Utvikling av et online og kultursensitivt foreldrekurs EFSTO – pilot studie

Søknadssammendrag

Å ruste foreldre til å håndtere de vanskelige situasjonene barna erfarer opp igjennom oppveksten kan fungere som et forebyggende tiltak. Enkelte foreldre får noe oppfølging når barna deres har rett på psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men det er tilfeldig hva slags hjelp de får og i hvilket omfang. Det er stort behov for et kostnadseffektivt lavterskeltilbud, uavhengig av geografi og også tilpasset flerkulturelle familier. Et digitalt tilbud som også er kultursensitivt, kan være en løsning for å styrke foreldres kompetanse til å hjelpe egne barn med psykiske vansker, tilgjengeliggjøre støtten og redusere ventelister i det offentlige.

Derfor vil Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) og Rådet for Psykisk Helse (RPH) utvikle og evaluere et online Emosjonsfokusert foreldreferdighetstrening EFST-kurs (EFST-O), og øke tilgjengeligheten av tilbud for familier som trenger hjelp, når de trenger det, der de er. Vi skal samarbeide med BUP Betanien i Bergen og BUP St.Olavs hospital i Trondheim. I tillegg skal vi få støtte fra Senter for Migrasjon Helse i Bergen og den Polske organisasjon Beatus Kraus for å sikre det multikulturelle fokuset i prosjektet.

Vi har som mål å utvikle EFST-O kurs som kan nå ut til foreldre som ikke deltar på vanlige kurs. I tillegg er målet å gjøre EFST-O kursene kultursensitive. For å sikre at vi fullfører disse målene, skal vi rapportere erfaringene BUP gjør seg i sine tilbud og utvikle, gjennomføre og evaluere en prototype av EFST-O med 25 familier.

Foreldre til barn i 6-13 års alderen som blant annet har atferdsvansker, konsentrasjonsvansker, angst eller depresjon. Deltakerne må bo med det aktuelle barnet minst 50 % av tiden. Dataen skal samles via: fokusgrupper, intervjuer og feltarbeid. Utvikling gjennomføres via Design-Thinking. IPR og BUP sine kurs evalueres både kvantitative og kvalitativt. En vitenskapelig artikkel skrives og publiseres.

Prosjektleder

Olga Lehmann

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Utvikling av et online og kultursensitivt foreldrekurs EFSTO – pilot studie
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 406.983
Startdato
08.04.2022