Veileder for sorggruppeledere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
I 2009 startet Senter for Krisepsykologi (SfK) opp prosjektet “Sorggrupper i Norge”, i samarbeid med Landsforeningen for Uventet Barnedød (LUB). Dette er oss bekjent det første prosjektet som har utforsket sorggrupper på et nasjonalt plan, og som har inkludert alle typer sorggrupper og organisasjoner. Gjennom denne studien har vi fått viktig kunnskap om hvilke praksiser som ligger til grunn for det sorggruppetilbudet som finnes i dag, og også hvilke egenskaper ved sorggruppene som fungerer og ikke fungerer. Studien har vært todelt, og vi har fått informasjon både fra ledere av sorggrupper og etterlatte som har deltatt i sorggrupper. Denne kunnskapen ønsker vi nå å overføre til de organisasjonene og personene som driver sorggrupper gjennom å utvikle en veiledningsbrosjyre for sorggruppeledere.

Prosjektets målsetting
Målet med dette prosjektet er å lage en veiledningsbrosjyre for sorggruppeledere, der vi kan gi råd og anbefalinger både til ledere av eksisterende grupper og i oppstarten av nye grupper. Rådene vil være fundert på brukerdata, dvs. informasjon som er basert på gruppeledernes oppfatning om egenskaper ved sorggrupper, og informasjon om etterlattes/deltakeres ønsker og behov ved sorggruppene. Vi ønsker å bidra til en kvalitetssikring av tilbudene gjennom å effektivisere de ressursene som allerede ligger i organisasjonene som driver sorggruppene. Dermed kan vi også bidra til at sørgende får et optimalt støttetilbud gjennom sorggruppedeltakelse. Ettersom det ikke finnes noen fasit på hvordan sorggrupper skal eller bør drives, ønsker vi ikke å komme med formaninger, men gi sorggruppelederne råd som de kan tilpasse til sine egne grupper. Ved å kunne basere seg på informasjon fra andre sorggruppeledere, og etterlatte som har deltatt i sorggrupper, i forhold til hva som fungerer og ikke fungerer håper vi å gjøre det lettere for organisasjoner både å drive sorggrupper og etablere nye gruppetilbud.

Prosjektets målgruppe
Alle organisasjoner og og enkeltpersoner som er ansvarlig for drift av sorggrupper: dvs fagfolk, terapeuter og likemenn, og organisasjoner som kommune, sykehus, menigheter, skoler/studentskipnader, og frivillige organisasjoner, både interesseorganisasjoner og frivillighetssentraler. Vår kartlegging i prosjektet “Sorggrupper i Norge” viste at dette kan gjelde så mange som 850 etater/institusjoner.

Gjennomføring
Informasjonen i veilederen baseres på kvantitative og kvalitative data fra prosjektet “Sorggrupper i Norge” som er utført av SfK i samarbeid med LUB.

Veiledningsbrosjyren skal kunne brukes for alle typer sorggrupper, både terapeutiske, faglig styrte og likemannsgrupper, og vil bli inndelt i ulike seksjoner. Det vil være fokus på viktige overveielser som må tas når det gjelder struktur, organisering, gruppesammensetning, ledelse, form og innhold. Dette gjelder blant annet avveiinger mellom åpne vs. lukkede grupper, tidsbegrenset vs. behovsrelatert varighet, homogene vs. heterogene grupper, karakteristikker og egenskaper ved lederne m.m. Det vil presenteres noe teori ift sorggruppevirksomhet, selv om hoveddelen i brosjyren vil bestå av råd og veiledning.

Prosjektets betydning
Vi mener organisasjoner som driver sorggrupper vil ha stor nytte av disse funnene og denne brosjyren, i forhold til valg og avveininger de må ta med hensyn til drift og oppstart av sorggrupper. Målgruppen er alle organisasjoner og enkeltpersoner som allerede er ansvarlige for sorggruppevirksomhet i Norge, eller som kan tenkes å starte opp nye grupper. En veileder av den typen vi her skisserer mener vi det er et stort og udekket behov for. Gjennom innspill og råd med hensyn til organisering og drift av sorggrupper vil trolig flere kunne starte slike grupper. Vi ønsker å trykke veiledningsbrosjyren i 4000 eksemplarer. Deretter ønsker vi å distribuere den til alle organisasjoner som vi vet driver sorggrupper i Norge.

Framdriftsplan
Vi anslår at prosjektet kan gjennomføres i løpet av 6 måneder. Arbeidet vil kunne starte pr. 01.01.12 og være gjennomført til midten av 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0271.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mange etterlatte opplever deltakelse i sorggrupper som en viktig form for rehabilitering, og sorggrupper er et mye ønsket støttetilbud for etterlatte. Dessverre finnes det ingen “formel” eller en ideell struktur som passer for alle typer sorggrupper, og for alle typer etterlatte. Det er også et område som det har vært lite systematisk forskning på i Norge, og man har hatt lite kunnskap om praksiser som har ligget til grunn for sorggruppetilbudene. Gjennom prosjektet “Sorggrupper i Norge” skaffet Senter for Krisepsykologi ny og viktig kunnskap om sorggruppevirksomheten i Norge, informasjon som har kommet direkte fra de som er involvert i sorggruppene; sorggruppeledere og deltakere. I tillegg til å bruke resultatene i forskningsartikler ønsket vi også å videreformidle disse erfaringene direkte til de som kan ha nytte av funnene, gjennom en veiledningsbrosjyre for sorggruppeledere. Brosjyren skulle kunne brukes både i den aktive driften av sorggrupper og som en veiledning ved oppstart av nye grupper, og målet var å gi råd til alle typer sorggruppeledere, enten de er frivillige, likemenn eller fagfolk. En annen målsetting var å bidra til at sørgende får et optimalt støttetilbud gjennom sorggruppedeltakelse, gjennom å komme med konkrete råd og anbefalinger for sorggruppeledere. Vi håper også at rådene vil kunne ha overføringsverdi og fremme samarbeid mellom organisasjoner og etater som driver sorggrupper. Veiledningsbrosjyren skulle være lett forståelig, og inneholde konkret informasjon og råd som sorggruppeledere kunne tilpasse til sine gruppetilbud. Ettersom arbeidet med brosjyren gikk fremover ble det klart at det var mer enn nok materiale til å lage en liten håndbok for sorggruppeledere, i stedet for en brosjyre. Boken ble utgitt i september 2012, og har allerede fått gode tilbakemeldinger fra sorggruppeledere. Rådene i boken var fundert på hvilke egenskaper ved sorggrupper som i følge brukerne og gruppelederne fungerer og ikke fungerer, gruppeledernes oppfatning om egenskaper ved sorggrupper, og informasjon om de etterlatte/deltakernes ønsker og behov ved sorggruppene. Det ble også presentert noe teori ift. sorg og sorggruppevirksomhet, i tillegg til erfaringer fra forfatternes langvarige arbeid med sorg- og kriserammede.

Prosjektleder/forsker

Iren Johnsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Veileder for sorggruppeledere
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Senter for Krisepsykologi
Beløp Bevilget
2012: kr 205 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.08.2012
Status
Avsluttet