Vanlige menn i en uvanlig situasjon – menn med kreft

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kvinner og menn kommuniserer ofte annerledes. Det gjør at mange menn ikke ser mange etablerte mestringstilbud, der kvinner utgjør de fleste deltakerne, som så aktuelle for seg. Vi ønsker derfor å etablere et mestringstilbud for menn på menns egne premisser. Gjennom ulike typer aktiviteter ønsker vi å legge til rette gode rammer for at menn kan utveksle erfaringer om det å være kreftrammet.

Målsetting for prosjektet

Deltakerne får oppleve fellesskap med menn i tilsvarende situasjon, mestring av egen livssituasjon og å være til hjelp for andre. Det bidrar til å redusere opplevelse av ensomhet, og en kan få hjelp med utfordringer knyttet til kreftsykdom. Dette kan fremme psykisk helse og psykisk velvære.

Målgruppe

Prosjektet er rettet mot menn rammet av kreft, både som kreftpasient selv og som pårørende eller etterlatt.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

150

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det etableres arenaer for uformelle møter / møteplasser for menn berørt av kreft. Det skal være et psykososialt lavterskeltilbud som er tilpasset menn og deres behov, og der en kan samtale med andre menn i samme situasjon, få hjelp til å håndtere egen sykdom og oppleve mestring, kameratskap og tilhørighet. Vi ønsker skape et «pusterom» fra hverdagen, et sted hvor sykdom ikke nødvendigvis er i fokus, men et sted der man kan treffe andre i en liknende situasjon og gjennom felles aktiviteter skape en plattform som også gir åpning for å dele erfaringer. Prosjektet etableres på tre steder: Bergen, Oslo og Trondheim. Det stilles ingen krav til den som kommer, og man tilbringer tiden der helt på egne premisser. Innholdet legges opp i nært samarbeid med deltakerne. Det innebærer en stor grad av lokal tilpasning. Dette vil også bidra til å skape en form for eierskap til aktiviteten. Vi tror bl.a. fysiske aktiviteter gr en god innfallsvinkel til å bygge fellesskap og til å innlede en samtale. Det legges opp til en trinnvis etablering. Slik kan vi trekke veksler på erfaringene gjort ett sted når tilbudet etableres på et nytt sted, og vi får hele tiden en utsjekk av tilbudet mot deltakernes behov og de forventningene de har til det.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstart av prosjektet er juli 2021. Prosjektleder har ansvar for å koordinere prosjektgruppen, legge til rette for samarbeid med berørte distriktskontorer og planlegge den praktiske gjennomføringen. Rekruttering og opplæring av frivillige og oppstart av tilbudet skjer gradvis. Aktiviteten evalueres før oppstart på nytt sted. Siste sted, Trondheim, har oppstart i mars 2022. De siste to månedene går til evaluering og tilrettelegging regulær drift.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: å etablere et åpent, uforpliktende, psykososialt tilbud for menn som er berørt av kreft. Tilbudet skal være en møteplass der man kan treffe andre i en liknende situasjon, dele erfaringer og støtte hverandre i å håndtere sykdom for å oppleve mestring, kameratskap og fellesskap. Tilbudet utvikles i samarbeid med menn med egen krefterfaring. Målgruppen: menn som selv har eller har hatt en kreftsykdom (45-65 år) Bakgrunn: Kreftforeningens eksisterende tilbud og aktiviteter når i all hovedsak kvinner. Kvinner og menn kommuniserer ulikt. Det gjør at menn kan oppleve at det ikke er relevant å delta på mestringstilbud der kvinner utgjør de fleste deltakerne. Det er liten grunn til å tro at menns behov for psykososial støtte er så annerledes enn kvinners, men måten disse behovene møtes på, kan være avgjørende for om de oppleves som relevante. Erfaringer fra Kræftens Bekæmpelse og Reform – ressurssenter for menn er at tilbud til menn bør i nært samarbeid med målgruppen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har etablert en møteplass for menn med egen krefterfaring i Bergen (annenhver uke), Trondheim (hver tredje uke) og Oslo (en gang i måneden). Mennene bestemmer selv program for halvåret. Tilbudet drives av frivillige. Deltakerevaluering (70 respondenter) viser: • 94 % svarte at tilbudet bidro til fellesskap med andre i lignende situasjon (69 % i stor grad) • 80 % svarte at tilbudet bidro til en bedre livssituasjon (26 % i stor grad) • 87 % opplevde å være til hjelp for andre (35 % i stor grad) • 76% opplevde at tilbudet bidro til å takle utfordringer knyttet til kreftsykdommen (30 % i stor grad) I evalueringen uttrykker mennene at det er lettere å være åpen om sykdomserfaring og livet etter sykdommen i et forum med bare menn. Det er viktig med en møteplass med erfaringsutveksling og dialog på deres egne premisser.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

