Veien videre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Det har vært fokus på overlevelse ved behandling av kreft, og lite fokus på senskader og rehabilitering. Kreftpasienter er usikre på mange områder som vedrører rehabilitering. Rehabiliteringstilbudet oppleves som lite synlig, fragmentert og uoversiktlig. Mange kreftpasienter opplever et ”tomrom” etter ferdig kreftbehandling og er usikre på veien videre. Kreftpasienter har behov for informasjon om de fire dimensjoner som kreftrehabilitering kan bestå i; den fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle dimensjon.

Prosjektets målsetting: Vi, Sykehuset Innlandet (SI) ved Kreftenheten Gjøvik, Lærings- og Mestringssenteret (LMS) ved SI, Gjøvik kommune og Kreftforeningen, seksjon Innlandet, ønsker å samarbeide om utforming og gjennomføring av informasjonsdager om rehabilitering for kreftpasienter.Vi mener det vil være positivt for kreftpasienter å tenke rehabilitering fra diagnosetidspunkt, og mange kan nåes ved å arrangere informasjonsdager på sykehuset. På den måten kan

alle grupper av kreftpasienter nåes, slik at

rehabiliteringsprosessen kan starte for de som trenger det.

Målgruppe: Alle voksne kreftpasienter: En dag for nydiagnostiserte og en dag for de som har levd lenger med kreft.

Prosjektets betydning: Kreftforeningen er ikke kjent med at det er gjort lignende prosjekter tidligere. Det er

et ønske å evaluere om det er behov for slike dager. Hvis tiltaket er vellykket, er målet å

fortsette med informasjonsdagene på Kreftenheten ved Gjøvik sykehus.

En ønsker med dette pilotprosjektet også å finne ut om undervisningsopplegget kan bli

en modell som kan brukes ved kreftenheter i alle helseregioner gjennom å gi modellen til nettverket som eksisterer for LMS

i Norge. LMS nasjonalt stiller seg positive til dette.

Framdriftsplan

Januar 2010:
Nedsette

prosjektgruppe som består av representanter fra de involverte parter.
Januar – februar:
Utarbeide program for to grupper: pasienter som nylig har fått diagnosen kreft og for øvrige kreftpasienter og pårørende
Mars – oktober:
Gjennomføring av to informasjonsdager i måneden (evalueres underveis) to måneder på sommeren.
November – desember:
Evaluering og utarbeidelse av rapport. Avslutting av prosjekt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0351.pdf

Sluttrapportsammendrag

BAKGRUNN:
Fokuset i kreftbehandlingen har i stor grad vært rettet mot overlevelse og i liten grad mot rehabilitering. Kreftpasienter er usikre på mange områder som gjelder rehabilitering. Rehabiliteringstilbudet oppfattes som lite synlig, uoversiktlig og tilfeldig. Kreftpasientene har behov for informasjon relatert til de fire dimensjoner som utgjør mennesket som helhet: Den fysiske, den psykiske, den sosiale og den eksistensielle.
MÅLSETTING:
Med “Veien videre” har vi ønsket å gi kreftpasienter, uavhengig av hvilken fase av sykdommen de befinner seg i, informasjon om rehabilitering.Da vi ikke kjenner til at det har vært gjennomført lignende prosjekter tidligere, ønsket vi å evaluere om det er behov for slik informasjon. Gitt at det var et behov, var målet å fortsette med et slik informasjonstilbud ved sykehuset i Gjøvik. Det var også ønskelig å finne ut om dette undervisnings-opplegget kunne bli en modell som kan benyttes ved kreftenheter i alle helseregioner gjennom å gi modellen til nettverket som eksisterer for LMS i Norge.
METODE:
Vi har ønsket å nå pasienten der de har vært i sin prosess. Likemannsprinsippet har vært et viktig stikkord, og vi har lagt stor vekt på å trekke deltagerne med i samtaler og diskusjoner rundt temaene. Vi har gitt tilbud om individuelle samtaler og/eller samtaler i mindre grupper i etterkant av møtene.
GJENNOMFØRING:
Informasjonstilbudet har vært to-delt: Et til nydiagnostiserte, “Mens du venter”, og et tilbud til alle som lever med en kreftdiagnose. Tilbudet til alle som lever med en kreftdiagnose ble utformet som 6 ulike temadager.
RESULTATER:
Prosjektet har oppnådd hovedmålet med å utarbeide og gjennomføre et informasjonstilbud til kreftpasienter. Videre har evaluering av tilbudet vist at det er behov for slik informasjon idet tilbakemeldingene har vært overveiende positive. Vi har også utarbeidet en enkel beskrivelse av hver temadag som følger som vedlegg til rapporten. VIDERE PLANER: Prosjektet vil bli videreført i sykehusets lokale i Gjøvik.

Prosjektleder/forsker

Eyrun Thune

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Veien videre
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Kreftenheten, Gjøvik sykehus
Beløp Bevilget
2010: kr 206 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
30.06.2011
Status
Avsluttet