Utfordringer og dilemma ved erfaringskonsulentrollen for individ og tjenester

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Personer som har hatt utfordringer knyttet til store livspåkjenninger eller sykdom og selv har brukt tjenestene for å komme seg videre ansettes i økende grad i helse- sosial og velferdstjenester. Betegnelsen erfaringskonsulent (EK) er den mest brukte tittelen for slike stillinger. EKer ansettes for å bruke sine erfaringer med lidelser og livskriser, for å støtte pasienter og brukere, og for å bringe sine erfaringer og perspektiver inn slik at tjenester kan utvikle alternative forståelser og tilnærminger til pasienter og brukere. Det er gjort mange positive erfaringer med EK i norske tjenester og derfor øker antall EK i tjenestene. Det er også utfordringer og dilemmaer ved EK rollen for både individ og tjenester som frem til nå har kommet lite frem. Å bruke erfaringer fra lidelse og kriser i møte med brukere og ansatte kan også trigge EK’s egne traumer. Å dele slike erfaringer kan og forsterke assymetri mellom EK og andre ansatte. Prosjektet vil løfte frem hvilke særegne utfordringer EK-rollen kan medbringe for EKer, og for tjenestene. Samt belyse hvordan de kan håndteres av individer og hvilke grep tjenester kan gjøre for å tilrettelegge. Slik kunnskap er vesentlig for dem som vurderer å bli/har roller som EK og for ledere/myndigheter som skal tilrettelegge for dem.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet tar utgangspunkt i prosjektleders Phd prosjekt (K.B.Å) som har frembrakt kunnskap om kjennetegn ved virkningsfulle EK roller og hvordan slike roller kan utvikles. I forbindelse med Phd prosjektet ble det gjennomført forskning som ikke inngikk i prosjektet som undersøkte hvilke utfordringer norske EK opplever i sine roller og hvordan disse håndteres. Slik kunnskap vurderes sentral å løfte frem for et bredt norsk publikum av EK, fagansatte, ledere og myndigheter. Trinn 1 av prosjektet er delvis gjennomført ved at 5 fokusgruppediskusjoner med 23 EK er holdt og datamaterialet er transkribert. Analyse av data er påbegynt og vil ferdigstilles i dette prosjektet. I trinn 2 vil vi sammenligne våre funn om utfordringer norske EK opplever og håndterer med internasjonal forskning. Samt identfisere og belyse forskning om hvordan tjenester legger til rette for EK. I trinn 3 vil vi samle nye grupper av EKer, samt ledere til fokusgruppediskusjoner. Dette gjennomføres som en samling i Oslo høsten 2024. Samlingen vil organiseres ved at: a) representanter fra prosjektgrp presenterer funn fra trinn 1 og 2 (45 min) b) deltakere organiseres i grupper på 7-10 bestående av både EK og ledere og diskuterer først de viktigste utfordringer sett fra EK standpunkt/ leders standpunkt (45min) og c) hvilke ulike konkrete tiltak som bør prioriteres (45 min). Et medlem fra prosjektgrp vil delta ved hvert bord. Basert på funn fra trinn 1-3 vil vi utarbeide en digital klikkbar rapport som presenterer noen sentrale utfordringer og dilemmaer norske EK står i, hvordan disse håndteres av EK selv og belyse ulike konkrete tiltak som tjenester kan gjøre for å bedre ivareta EK. I tillegg til rapporten vil kunnskapen presenteres både i kronikker og fag-intervjuer. Tidligere erfaringer gjør at vi ikke forventer spesielle utfordringer knyttet til rekruttering av deltakere. Erfaringssentrum vil videre arbeide systematisk med implementeringen, samt bruke kunnskapen i sitt politiske arbeid.

