Veien til et yrkesvalg

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

De siste årene har det vært skrevet og snakket mye om at elever får for dårlig rådgivning i forhold til valg av videregående opplæring og yrke, noe som fører til stort frafall i videregående opplæring. Vi ønsker at elevene skal ta egne bevisste valg av videregående opplæring. Mange hørselshemmede velger ofte samme utdanning som venner, en av grunnene til det er at de ønsker å ha tilhørighet i et tegnspråkligfellesskap sammen med andre døve elever. En hørselshemmet elev må gjennom utdanningen få styrket sin identitet som døv og samtidig bli best mulig rustet til å fungere i et yrke blant hørende. Målgruppa for prosjektet er døve elever i grunnskolens 8.-10. årstrinn, som får opplæring etter § 2.6 i Opplæringslova. ”Elevar som har teiknspråk som førstespråk, har rett til opplæring i og på teiknspråk.”

 

Prosjektet hadde følgende hovedmål:

·        Å utvikle en rådgivingsmodell for ungdomstrinnet som kan bedre den rådgivning som skal gis alle hørselshemmede grunnskoleelever

·        Å bevisstgjøre den hørselshemmede ungdommen til å ta egne valg og økt kunnskap om karriereplanlegging

 

Prosjektet har bestått av en prosjektmedarbeider og en prosjektleder, begge med lang erfaring som lærere for hørselshemmede elever. Prosjektansvarlig har vært avdelingsleder Bjørn Bakken ved Møller kompetansesenter. Prosjektet var i søkerprosessen tenkt å være et treårig prosjekt der modellen skulle prøves ut i praksis, og problembasert læring var tenkt som metode for prosjektet. Kunnskapsløftet, Læreplan for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring med læringsplakaten ble til grunn for rådgivningsmodellen.

 

Prosjektgruppen har fått hevet sin kompetanse gjennom arbeidet med prosjekt Veien til et yrkesvalg. Vi har vært opptatt av å komme fram til en modell som skal kunne ivareta de ulike elevene vi har ut i fra interesser, talenter, evner og forutsetninger. Modellen er basert på Programfag til valg, der elevene får prøve ut ulike utdanningsprogram i videregående opplæring. Elevene skal ha en karrieremappe der de samler informasjon om den rådgivningen de får gjennom ungdomstrinnet. Modellen er ment som et verktøy for rådgivningen av elever som får opplæring etter §2.6 i Opplæringslova.

 

 Mottoet for prosjektet har vært: ”Jeg hører det – og glemmer det. Jeg ser det – og husker det Jeg gjør det – og forstår det”. Prosjektet ble avsluttet høsten 2006.

Prosjektleder/forsker

Olaug Myklebust

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Veien til et yrkesvalg
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller kompetansesenter
Beløp Bevilget
2005: kr 300 000
Startdato
01.08.2005
Sluttdato
30.11.2006
Status
Avsluttet