Utvikling av verktøy for inkludering; se idrett med nye øyne

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

“Utvikling av verktøy for inkludering; se idrett med nye øyne” er et samarbeidsprosjekt mellom 5 særforbund og Norges Blindeforbund. Prosjektet har som mål om å inkludere svaksynte og blinde i ordinær idrett gjennom å heve treneres kompetanse på tilrettelegging. Bakgrunnen for prosjektet er en betydelig mangel på deltakelse blant denne gruppen, ettersom undersøkelser viser at 80% av de unge medlemmene ikke deltar i fysisk aktivitet på fritiden. Mangel på tilrettelegging og aktivitetstilbud i nærmiljøet er blant hovedårsakene. I tråd med parastrategien til Norges idrettsforbund skal prosjektet øke kompetansen på tilrettelegging ved bruk av opplæringsvideoer. Kompetanse på tilpasninger som fører til inkludering er sentralt for at trenere skal ivareta både nye og erfarne parautøvere. En stor del av parastrategiens arbeid handler om at kompetanse på paraidrett skal spres, deles og integreres i ordinær idrett. Videoene skal gi råd fra brukermedvirkere om hvordan gjennomføre «samtalen om tilrettelegging». Det skal i denne delen være fokus på spørsmål som er akseptert å stille, hvilke spørsmål trener bør stille og kan stille. Videoene skal også belyse at individuelle tilpasninger er nødvendig og gi treneren et trygt rammeverk for å navigere i et tema som kan være vanskelig å snakke om. Trenere har kompetanse på hvordan forholde seg til “gjennomsnittsbarnet”, men vil gjennom prosjektet få et verktøy som skal bidra til i rollen i møte med barn/unge med nedsatt syn. Innhold skal produseres i samarbeid med brukermedvirkere og fagpersoner innen syn og idrett. For å samle datamateriale skal det bruker kvalitativt intervju. På individnivå forventes prosjektet å bidra til selvstendighet, nettverksbygging og mestringsfølelse for målgruppen, noe som er avgjørende for en god fysisk og psykisk helse. Mestring bidrar til å redusere stress, angst og gir et bedre utgangspunkt for å takle utfordringer på en konstruktiv måte. På samfunnsnivå vil prosjektet ha en positiv effekt ved å legge grunnlaget for økt fokus på kunnskap om syn og idrett i ulike trenerutdanninger. Dette kan inkludere institusjoner som Norges Idrettshøgskole, Universitetet i Sør-Øst Norge, statped, Sunnaas, Beitostølen Helsesportsenter, andre helsesportssentre og kroppsøvingsfag. Vi ser for oss at dette prosjektet vil fungere som et referansepunkt for lignende initiativer, og at det vil bidra til å sette standarder for inkluderende praksis innen idrett og fritidsaktiviteter. Samtidig vil prosjektet synliggjøre effekten av samarbeid på tvers av instanser. Prosjektet skal evalueres ved bruk av spørreundersøkelser. Etter 6 måneder skal det sendes ut en spørreundersøkelse for å kartlegge om videoene har ført til økt deltakelse og rekruttering innenfor de fem aktivitene som prosjektet satser på (klatring, langrenn, løping, orientering og svømming).

Prosjektleder

Adrian Lindgren

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Utvikling av verktøy for inkludering; se idrett med nye øyne
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 188 000, 2025: kr 595 000
Startdato
05.08.2024
Sluttdato
05.08.2025
Status
Under gjennomføring