Antall deltakere

80

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Implementeringen av EK i Norge har kommet til et punkt der EKer, ledere og fagansatte opplever noen utfordringer som må håndteres. Prosjektet vil løfte frem norsk og internasjonal kunnskap om utfordringer og dilemma, og hvordan de kan håndteres, på individ og tjenestenivå. Konkrete tiltak som kan iverksettes av EK, ledere, Erfaringssentrum og myndigheter vil vektlegges. Målgruppen er et bredt fagfelt på psykisk helse og rusfeltet. Inklusiv EK, dem som vurderer å bli EK, ledere, fagansatte og lokale og nasjonale helsemyndigheter som skal etablere gode strukturer og rammeverk for EK. På kort sikt forventes – en nyansert debatt om utfordringer og dilemma ved EK rollen som inkluderer perspektiver fra EKer selv – at dem som vurderer en EK rolle får et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt rollen passer – at ledere får kunnskap om tiltak slik at de kan planlegge og sikre bedre ivaretakelse av EK – at EKer tar i bruk råd og anbefalinger og går i dialog med arbeidsgivere for å få bedre tilrettelegging På lang sikt forventes – at EKer trygges til å stå i sine roller over tid og håndtere dilemma og utfordringer – at ledere og tjenester implementerer strukturer som sikrer bedre ivaretakelse og rammebetingelser – at nasjonale myndigheter tar i bruk kunnskapen i planer og retningslinjer Erfaringssentrum vil ta i bruk kunnskapen fra prosjektet og benytte den i sin utadrettede virksomhet. Det innebærer at kunnskapen fra prosjektet vil inkluderes i: – opplæring, veiledning og nettverk for EK – i samarbeid med tjenestene, ledere og arbeidsgivere – i samarbeidsmøter, i presentasjoner på fagdager og konferanser, samt i politisk arbeid. Dette prosjektet er viktig i Rådet for psykisk helse (RPH) sitt arbeid for mer og bedre brukermedvirkning i tjenestene og fagutvikling/forskning

Plan for gjennomføring

K.B.Å har hovedansvar for leveransen i prosjektet. Deler av prosjektet (trinn 1) er allerede gjennomført i forbindelse med K.B.Å sitt Phd prosjekt. Dette innebærer at 5 fokusgruppediskusjoner er ferdig transkribert og at analyser av funn er påbegynt. Trinn 2 innebærer at kunnskapen oppsummeres. K.B.Å, M.V og T.M-H samarbeider om dette. Våre funn peker på noen dillemmaer og utfordringer som norske EK opplever, samt hvordan disse håndteres. Denne kunnskapen vil presenteres i en norsk rapport. I tillegg vil K.B.Å og M.V hente inn kunnskap fra internasjonal forskning om kjente utfordringer EK står i og hvordan disse håndteres av EK, og av tjenestene. Mens T.M.H og M.N bringer inn kunnskap om utfordringer og dilemma norske EK står i, basert de årlige EK undersøkelsene og kunnskap om ulik praksis i Norge. Trinn 3 innebære å samle EK og ledere til en samling. Mirabel Nguen (M.N), fungerende leder av Erfaringssentrum har ansvar for å rekruttere deltakere. På samlingen presenteres funn fra trinn1 og 2 (norsk og internasjonal forskning om utfordringer og hvordan disse håndteres). Deltakere samles i fokusgrupper (8-10 stk) og diskutere utfordringer og tiltak. Alle i prosjektgruppen (K.B.Å, M.V, T.M-H, M.N og Charlotte Elvedal (C.E) deltar i denne samlingen. Trinn 1, 2 og 3 utgjør utgangspunkt for den endelige rapporten som skal produseres hvor konkrete anbefalinger for å ivareta EK på kort og lang sikt presenteres. K.B.Å, M.V, T.M-H og M.N planlegger en felles samling for å skrive ut hoveddelene av rapporten. K.B.Å har deretter hovedansvar for å skrive ut rapporten. C.E bidrar også inn i siste fase med å lese og kommentere på rapport. Rapporten vil være ca 80 sider og ha et godt og brukervennlig design. Den vil være printevennlig og lesevennlig på pc, nettbrett og mobil.

Prosjektleder

Kristina Bakke Åkerblom

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Utfordringer og dilemma ved erfaringskonsulentrollen for individ og tjenester
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2024: kr 300 000, 2025: kr 100 000
Startdato
05.08.2024
Sluttdato
28.02.2025
Status
Under gjennomføring