Vardetreff Her og Nå

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag
For mange representerer en varde trygghet som forteller hvor du er, at noen har vært der før, samtidig som det er en veiviser for veien videre Kilde: Vardesenterets nettside.
Prosjektsøknaden gjelder midler til å videreføre et av Kreftforeningens eksisterende tilbud på Vardesenteret, til en bydel i Oslo øst. Tilbudet er Vardetreff Her og Nå – et tilbud til pasienter som er utskrevet fra Hospice Lovisenberg, Dagposten. Kreftkoordinatorene i bydelene formidlet at disse pasientene hadde et stort behov for et møtested etter utskrivelse. Erfaringene så langt har vist at dette er et godt tilbud til vår målgruppe.
Hensikten er å gjøre det eksisterende tilbud tilgjengelig for flere. Mange er alvorlig syke, har dårlig økonomi, og det er dyrt å ta taxi til andre siden av byen. Et tilbud i nærmiljøet kan gi pasientene en bedre hjemmetid.
Målgruppen primært er pasienter i palliativ behandlingsfase, men er åpen for alle kreftpasienter uavhengig av hvor de er i sykdomsprosessen. Den palliative fasen er en prosess som starter når det erkjennes at sykdommen er uhelbredelig, og som avsluttes når pasienten dør. Den moderne kreftbehandling medfører at flere lever lenger med sin sykdom. Oslo kommune har ingen særskilte rehabiliteringstilbud til denne målgruppen.
Målsettingen med tilbudet er at det skal være en møteplass som fremmer livskvalitet og mestring i form av tilpasset fysisk aktivitet, matglede og sosiale/kulturelle/faglige aktiviteter.

Internasjonale studier tyder på at bevegelse og trening på et tilpasset nivå har stor betydning for mange palliative pasienter, også ved langtkommen sykdom. God ernæring er også en viktig faktor for bedre livskvalitet.
Resultatmålet er at Vardetreff Her og Nå skal etableres som møteplass i pasientenes nærmiljø, og at prosjektet kan være en pådriver for kommunehelsetjenesten til å imøtekomme fremtidens behov for nye oppgaver. En økning i aktiviteten i spesialisthelsetjenesten, kortere liggetid og mer dagbehandling, har medført at flere oppgaver i stor grad blir løst i kommunehelsetjenesten.
Oslo kommune har gjennom flere år samarbeidet om en bedre kreftomsorg for den palliative pasient, og vi håper at dette prosjektet vil bidra til økt kunnskap om nytteverdien både på individ og systemnivå. Prosjektet ønsker å innhente kunnskap om hvordan tilbudet kan driftes videre. Alternativt i kommunal regi sammen med frivillige, eller et samarbeid med andre aktører, på en måte som gjør det realistisk gjennomførbart i forhold til faglige, økonomiske og frivillige ressurser. Kreftforeningen vil vurdere sin rolle i videreføringen.
Delmålene er å samle erfaring fra det eksisterende tilbudet på Vardesenteret, kartlegge mulighet for frivillig innsats, samarbeide og motivere bydelene, og gjennomføre tilbudet i en bydel i Oslo øst. Et samarbeid mellom frivillig sektor, her Kreftforeningen, og Oslo kommune mener vi kan gi et kvalitetstilbud for vår målgruppe hvor vi kan utfylle våre ulike roller på best mulig måte.

Prosjektarbeidet kan bidra til felles forståelse og øke kunnskap om hva som er et godt mestringstilbud til vår målgruppe. God samhandlingskompetanse ser vi som en nytteverdi både for pasientens situasjon og for fagpersonell.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0131.pdf

Sluttrapportsammendrag

BAKGRUNN: Prosjekt Møtested Oslo Øst er et samarbeid mellom Kreftforeningen, bydel Gamle Oslo, Fransiskushjelpen og Hospice Lovisenberg. Vi ønsket å finne ut om et tilbud med tilpasset fysisk aktivitet, felles måltid, ulike tema og sosialt fellesskap kunne være et godt mestring og lavterskeltilbud i Oslo øst.
MÅLGRUPPE: Kreftpasienter i alle faser av sykdommen. Spesielt pasienter som lever med sin sykdom og ikke lenger har fokus på full helbredelse. Pårørende er også velkomne.
MÅLSETTING: Et pusterom i hverdagen for kreftpasienter i Oslo øst, en møteplass som fremmer livskvalitet og mestring. DELMÅL: Høste erfaring med bruk av frivillige og skape en arena for samarbeid med fagpersoner i kommunehelsetjenesten. Vi ønsket å finne ut om konseptet var riktig, og om det var mulig å fortsette tilbudet etter prosjektperioden. Ville bydelene overta? Kunne det drives av frivillige? Må det være fagpersoner som har ansvaret for drift og innhold? Hvilken rolle skulle fagpersoner ha?
METODE: Prosjektet er ingen kartlegging, forskning eller studie, men en arbeidsmetode for å gjennomføre et åpent gruppetilbud til kreftpasienter i Oslo øst.
GJENNOMFØRING: Det er gjennomført 47 samlinger med 308 deltakere (35 personer).
RESULTAT OG VIDEREFØRING: Aktørene som har samarbeidet om prosjektet beskriver nytten av samhandlingen som svært god. Etter evaluering ble 11 bydeler i Oslo øst invitert til å videreføre tilbudet som et faglig og økonomisk spleiselag fra høsten 2012. Åtte bydeler svarte ja til invitasjonen. Det er opprettet en arbeidsgruppe med kreftkoordinatorer fra alle samarbeidsbydelene. Erfaringene vi har gjort er at konseptet i stor grad er akseptert av brukerne og at et tilbud i nærmiljøet er viktig for å kunne delta. Det er søkt midler fra Oslo kommunes tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor helse- og sosialsektoren 2013. Svaret kommer i februar 2013.

Prosjektleder/forsker

Inger Fossli

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Vardetreff Her og Nå
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2011: kr 100 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
01.09.2012
Status
Avsluttet