Verjåtunet terapi- og aktivitetshage

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet
Frivilligheten i Os ser at det er mange utfordringer i forhold til eldreomsorgen og andre målgrupper. Det blir en utfordring å gi målgruppene et meningsfylt innhold i hverdagen. Frivilligheten i Os ønsker derfor gjennom dette prosjektet å bidra til økt livskvalitet for utsatte grupper.
Vi ser at mangel på tilpassede uteområder fører til uønsket passivitet innendørs. Derfor ønsker vi å opprette en «hage» som kan bidra til å skape en arena for utendørs, meningsfylt aktivitet i trygge omgivelser.
Vi vil legge legge stor vekt på at prosjektet skal føre til bedre kontakt mellom målgruppene og frivilligheten. Slik sett kan hagen bli en sosial møteplass som virker inkluderende for målgruppene, samtidig som frivilligheten også kan oppnå nærhet og engasjement.


2.Prosjektets målsetting
Frivilligheten i Os ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet i stimulerende omgivelser, legge til rette for økt livskvalitet gjennom trivsel, gode opplevelser, gjenkjenning og sansestimulering. Motvirke ensomhet, kjedsomhet og hjelpesløshet.
Engasjere frivillighet både praktisk og holdningsmessig ved å delta i bygging og vedlikehold av anlegget og ved å medvirke til engasjement for mennesker med omsorgsbehov. Engasjementet skal også bearbeide og bygge ned tabuer til utsatte grupper mennesker i Os.

3. Prosjektets målgruppe
Beboere på Verjåtunet, brukere av tilliggende institusjoner, hjemmeboende omsorgstrengende på avlasting, pårørende, besøksvenner, ansatte i omsorgstjenesten.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Planlegging av anlegget har pågått i lang tid av ei nedsatt prosjektgruppe. Anlegget er planlagt tett inntil Verjåtunet på godt egnet areal.
Prosjektet vil bli ledet av nedsatt arbeidsutvalg i prosjektgruppa. Gjennomføringen vil bli preget av frivillig innsats på dugnadsbasis, men hovedarbeidene gjøres av innleide entreprenører og håndverkere. Prosjektet støttes av Os kommune praktisk/teknisk og økonomisk.

5. Prosjektets betydning
I etableringsfasen vil frivillig innsats ha betydning for engasjement og holdninger når det gjelder hjelpetrengende situasjon. Det vil være en verdifull effekt. Etter prosjektperioden vil anlegget få stor betydning for målgruppene som vil oppleve en mer meningsfylt tilværelselse gjennom aktivitet, opplevelser, sosial kontakt og sansestimulering i utendørs, trygge omgivelser. Dette vil i seg sjøl ha en terapeutisk effekt for mange.

6. Framdriftsplan
Det er gjort betydelige forberedende arbeider, men start på det praktiske arbeidet starter i vårhalvåret 2013 og planlegges fullført innen utgangen av 2014. Utdrag av framdriftsplanen:

04.2011 – 05.2012: Nedsetting av prosjektgruppe, utarbeidelse av prosjektbeskrivelse

01.2013 – 03.2013: Nedsettelse av styringsgruppe og detaljplanlegging, inngåelse av avtaler og anbudsprosesser

gjennomføres, dugnadsorganisering og forberedende arbeid

05 – 07.2013: Opparbeidelse av areal

08 -11.2013: Bygging av installasjoner i anllegg

05 – 11.2014: Beplantning, oppsett lita tømmerstue, inngjerding, avslutning av prosjekt – offisiell åpning

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Det er lagt mye arbeid i planlegging og organisering for av gjennomføring. Anlegget er planlagt tett inntil Verjåtunet sykehjem på godt egnet areal. Prosjektet vil bli ledet av nedsatt arbeidsutvalg i prosjektgruppa. Gjennomføringen vil bli preget av frivillig innsats på dugnadsbasis, men hovedarbeidene gjøres av innleide entreprenører og håndverkere. Prosjektet støttes av Os kommune praktisk/teknisk og økonomisk

Antall personer i målgruppen

50

Oppsummering

Anleggsmessig er målene nådd. God organiseringa det viktigste. Viktig også med en prosjektleder som hele tiden koordinerer, tilrettelegger, inspirerer og har økonomikontroll. Har overføringsverdi til andre, liknende prosjekter. Vi er åpne for å dele erfaringer. Jevnlige evalueringer som grunnlag for justeringer og videreutvikling. Drift og vedlikehold er viktig. Frivilligheten v/Os Helselag og kommunen har allerede inngått avtale om framtidig drift og vedlikehold. Nærmere beskrivelse av rutiner er under arbeid.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2015 Verjåtunet.pdf

Prosjektleder/forsker

Finn Hval

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Verjåtunet terapi- og aktivitetshage
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2013: kr 320 000, 2014: kr 210 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
30.11.2014
Status
Avsluttet