Våg å vær synlig

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Etter endt kurshelg ser vi ofte at mange av våre frivillige nøler med å ta på seg oppdrag som innebærer å være talerør for funksjonshemmedes livsvilkår. Tilbakemeldinger vi har fått tyder på at terskelen er høy fordi de føler at de ikke har nok erfaring, det er skummet å være synlig. Tilbakemeldingene viser på en annen side at fellesskapet og gleden man opplever under kurs og samling øker lysten til aktiv handling. Vi vil derfor styrke frivillige funksjonshemmedes mestringsfølelse ved å arrangere en praktisk rettet Workshop hvor vi jobber med målsettinger og gir prosessveiledning i etterkant

Målsetting for prosjektet

Vi vil styrke mestringsfølelsen til frivillige funksjonshemmede ved å arrangere en praktisk rettet workshop der deltakerne skal prøve ut, og finne sin måte å løse oppgaver knyttet til samfunnsnyttige tjenester. I etterkant tilbyr vi prosessveiledning for å holde fokus på aktivitet og motivasjon.

Målgruppe

Frivillige i våre lokallag, landsforeningslag og ungdomslag.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

40

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

August 2017 har vi Kick-Off og lager en informasjons- og motivasjonsfilm som sendes til alle frivillige, postes på Facebook og på vår hjemmeside slik at de tidlig blir informert om tilbudet. Invitasjon sendes ut august 2017. I oktober 2017 arrangerer vi workshop hvor vi skal arbeide med praktiske oppgaver knyttet til å ta ordet, bygge nettverk og sette dagsorden. En av de konkrete oppgavene deltakerne skal gjøre i løpet av workshopen er å invitere seg inn som gjest til en annen organisasjons årsmøte for å holde hilsningstale og bygge nettverk. Det kan være et politisk parti eller en fagorganisasjon som de frivillige opplever som nyttige samarbeidspartnere i sitt arbeid for å bedre levekårene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ellers skal deltakerne også bestemme seg for hvilke konkrete ting de skal gjøre det påfølgende halvåret; eksempelvis gå på talestolen under en LO kongress, skrive årsmøteuttalelse eller delta i debatter. I etterkant av workshopen skal en prosessveileder etablere motivasjonsgrupper på facebook hvor deltakerne skal formulere egne målsettinger og hjelpe andre i målsettingsprosessen for hva de ønsker å gjennomføre i kommende perioder. Vi legger opp til å ha fire perioder (hver 3. måned).

Fremdriftsplan for prosjektet

August 2017 har vi Kick-Off hvor vi lager en informasjons- og motivasjonsfilm som sendes til lokallagene. Den skal også postes på Facebook og på vår hjemmeside. Workshopen gjennomføres i oktober. Her skal målgruppen jobbe fram egne målsettinger. Resten av prosjektperioden skal de frivillige (sammen med prosessveileder) realisere målsettinger og jobbe praktisk for å bidra til at funksjonshemmedes livsvilkår blir ivaretatt i lokalmiljøene.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn: Etter endt kurshelg ser vi ofte at mange av våre frivillige nøler med å ta på seg oppdrag som innebærer å være talerør for funksjonshemmedes livsvilkår. Tilbakemeldinger tyder på at terskelen er høy fordi de føler at de ikke har nok erfaring, det er skummet å være synlig. Vi ønsket derfor å arrangere et praktisk rettet workshop med fokus på å ta tak i dette. Workshopet inneholdt noen praktiske kurs tilknyttet det å kommunisere budskap ut, la opp til dialog rundt egne hjertesaker, og tilrettela for at frivillige selv skulle være med på å sette egne mål og finne egne måter å våge å være synlige på. Målsettingene kunne være å forberede og gjennomføre en aktivitet på vegne av NHF. Målsetting: Å styrke mestringsfølelsen til frivillige funksjonshemmede slik at de kan være aktive talerør for sine hjertesaker og funksjonshemmedes livsvilkår. Målgruppe: Frivillige i lokallag, landsforeningslag og ungdomslag.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet oppnådde i stor grad sitt oppsatte effektmål. Når deltakerne selv skulle sette seg mål for hva de ønsket å utrette de neste seks månedene, ble det gjort med utgangspunkt i egne hjertesaker. Mange ønsket å jobbe for å bekjempe fordommer/uvitenhet, så i stedet for å sette et individuelt mål ønsket samtlige å gjøre noe sammen for å belyse dette. Dermed ble deltakerne enige om å gjennomføre en fordomsaksjon som prosessveileder skulle følge opp i etterkant av kurshelgen. Resultatet ble en rekke videosnutter hvor deltakerne står frem med historier om hvordan det er å være funksjonshemmet og møte fordommer i samfunnet. Valget om å sette et felles mål basert på sammenfallende interesser om å bekjempe fordommer har fungert motiverende i etterkant. De frivillige har klart å lage et felles produkt og opplevelsen av mestring, og effekten av hver enkelt sin innsats, har vært stor. Videosnuttene er også noe deltakerne selv kan bruke for å påvirke og være synlige i etterkant av kampanjen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100

