Vurderingen er at pasientene opplever uterehabiliteringen både som viktig og bra og at det gjerne får tilbys fler økter i løpet av et rehabiliteringsopphold. At mange oppgir at de føler at uterehabiliteringen har bidratt til å gjøre dem trygge på å gå ut også når de kommer hjem er extra gledelig.

Oppsummering og videre planer

Den ukentlige uterehabiliteringen på onsdager fortsetter og i tillegg er det blitt lagt til et par gåturer på mandager, da pasientene ønsket mer tilbud ute. Utemiljøet kommer å fortsette å bedres i forhold til tilgjengelighet og i løpet av 2020 skal det bygges en grillplass og en gapahuk som forhåpentligvis bredder tilbudet enn mer.

Prosjektleder

Lotta Lundmark Alfredsson

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Uterehabilitering for alle på Bakke
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Unikare Bakke
Beløp Bevilget
2018: kr 175 000, 2019: kr 185 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring