Utredning om ekskluderte asylsøkere

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det lett å tenke at disse personene selv er skyld i sin skjebne, og må ta konsekvensene deretter. Samtidig ser vi at denne gruppen straffes svært hardt. Flere med denne type tillatelse opplever tillatelsen som en psykisk belastning. De har i liten grad mulighet til å klare seg selv, og ser ingen utsikter til forbedring av sin situasjon. De har også stadig hengende over seg at den midlertidige tillatelsen kan opphøre på et tidspunkt og at de da kan måtte returnere til hjemlandet. For de som har familie påvirker en slik tillatelse hele familien negativt, særskilt barna.

Målsetting for prosjektet

Endring i praksis overfor denne gruppen gjennom endret terskel for å gi slike tillatelser, samt innføre muligheter for å tidsbegrense slike tillatelser. Endring i praksis skje gjennom utlendingsmyndighetenes behandling av enkeltsaker, eller gjennom endring av lovverk – en mer tvunget praksisendring.

Målgruppe

Målgruppen er personer som har blitt nektet flyktningstatus, men på ulikt grunnlag, og er vernet mot retur

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

NOAS vil engasjere 1 prosjektmedarbeider fra NOAS som skal jobbe 100 % i 6 måneder. Prosjektmedarbeideren vil gjennomføre intervjuer og utarbeide en rapport på grunnlag av informasjonsinnhentingen. Rekruttering av intervjuobjekter vil skje gjennom: • NOAS’ tidligere og nåværende klienter • UDI Prosjektets målsetting er å kartlegge situasjonen for personer og eventuelt deres familie som lever med en begrenset tillatelse på grunn av at de er vernet mot retur. Dette vil gjøres gjennom dybdeintervjuer. Vi vil kartlegge følgende tema: • Psykososial helse • Boforhold • Økonomi og arbeid • Utdanning • Privatliv/familieliv • Integrering Vi ønsker også å komme med anbefalinger til eventuelle alternative sanksjoner, som ikke medfører begrenset oppholdstillatelse hele livet. Kartleggingen skal føre til økt kompetanse på situasjonen for ekskluderte asylsøkere og føre til endringer i regelverket slik at også disse personene kan få en stabil livssituasjon.

Fremdriftsplan for prosjektet

1-2. mnd: Kartlegge litteratur etc. og mulige intervjuobjekter, innhente samtykke,planlegging av intervjuer, utarbeide intervjuguider og metodikk for analyse. 2-3. mnd: Gjennomføre intervjuer og transkribering av intervjuer. 4-5. mnd: Ferdigstille transkribering, kode og analysere intervjuene, ferdigstille skisse og begynne å skrive tekste 6. mnd: Bearbeide innspill og ferdigstille tekst.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektets målgruppe har vært personer som lever med en begrenset oppholdstillatelser hvor de er nektet flyktningstatus, men likevel vernet mot retur til hjemlandet. Personene er alle hentet fra NOAS sitt rettshjelpsarbeid. En annen målgruppe er politikere, forvaltning og samfunnet for øvrig da det finnes lite informasjon om denne gruppen. Målet til prosjektet har vært å kartlegge situasjonen for personer som lever med denne type oppholdstillatelse, og bidra til økt kompetanse. Vi ønsket å belyse begrensningenes betydning for deres psykososiale helse, boforhold, økonomi, arbeid, utdanning, familieliv og integrering. På bakgrunn av funnene i rapporten ønsket vi å komme med anbefalinger for endringer i regelverk og praksis som vil ha betydning for målgruppen. Det var også et mål at vi skulle øke vår egen kompetanse i disse spørsmålene, til hjelp for vårt eget rettshjelpsarbeid i disse sakene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektets mål var å kartlegge livssituasjonen for personer med denne type begrenset tillatelse, og gi økt kunnskap om hvordan denne gruppen lever. Det finnes lite kunnskap om hvordan denne gruppen lever og hvilke utfordringer de møter på grunn av den oppholdstillatelsen de har, og funnene om deres situasjon anses som viktig for videre diskusjoner og vurderinger av regelverk og praksis. NOAS har laget anbefalinger om endringer i regelverk og praksis som potensielt kan endre livssituasjonen til denne gruppen. Kunnskapen har betydning for forvaltningen i vurderinger av enkeltsaker, og for politiske myndigheter som fastsetter regelverk og deltar i debatter. Et annet formål har vært å gi anbefalinger om endringer i regelverket som kan fjerne noe av uforutsigbarheten og bidra til en mer stabil livssituasjon for gruppen. Slikt arbeid er tidkrevende og krever mye oppfølging på politisk nivå. Det er derfor for tidlig å vurdere effektoppnåelsen for dette målet nå.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

22

Prosjektgjennomføring/Metode

Informantene ble identifisert gjennom NOAS’ rettshjelpsarbeid. De ble kontaktet og gitt informasjon om prosjektet via telefon, og fikk så tilsendt et informasjonsskriv. De ble informert om at tolk kunne benyttes der det var behov for det. Intervjuene ble gjennomført sent på høsten 2021, etter flere forsinkelser grunnet pandemien. Det ble før intervjuet gitt beskjed om at deltakelse ikke ville ha innvirkning på muligheten til å få rettshjelp fra NOAS. Det ble også informert om taushetsplikt, anonymitet og at det var mulig å trekke seg fra prosjektet. Ingen valgte å trekke seg. Intervjuene er basert på en intervjumal med primært åpne spørsmål. Det ble gjort lydopptak av alle intervjuene som senere ble senere transkribert. Intervjuene ble så analysert på bakgrunn av temaene som ble skissert i prosjektbeskrivelsen. Alle involverte fikk muligheten til å lese gjennom rapporten før den ble publisert.

Resultater og resultatvurdering

Det finnes lite kunnskap om hvordan denne gruppen lever og hvilke utfordringer de møter på grunn av den oppholdstillatelsen de har. Slik sett er innsamlingen av informasjon viktig for å øke kompetansen og sikre en faktabasert diskusjon om denne typen begrensede tillatelser videre. NOAS har tidligere først og fremst fokusert på det juridiske grunnlaget når vi har arbeidet med saker for denne gruppen, men har manglet dybdekunnskap om hvordan begrensningene påvirker gruppen og hvordan de opplever sin egen situasjon. Med dette prosjektet er kompetansen i disse spørsmålene hevet. Vi har et mål om at anbefalingene skal føre til endringer i regelverket som kan bedre situasjonen for personer med begrensede oppholdstillatelser av denne typen. Det kan imidlertid ikke forventes endringer i lovverk på kort sikt da slike prosesser tar mye tid.

Oppsummering og videre planer

Dette prosjektet har belyst livssituasjonen til personer som har begrensede tillatelser på grunn av eksklusjon fra flyktningstatus eller antatt misbruk av asylinstituttet og gir et grunnlag for økt kompetanse om denne gruppen. Vi vil formidle funnene fra rapporten til utlendingsmyndighetene, politikere og til samfunnet for øvrig. Vi vil arrangere et lanseringsseminar for å skape offentlig oppmerksomhet om rapporten hvor vi vil invitere fagfolk, representanter fra organisasjoner, politikere, forvaltning og presse.

Prosjektleder

Andreas Furuseth

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Utredning om ekskluderte asylsøkere
Organisasjon
Norsk organisasjon for asylsøkere
Beløp Bevilget
2019: kr 464 000
Startdato
15.06.2020
Sluttdato
24.05.2022
Status
Avsluttet