Prosjektgjennomføring/Metode

Workshopet ble arrangert i november, med variert innhold. Vi hadde to foredrag og et kurs i løpet av helgen. Uloba hadde foredrag om det å være «stolt, sterk og synlig» som funksjonshemmet. Torleif Støylen holdt kommunikasjonskurs om hvordan man kan ta ordet og aktualisere eget budskap, og Soraya Baker hadde et foredrag om selvforsvar mot hersketeknikker. Vi dannet også dialoggrupper på forskjellige tidspunkt i løpet av helgen. Her snakket vi om personlig engasjement; hvorfor man ønsker å ta ordet og utfordringer med dette. Vi dro også på standup, hvor formålet var å se nærmere på synlighetstematikken ved å observere opptredener på en utleverende plattform. Når vi skulle planlegge praktiske aktiviteter basert på hjertesaker, som skulle gjennomføres i etterkant av kurset, kom det frem at mange ønsket å bekjempe uvitenhet og fordommer. Resultatet ble en felles fordomsaksjon. Samarbeidsprosjektet ble å lage seks videosnutter med personlige historier om hvordan det er å møte fordommer i samfunnet basert på funksjonsnedsettelse.

Resultater og resultatvurdering

Vi hadde som mål å styrke mestringsfølelsen til frivillige funksjonshemmede slik at de kan være aktive talerør for sine hjertesaker og funksjonshemmedes livsvilkår. Workshopet tilrettela for at frivillige selv skulle være med på å sette egne mål. Fordomsaksjonen har vært deres måte å våge å være synlige på. De har klart å holde fokus og motivasjon oppe, og resultatet har blitt seks ærlige videosnutter om sine opplevelser med fordommer som de har funnet styrke til å dele med andre. I tillegg har de tatt skrittet videre ved å invitere inn andre til å bidra, og skapt motivasjon og engasjement som strekker seg lenger enn prosjektet. Videoene ble sluppet i juni 2018. Vi og deltakerne er svært stolte over både produkt og innsats.

Oppsummering og videre planer

Vi anser prosjektet som vellykket. Våre frivillige har i etterkant av kurset vært aktive talerør for sine hjertesaker, først og fremst i form av fordomsaksjonen og de seks personlige videosnuttene som de har gitt ut. Men også i form av aksjoner her i region Nord, med støtte fra prosessveileder. Vi kommer til å fortsette med å støtte og oppmuntre til slik aktivitet, da vi ser at dette er noe våre frivillige ønsker å gjøre mer av. På nåværende tidspunkt følger vi opp en frivillig, hennes hjertesak er å kjemper for flere tilgjengelige utesteder i Tromsø (Se vedlegg).

Prosjektleder

Soraya Baker

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Våg å vær synlig
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 357 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.06.2018
Status
Avsluttet