Utvikle foreldrekurs

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kunnskap og innsikt hos foreldrene og andre nærpersoner er en vesentlig betingelse for å øke muligheten for å forebygge negati

Kunnskap og innsikt hos foreldrene og andre nærpersoner er en vesentlig betingelse for å øke muligheten for å forebygge negativ utvikling hos barn med Asperger syndrom. Slik kunnskap og innsikt gir et viktig bidrag for foreldrene til å forstå barnets, sin egen og familiens situasjon. Foreldrene vilogså bedre kunne forklare til andre av barnets nærpersoner og nærmiljø hva funksjonshemmingen består i. Både for barnet og familien vil bedre forståelse kunne gi økt trygghet og bedre mestringsmuligheter i dagliglivet.

 

Et annet formål med et slikt seminar vil være å skape en arena hvor foreldre kan treffe andre foreldre i tilsvarende situasjon, utveksle erfaringer og knytte kontakter som kan bety utvidelse av familiens nettverk. I tillegg vil et slikt seminar gi søsken mulighet til å oppleve at de ikke er alene om å ha en søster/bror med tilsvarende funksjonsvansker.

 

Kursets innhold er knyttet til kunnskap om rettigheter, diagnose, tilrettelegging av opplæring, fritid og forhold hjemme etc, og bli kjent med og forholde seg til egne reaksjoner og mestringsstrategier i forhold til egen og familiens situasjon.

 

For at familiene skal ha mulighet for å både opparbeide nødvendig kunnskap og samtidig bli kjent med og arbeide med egne reaksjoner på egen og familiens situasjon, forutsettes at kursene har en varighet på minst 5 dager. Seminarene vil legge særlig vekt på gruppearbeid i starten med sikte på at deltakerne skal bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer fra hverdagens gleder og sorger.

 

I oppbyggingen av kursets videre program legger vi vekt på å finne balanse mellom plenumsforedrag og gruppearbeid og diskusjoner. På denne måten får deltakerne muligheter til å knytte egne erfaringer til det som presenteres av foredragsholder.

 

Kursopplegget er distribuert til alle fylkeslagene og er ment å kunne være utgangspunkt for et samarbeid med aktuelle fagmiljøer med ansvar for å yte spesialisttjenester til personer med Asperger syndrom. I følge rundskriv I-ll/99 fra Sosial­ og helsedepartementet forutsettes det habiliteringstjenesten skal ha et slikt ansvar etter at Frambus tilbud for vår brukergruppe ble avviklet.

Prosjektleder/forsker

Åse Gårder

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Utvikle foreldrekurs
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Beløp Bevilget
1999: kr 50 000
Startdato
10.05.1999
Sluttdato
10.11.1999
Status
Avsluttet