Veiledning til barnefamilier med avslag

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I rapporten «Det barn ikke vet, har de ikke vondt av» (2020), finansiert av Stiftelsen Dam, fant NOAS, Redd Barna og Norsk Folkehjelp at foreldre og barn med avslag på asylsøknaden har et udekket informasjonsbehov. De har behov for juridisk saksavklaring og informasjon og veiledning om veien videre etter et avslag. Dagens informasjons- og veiledningstiltak til barnefamilier med avslag ivaretar ikke tilstrekkelig barns og foreldres informasjonsbehov og mangler et tydelig barneperspektiv. Det bør etableres et eget veiledningstilbud for barnefamilier med avslag.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål: Har forebygget stress og dårlig psykisk helse hos barnefamilier med avslag på asylsøknaden gjennom informasjon og veiledning. 45 barnefamilier har mottatt veiledning i prosjektet. NOAS har utviklet en samtalemetodikk for samtaler med barn om avslag og veien videre.

Målgruppe

Primær målgruppe: Barn og foreldre som får avslag på søknad om asyl. Ellers: mottak, forvaltningen, relevante departementer og politikere.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

659

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Hovedaktiviteten i prosjektet er veiledningssamtaler. Veiledning inneholder to elementer: saksavklaring og situasjonsavklaring: Saksavklaring: • Hva som ligger til grunn for avslag på søknad om beskyttelse • Informasjon om regelverk og gjeldende praksis • Forklaring på hvorfor NOAS ikke kan bistå i saken Situasjonsavklaring: • Hva innebærer et endelig avslag på asylsøknad? • Hva mener søker er reelle alternativ for han/henne etter avslag? • Hvilke konsekvenser medfører de ulike alternativene? • Hvilke returmuligheter finnes? • Hva er konsekvensene av ulovlig opphold i Norge? I oppstartsfasen av prosjektet skal vi utarbeide en samtalemetodikk for veiledningssamtaler med barn. Metodikken skal utvikles i samarbeid med dr. polit. Åse Langballe, som står bak samtalemetodikken DCM for barn (se lengre ned i søknaden for mer informasjon om dette). Utgangspunktet er at veiledning gis i telefon/videosamtale. Dersom det er nødvendig av hensyn til familiemedlemmenes sårbarhet eller barnas behov for tolk, vil veiledningen finne sted ved personlig oppmøte hos NOAS eller ved mottaket.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar 2021- Januar 2021: Oppstart Januar 2021-Februar 2021: Utvikle samtalemetodikk for samtaler med barn Januar 2021-Februar 2021:Kontaktetablering mellom prosjekt, UDI og mottak Februar 2021-Hele perioden: Rekruttering deltakere Februar 2021-Hele perioden: Veiledning barnefamilier August 2021- Midtveisevaluering av prosjektet Desember 2021-Desember 2021:Sluttrapport ferdigstilt

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

NOAS, Redd Barna og Norsk folkehjelp avdekket i rapporten «Det barn ikke vet, har de ikke vondt av» (2020), finansiert av Stiftelsen Dam, at foreldre har behov for å forstå avslaget på søknad om beskyttelse (juridisk saks- og situasjonsavklaring) og veiledning om hvordan de kan forklare familiens situasjon til barn. Målsettingen var å forebygge stress og dårlig psykisk helse hos barnefamilier med avslag på søknad om beskyttelse gjennom informasjon og veiledning om asylsaken og hvordan foreldre kan snakke med barn om avslaget og fremtiden. Delmål 1 var å tilby dette til 45 barnefamilier. Delmål 2 var å utvikle en egen samtalemetodikk for samtaler med barn om avslag og veien videre. Delmål 3 var å få erfaringsgrunnlag for å utvide målgruppen for NOAS’ veiledningstjeneste finansiert av UDI. Målgruppen er barnefamilier som har fått avslag på søknad om beskyttelse.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Alle foreldrene mottok juridisk saks- og situasjonsavklaring fra NOAS. Foreldre i 10 av 15 familier valgte å gi barn informasjon om familiens situasjon etter veiledning fra NOAS. Én familie ga ikke barn informasjon, men dette var i tråd med NOAS og helsepersonells vurdering med utgangspunkt i barnets helsesituasjon på dette tidspunktet. For én familie var det ikke på nåværende tidspunkt aktuelt å gi barnet informasjon på grunn av forsinket språkutvikling. To familier valgte ikke å gi mer informasjon. Den ene familien fordi de mente barnet var for ung til å få informasjon, men de tok imot veiledning slik at de er rustet til den dagen de velger å gi barnet informasjon. Den andre familien valgte ikke å gi barna informasjon fordi de ikke ville at barna skulle være redd for tvangsretur. Dette var foreldre med sterkt håp om oppholdstillatelse.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

56

Prosjektgjennomføring/Metode

NOAS utviklet først et utkast til samtaleveileder sammen med dr. polit Åse Langballe, psykolog og spesialrådgiver Jessica Harnischfeger i RVTS Øst og pedagog og spesialrådgiver Ida Svantorp i RBUP Øst og Sør. Veilederen ble videreutviklet i flere omganger basert på erfaring fra veiledningssamtaler med foreldre og barn. Avslutningsvis ble veilederen ferdigstilt etter innspill og drøftelser med ovennevnte, samt UDI. Veiledningssamtaler skjedde hovedsakelig over videosamtaler (Teams) med tolk til stede, og ellers ved telefonsamtale eller personlig fremmøte.

Resultater og resultatvurdering

Barnefamilier har fått informasjon og veiledning om avslaget på søknad om beskyttelse og veien videre. Foreldre i 10 av 15 familier valgte å gi barn informasjon om familiens situasjon etter veiledning fra NOAS. For barn i 7 familier medførte informasjon fra foreldre etter veiledning til at NOAS kunne gjennomføre barnesamtaler i anledning familiens søknad om beskyttelse. Prosjektet har kvalitetssikret erfaringene vi fikk fra rapporten som prosjektet bygger på og har gitt oss viktig erfaring med veiledning av foreldre om hvordan de kan snakke med sine barn om familiens avslag og veien videre. Disse erfaringene har NOAS brukt for å utvikle veiledning av foreldre med barn som blir berørt av utvisning.

Oppsummering og videre planer

NOAS forsøker videre å påvirke myndighetene til å opprette et veiledningstilbud til foreldre som søker beskyttelse i Norge. NOAS vurderer nå hvordan veiledningsarbeidet best kan fortsette i vår organisasjon i forbindelse med vår rettshjelp til barnefamilier, samt i veiledningstilbudet til dem som NOAS ikke kan bistå rettslig.

Prosjektleder

Linda Våge

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Veiledning til barnefamilier med avslag
Organisasjon
Norsk organisasjon for asylsøkere
Beløp Bevilget
2021: kr 590 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.08.2022
Status
Avsluttet