550

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble initiert av en gruppe menn i Bergen med egen krefterfaring som ønsket en endret tilnærming til psykososial støtte for menn. Tilbudet ble utviklet i forbindelse med en doktorgrad i systemisk psykoterapi ved Tavistock Institute i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, Helse Bergen og Kreftforeningen. Formålet var å se på menns behov for psykososial støtte fra andre menn som går gjennom eller har gjennomgått kreftbehandling, samt hvordan likepersonstilbud for menn kan videreutvikles. Forskningen foregikk i samarbeid med Vardesenter ved Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus / Ullevål. Likepersoner i hver by var medforskere i prosjektet. Det ble seks samlinger og en evaluering i hver by. Til sammen 23 menn deltok. Doktorgraden er godkjent, men ikke publisert p.t. Resultatene fra doktorgraden var så positive at vi ønsket å teste ut om tilbudet lot seg drive videre av frivillige. Vi hentet også impulser fra Kræftens Bekæmpelses Netværksaftener for mænd som er utviklet og drives av, menn med egen krefterfaring. Deltakerne og frivillige i vårt prosjekt ble involvert i videreutvikling av tilbudet og drev det ut prosjektperioden.

Resultater og resultatvurdering

Antakelsen om at menn har behov for psykosial støtte og snakker mer åpent om sensitive temaer i rene mannsgrupper er styrket. Særlig skyldes det at de så raskt kommer inn på temaer som senskader, seksualitet og andre funksjonstap. Deltakerne har selv trukket fram at de helst ser at gruppen skal fortsette å være for menn som selv har gjennomgått/gjennomgår en kreftsykdom, at den ikke utvides til å inkludere kvinner. Flere var positive til å inkludere mannlige pårørende. Brukermedvirkning har vært en grunnleggende suksessfaktor, både når det gjelder tilbudet som sådan og i mobilisering av frivillige. Vi har lagt vekt på en kommunikasjonsform tilpasset menn, både i ord og bilder. Deltakerne bestemmer selv om de ønsker å ha et tema for treffene, gjøre en utflukt eller bare komme sammen for å dele erfaringer. Gruppene er i stor grad selvdrevne med frivillige som uformelle ledere, med minimal administrativ støtte fra ansatte i Kreftforeningen.

Oppsummering og videre planer

Deltakerne ønsket at tilbudet skal hete Menn og kreft. Det er en åpen arena for å treffe likesinnede og dele erfaringer som bidrar til åpenhet og å lære å leve et best mulig liv med følger av sykdommen. Tilbudet har vist seg attraktivt for frivillige menn å bidra inn i. Vi mener at vi har utviklet og etablert et solid tilbud som utgjør en positiv forskjell for menn berørt av kreft. Tilbudet videreføres etter prosjektet i alle tre byer og kan innføres i flere av Kreftforeningens distrikter og finansieres av Kreftforeningen.

Prosjektleder

Kari Felicia Nestande

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Vanlige menn i en uvanlig situasjon – menn med kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2021: kr 497 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet