Våre Stemmer-vi som skulle tie

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Torturutsatte er en gruppe som ikke har fått det fokus, anerkjennelse og tjenester de etter FNs konvensjon mot tortur skulle hatt i Norge. Å gi brukere mulighet for selv å beskrive sine opplevelser, ønsker og behov vil bidra til opplysning og oppmerksomhet rundt gruppen.

Målsetting for prosjektet

Å ferdigstille en fotodokumentar bok om og med torturutsatte. Gi verdifullt bidrag til forståelsen i befolkningen og samfunnet av torturutsatte, gi et bilde av en glemt brukergruppe og bidra til anerkjennelse av de torturutsattes behov for en helhetlig rehabilitering og organisering av denne.

Målgruppe

I allmennheten i opplysningsarbeidet om og for torturutsatte og for studenter og personell innen tjenesteapparatet og andre som møter torturutsatte .

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

6000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

En foto-dokumentarisk tilnærming gjennom portrettintervju og portrettfotografering vil være materialet i opplysningsarbeidet som innebærer en bok med intervju og foto, samt oppfølgende seminarer der brukere inviteres inn sammen med aktuelle støttespillere og helsepersonell. Seminar samt fotoutstilling vil skje i lokalene til Norges Røde Kors i Oslo og på Sørlandet Sykehus i Kristiansand.

Fremdriftsplan for prosjektet

Portrettintervju og portrettfotografering, sammenskriving og gjennomgang med de intervjuede vil skje i 2021. Fra Januar 2022 – juni 2022 skal boken ferdigstilles slik at lansering 26 juni 2022, kan skje på FNs internasjonale dag til støtte for torturutsatte. Seminar og fotoutstilling skal også skje da.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Norges Røde Kors lanserte den 27. februar 2020 en rapport «Torturert og glemt» der det argumenteres for at Norge må yte bedre bistand til torturoverlevere når det gjelder tidlig identifikasjon, dokumentasjon, behandling og rehabilitering. Det er mangelfull kjennskap i tjenesteapparatet til torturskader og det behov for bistand torturoverlevere har. Mål for dette prosjektet var å gi torturoverlevere mulighet til å fortelle hva de har opplevd, hvordan de ble mottatt i Norge, hva som var bra og hva som kunne vært bedre. Fokuset var derfor på deres refleksjoner om det å overleve tortur og hva det har hatt å si på deres liv. Dette ble gjort gjennom portrettintervju og portrettfotografier. I tillegg var det ønsket å høre hvordan fagfolk som har arbeidet med torturoverlevere opplever sin rolle, og hvordan mottakelse og tilbud til torturoverlevere er og bør være. Bokens tema er av internasjonal relevans. For å nå flest mulig blir boken utgitt på norsk og engelsk.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet å ferdigstille en fotodokumentar bok ble nådd og mange har hørt om boka til nå. Salgstallene pr 24.11.2022: • Norsk utgave: 120 eksemplarer • Engelsk utgave: 39 eksemplarer • Totalt er det solgt 159 eksemplarer Når det gjelder spredning av informasjon om boka er det følgende tall for spredning: Facebook: • Diverse innlegg har nådd 1901 personer • Annonsen for arrangementer: 17 459 • Til sammen: 19 360 Arrangementer: • Ca. 130 personer P2 Ekko – her har vi fått vår kilde i NRK å sjekke interne tall: • Lyttere 13. oktober: 141 000 • Weblyttere: 8 000 • Podcast tall for uke 41: 31 000 unike enheter. Summert har vi nådd 199 490 personer.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

199490

Prosjektgjennomføring/Metode

Boken består av 22 intervjuer med torturoverlevere bosatt i Norge og 8 intervjuer med fagpersoner De intervjuede torturoverleverne ble rekruttert gjennom helsepersonell/fagfolk i Bergen, Oslo og Kristiansand og kontakt i Røde Kors. De utvalgte fagpersoner har forskjellig faglige bakgrunn for derved å kunne gi et bredest mulig bilde av fagfeltenes møte med torturoverleverne. Borgersen stilte åpne spørsmål og lot deltageren fortelle det de opplevde som viktigst å få fram. Der det var nødvendig ble det benyttet tolk. Alle intervju ble gjennomlest og godkjent av de intervjuede før de ble innlemmet i boken. Hvis noen ønsket å være anonyme ble dette hensyntatt. Fin Serck-Hansen gjennomførte fotografering samme dag som intervju ble gjennomført og de intervjuede fikk forelagt bilde til godkjenning. Bøkene med portrettintervju og portrettfoto i farger som bok – på norsk og på engelsk var ferdige til 26 juni 2022 da lansering var planlagt. Lanseringen ble forskjøvet til 27. september 2022 da Birgit Lie’s ektefelle døde 30 mai og ble gjennomført i Røde Kors’ lokaler.

Resultater og resultatvurdering

Boken, trykket i to utgaver en på norsk og en på engelsk, 215 sider, i farger med forord ved generalsekretær i Noas Pål Nesse og Overlege Marie Brasholt ved DIGNITY, Dansk institutt mot Tortur er utgitt på forlaget PRESS. I tillegg til lanseringsseminaret i Røde Kors’ lokaler i Hausmannsgate 27. september 2022 (se video av dette på Forlagets sider), har boken vært tema på konferanse i Bergen 29. september – Torturoverlevere i norsk helsevesen, del av Ekko i P2 14. oktober og var på Sakprosafestivalen på Litteraturhuset 29. oktober med 45 minutter paneldebatt. Dette resultatet er tilfredsstillende og i tråd med intensjonen ved søknad om midler.

Oppsummering og videre planer

Boka er tilgjengelig i bokhandler, innkjøpt av bibliotek, presentert i lanseringsseminar, radioprogram EKKO i P2, på Sakprosafestivalen og på en konferanse i Bergen. Forlaget PRESS har formidlet informasjon i sine faglige kanaler, boken kan kjøpes i alle bokhandlere. Det er planlagt presentasjon i Kristiansand. Det arbeides med å få presentert boka internasjonalt på konferanse i Bogota, på DIGNITY i København og i Strasbourg for Europarådets komite mot tortur. Det vil kunne være aktuelt å gå videre med en spisset fagbok/e-bok om temaet til bruk i undervisning. Dette skal utredes ytterligere.

Prosjektleder

birgit nanki johanne lie

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Våre Stemmer-vi som skulle tie
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2021: kr 100 000, 2022: kr 150 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.09.2022
Status
Avsluttet