Utrydningstruede fortellinger

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Til alle tider i alle kulturer er fortellingen en hjørnestein i dannelsen av vår identitet som mennesker i ulike fellesskap. Våre individuelle fortellinger veves sammen til større fortellinger som danner grunnlag for større fellesskap. Fortellingene til den språklige og kulturelle minoriteten døve gir også grunnlag for fellesskap og identitetsdanning.
Tema for dette prosjektet er døve menneskers fortellinger på norsk tegnspråk. Noen av disse fortellingene handler om skoletid og livet på internat. Andre fortellinger handler om voksenliv og utfordringer knyttet til arbeid, familieliv og deltakelse i samfunnet i en tid da det ikke fantes en offentlig tolketjeneste. Disse fortellingene gjenspeiler livserfaringene til enkeltindivider innenfor en språklig og kulturell minoritet med andre fysiske forutsetninger for kommunikasjon, informasjonshenting og ordning av den praktiske tilværelsen enn hva majoriteten i det norske samfunnet har.
For unge døve menneskers identitetsdanning og syn på seg selv i et historisk perspektiv er døves fortellinger viktig. Fortellingene gjenspeiler hvordan døve har levd sine liv med sine forutsetninger: om kommunikasjon i familier som i liten grad har kunnet tegnspråk, om å reise bort og gå på en døveskole og bo på internat, om å finne arbeid og stifte familie. Samtidig er dette døve perspektivet på det norske livet et viktig bidrag til den norske kulturarven.
Det haster med å dokumentere denne viktige delen av norsk kulturhistorie. Disse livserfaringene er gradvis i ferd med å forsvinne og kan gå tapt da de i svært liten grad er skriftliggjort. De dokumenteres gjennom videoopptak av døve fortellere som forteller sine historier på norsk tegnspråk.

2. Målsetting
Den overordnede målsettingen med prosjektet er å ta opptak av døve som forteller om sine livserfaringer på norsk tegnspråk. Selv om eldre døve vil prioriteres først, er det et mål at utvalget av fortellere skal representere ulike landsdeler, ulike døveskoler, begge kjønn og i noen grad ulike generasjoner.
Et utvalg av fortellingene vil bli gitt ut på nett/DVD.

3. Målgruppe
I et identitetsdannende perspektiv, er unge døve og tunghørte som vokser opp i dag en viktig målgruppe for fortellingene. Det er spesielt viktig i den tiden vi nå er inne i med omlegging av døveskolene og nedgang i elevtallet, å formidle den kulturen som representerer livet på døveskole og internat. For unge tegnspråkbrukere vil tekstopplevelsen på tegnspråk også være viktig, blant annet for å øke kunnskapen og bevisstheten om hvordan språkbruk endres over tid, og hvordan språkbruk er forankret i og gjenspeiler levd liv i en annen tid.
I et bredere perspektiv der kunnskap om den norske kulturarven er viktig, er barn og unge generelt en viktig målgruppe. Målet er at fortellingene vil kunne brukes både i grunnskolen og i videregående skole.

4. Prosjektets betydning
Å utgi en samling med gode fortellinger som er rike på norsk kulturhistorie opplevd, sett og fortalt fra perspektivet til døve tegnspråkbrukere er en viktig anerkjennelse av den enkelte forteller, av livserfaringene til den døve minoriteten og av norsk tegnspråk som formidlingsspråk. Da fortellingene festes til et medium med god gjenfortelling på norsk blir de tilgjengelig ikke bare for døve venner, men også ikke-tegnspråklige familiemedlemmer som barnebarn, venner, arbeidskolleger og storsamfunnet generelt. Dette gir et signal om at det norske samfunnet verdsetter erfaringene og fortellingene til den døve minoriteten.

5. Gjennomføring og organisering
Prosjektet vil gjennomføres ved at vi arrangerer tre til fire seminarer der vi filmer døve som forteller sine historier til andre døve.
Et utvalg av fortellingene vil redigeres og settes sammen til et helhetlig produkt som gjøres tilgjengelig på nett/DVD. I tillegg til å være tilgjengelig på norsk tegnspråk, vil fortellingene være tilgjengelig på norsk talespråk (lydspor), og de vil være tekstet.

6. Framdrift
1.kvartal 2011 ? planlegging
2. og 3. kvartal 2011 ? opptak og redigering
4.kvartal 2011 ? oversettelse til norsk og ferdigstilling

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0291.pdf

Sluttrapportsammendrag

Døve er en språklig- og kulturell minoritet i Norge. Deres historie er innvevd i den norske historien og er en del av den norske kulturarven. Fortellinger er en hjørnestein i dannelse av vår identitet som mennesker i ulike fellesskap og dette prosjektet handler om å samle døve menneskers fortellinger på norsk tegnspråk. Dette er en del av kulturhistorien som det haster med å dokumentere. Eldre døves livserfaringene er gradvis i ferd med å forsvinne og kan gå tapt da de i svært liten grad er skriftliggjort. Målet med prosjektet har vært å dokumentere historien gjennom videoopptak av døve som forteller sine historier på norsk tegnspråk.
Prosjektet skal resultere i en DVD med utvalgte fortellinger som er blitt oss fortalt. Innsamling av fortellinger har blitt gjort ved at vi har vært på besøk både på seniortreff hvor eldre døve møtes, samt at vi har hatt samtaler med enkeltpersoner. Samtalene har blitt filmet og vi har fått samlet inn flere timer med fortellinger som utgis på DVD.
Innsamlingen har resultert i et rikt materiale som kan anvendes utover dette prosjektets formål. Fortellingene kan brukes som de er, men er også velegnet til både gjenfortellinger, rollespill og eventuelle andre former materiell som retter seg mot døve barn og ungdom og deres nettverk. I mange sammenhenger minner vi hverandre om at kunnskap om historien hjelper oss å forstå nåtiden, dette gjelder også døve menneskers fortellinger om eget liv.
Vi anser dette prosjektet som en start på videre innsamling av historier. Vi har foreløpig snakket med den eldre generasjon som er i ferd med å forsvinne, men etter dem kommer flere generasjoner som har sine historier og opplevelser som også er viktige for å ivareta en tid som aldri kommer tilbake, men som kan forklare og belyse fenomener vi ser i dag.

Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Utrydningstruede fortellinger
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller kompetansesenter
Beløp Bevilget
2011: kr 650 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet