Vi vil vandre i naturens apotek

I samarbeid med

Søknadssammendrag

BAKGRUNN
«Det er bedre å forebygge enn å reparere» og «Helse i alt vi gjør». Folkehelseloven av 1.1.2012 er viktig og peker på et generelt samfunnsproblem: Den økende immobiliteten blant befolkningen generelt. § 4 i loven åpner opp for at frivillige organisasjoner skal/bør være med for å legge til rette for bedre helse.
Vårt svar på dette er: Vi vil vandre i naturens apotek!
Ved å tilrettelegge for økt bruk av naturen, det vil si bedre turløyper, bålplasser, gapahuker med mer. I vårt nedslagsfelt finnes et etablert løypenett, men dessverre bare for funksjonsfriske. Våre nye målgrupper skal være alle kategorier av mennesker fra barn til eldre, uavhengig av funksjonsevne.

Hva er BLAD?
Bygdelag, Landbruk, Allmenheten, Dalelskere, BLAD, ble etablert av Brennelv bygdelag. Gjennom prosjektet BLAD 1 har bygdelaget sammen med andre frivillige organisasjoner bygd og tilrettelagt 55 km vardede stier, 23 bålplasser, 9 store gapahuker, 3 hytter, 2 gammer og 3 store parkeringsplasser i en avstand på 10 km fra Lakselv sentrum. Prosjektet har et nedslagsfelt på 87 km2 og inneholder

Hvem er så vi?
Søker er Diabetesforbundet Porsanger/Karasjok med Brennelv bygdelag som medsøker.

MÅLSETTING
Samarbeidspartene vil at brukerne av prosjektet skal oppleve at ved å vandre «I naturens apotek» vil hver enkelt føle at de får noe igjen og at det vil gi en opplevelse av «helse i hvert steg».
Hensikten er at mottoet «Friluftsliv i hverdagen» får et mangfoldig innhold. Den mestringsfølelsen en slik tur kan gi er den beste medisin, både for psykisk og fysisk helse.
Formålet er å styrke og skape trivsel for de mange brukergrupper ved å tilrettelegge og oppgradere den eksisterende infrastrukturen og ved å engasjere brukerne til å bli med på laget. Dette vil skape motivasjon for å komme ut, gjøre noe for egen kropp og sinn.

MÅLGRUPPE
ALLE, både barn, ungdom, voksne og eldre. Spesielt vil vi ha fokus på grupper som trenger det mest, herunder mennesker med diabetes, nedsatt funksjonsevne samt skoleklasser og barnehager. Informasjon til brukere er beskrevet i prosjektbeskrivelsen.

GJENNOMFØRING
Oppdragsgiver for prosjektet er Diabetesforbundet Porsanger/Karasjok og Brennelv bygdelag ved årsmøter og styrer. Prosjektansvarlig er Per Markussen og leder i styringsgruppa er Brennelv bygdelags leder Ivan Nicolaisen. Forprosjektet administreres av disse, og styret i Brennelv bygdelag fungerer inntil videre som styringsgruppe. Når ekstern finansiering er bekreftet vil det være naturlig å etablere en ny prosjektorganisasjon med prosjektleder, prosjektgrupper, og referansegruppe. I forprosjektet vil en også etablere de ulike arbeidsgruppene som skal utføre de ulike delprosjektene. I hovedsak vil disse utgå fra Diabetesforbundet og Brennelv bygdelag sine organisasjoner, men det vil også være naturlig å hente inn ressurspersoner med ulik kompetanse utenfra der det trengs. Prosjektansvarlig og styringsgruppa vil være ansvarlig for fremdrift og etablering av de ulike arbeidsgruppene.
Evaluering er beskrevet i prosjektbeskrivelsen.

BETYDNING
Infrastrukturen i BLAD 1 er tilrettelagt for funksjonsfriske som evner å komme seg ut i naturen for «egen maskin». Gjennom Folkehelseprosjektet BLAD 2 vil vi tilrettelegge slik at flere kan benytte området til sin aktivitet, herunder personer med diabetes og personer med nedsatt funksjonsevne og bevegelsesevne.

FRAMDRIFTSPLAN
Prosjektets 15 tiltak igangsettes i 2013 og avsluttes i 2015. 6 tiltak starter i 2013, 5 tiltak starter i 2014 og 4 tiltak starter i 2015.
Tiltak med start i 2013 er allerede finansiert.
Denne søknaden omfatter tiltakene med oppstart i 2014 og 2015.
De enkelte tiltakene er beskrevet i vedlegget Prosjektbeskrivelse BLAD 2.

Oppstart 2014
Hyttene tilrettelegges, beises, bislag og sjå bygges.
Gammene oppgraderes og tilrettelegges for bevegelseshemmede
Hovedstiene ordnes og vardes
Klopper og kavlinger for nye brukergrupper
Tilrettelegge 4 nye stier
Enkelt område for skilek
3 skiløyper á 2, 4 og 8 km
2 nye gapahuker
3 nye gangbruer
Renovering og tilrettelegging av Bygdelagshytta

Oppstart 2015
Turkart
Kulturhefte
Nettside
Flere nye bord, benker og bålplasser

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport BLAD 2.pdf

Prosjektleder/forsker

Per Leonhard Markussen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Vi vil vandre i naturens apotek
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Brennelv bygdelag
Beløp Bevilget
2014: kr 100 000, 2015: kr 100 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet