Videobøker på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

De fleste døve og hørselshemmede barna er født inn i hørende familier. Familiene må raskt lære seg nye måter å samhandle med sitt barn på. For hørende barn er det å lese barnebøker sammen noe som gir foreldre og barn felles opplevelse og gode samtaler. Stunden stimulerer fantasien, fremmer ordforrådet og forsterker båndet mellom leser og barnet. Dette er igjen med på å fremme barnets sosiale, intellektuelle og emosjonelle utvikling. Dette ønsker vi å gjøre tilgjengelig også for døve og hørselshemmede barn, slik at de også skal få mulighet til den samme positive utviklingen som hørende barn.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet er at videobøkene skal kunne brukes slik at foreldre som er i ferd med å lære seg tegnspråk skal kunne lese for sine døve barn, og hjelpe Norges Døveforbund med lokallag og øvrige samarbeidspartnere å implementere bruken av The shared reading project modellen i Norge.

Målgruppe

Effektmålgruppe: Døve/hørselshemmede barn. Prosjektmålgruppe: Familier med døve/hørselshemmede barn.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

16500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det amerikanske prosjektet The shared reading project har dokumentert implementerings- og evalueringsprosessen grundig. Dette gir et solid grunnlag for å lykkes med et lignende prosjekt i Norge. Konseptet er ikke opphavsrettslig beskyttet og kan fritt brukes i sosialt arbeid i Norge. Dette vil danne grunnlaget for å utvikle videobøkene vi utvikler i dette prosjektet for å kunne implementere en norsk modell. Prosjektet forankres i mediebedriften Supervisuell, som er en sosial entreprenør med kun døve/hørselshemmede ansatte (inkludert ledelse). Supervisuell har kompetansen til å produsere videobøkene, og bidrar med en egenandel i produksjonen. Samarbeidspartner House of Signs ved Jorunn Liland står for kompetansen på The shared reading project som faglig konsulent i produksjonen, og bidrar også til utprøving og evaluering av videobøkene sammen med døve tegnspråkmentorer. Jørn Lier Horsts «Detektivbyrå nr. 2» er Norges mest populære bokserie for barn, og vi har fått tillatelse til å basere oss på disse bøkene, inkludert illustrasjoner. Videobøkene vil bli lansert på nettkanalen tegn.tv. Etter publisering, vil vi ha en formidlingsperiode hvor vi blant annet vil kurse døveforeninger i å hjelpe foreldre å ta i bruk modellen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Høst 2020: Forberedelser, produksjonsplanlegging og oversettelse bok 1-2. Vår 2021: Opptak og etterarbeid bok 1-2. Høst 2021: Test, evaluering bok 1-2, oversette og produksjonsstart bok 3-4 Vår 2022: Opptak bok 3-4, midtveisevaluering, oversettelse bok 5-6 Høst 2022: Opptak og etterarbeid bok 5-6 og instruksjonsvideo. Vår 2023: Publisering av videobok 5-6 og instruksjonsvideo. Markedsføring og formidling. Videreføring til lokale døveforeninger.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mål: Produsere seks videobøker spesielt tilpasset en norsk modell tilsvarende det velutprøvde amerikanske prosjektet “The Shared Reading Project” inkludert instruksjonsvideo og utprøving av metoden. Å lære tegnspråk er ofte en utfordring for foreldre. Lesestunden gir foreldre og barn felles opplevelse og gode samtaler. Stunden stimulerer fantasien, fremmer ordforrådet og forsterker båndet mellom leser og barnet, og styrker barnets utvikling på det språklige, sosiale, intellektuelle og emosjonelle feltet. Innovativ bruk av lydspor som støtte for tegnspråkinnlæring. Hovedmålet er at videobøkene skal kunne brukes slik at foreldre som er i ferd med å lære seg tegnspråk skal kunne lese for sine døve barn, og hjelpe Norges Døveforbund med lokallag og øvrige samarbeidspartnere å implementere bruken av The shared reading project modellen i Norge. Effektmålgruppe: Døve/hørselshemmede barn. Prosjektmålgruppe: Familier med døve/hørselshemmede barn.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har produsert seks videobøker i serien “Detektivbyrå nr. 2” av Jørn Lier Horst med illustrasjoner fra bøkene. Vi har jobbet med lydsporet på en ny måte i forhold til tradisjonelle videobøker. Samarbeidspartner Tegnhuset har stått for utprøving av videobøkene i familier med døve barn og gitt tilbakemeldinger underveis på videoene, slik at vi har kunnet justere produksjonsmetoden etter hver film. Prosjektets konkrete mål er stort sett oppfylt, men produksjon av instruksjonsvideo vil bli gjennomført av Tegn.TV som viderefører prosjektet. Det vil trolig også bli laget flere videobøker i denne serien av Tegn.TV som del av videreføring. Effektmålet ligger i utbyttet som døve/hørselshemmede barn får fra dette prosjektet, og det er vanskelig å tallfeste dette. Men vi ser positive tilbakemeldinger fra målgruppen, delvis gjennom reaksjoner på sosiale medier, eposter fra lærere og nærpersoner til barn og positive tilbakemeldinger fra familier med døve barn under utprøving.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

5000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet hadde noen utfordringer i 2020-2021 pga koronasituasjonen, og ble forsinket. Men det ble laget 6 videobøker på tegnspråk i henhold til prosjektmål og den tekniske delen av produksjonen var en ordinær filmproduksjon. Men både metoden og hvordan vi jobbet med innholdet var nyskapende. Dette har gitt oss mye ny kunnskap om hvordan vi skal jobbe med å oversette og tilgjengeliggjøre barnebøker for døve/hørselshemmede barn. Videobøkene i dette prosjektet skiller seg vesentlig ut fra tidligere videobøker på tegnspråk i hvordan fortellerstemme følger tegnspråket, og i at den følger tegnspråkfortelleren og ikke bokteksten. Dette gjør at videobøkene blir bedre egnet til å lære seg tegnspråk og har gitt både Supervisuell og Tegn.TV ny kunnskap som tas med videre i tegnspråkmiljøet, og bidrar til bedre utvikling av materiell for døve/hørselshemmede barn framover i andre prosjekter også. Utprøvingen med å teste videobøkene gjennom ble gjennomført av Tegnhuset i Stavanger/Vestland-regionen, og vi har tatt med tilbakemeldinger i sluttrapporten vedlagt.

Resultater og resultatvurdering

Vi vurderer at de konkrete prosjektresultatene er gode, og hovedmålsetningen er oppfylt med unntak av instruksjonsvideo. Vi har nådd flere målgrupper enn forventet. De 6 videobøkene er fritt tilgjengelig på Tegn.TV med følgende titler: – Operasjon Mumie – Dekkoperasjon – Operasjon Rød Sløyfe – Operasjon Spøkelse – Operasjon Heksegryte – Operasjon Julekule Den siste videoboken (Julekule) skiller seg ut, da tegnspråkfortelleren i denne videoboka ikke er en voksen person men en ung døv gutt, og stemmelagt av en CODA gutt i samme alder (hørende med døve foreldre), så i denne boken er både tegnspråkfortelleren og stemmeforteller unge gutter i tilsvarende alder som målgruppen som begge har vokst opp i et tegnspråklig hjem. Det er ikke blitt laget en instruksjonsvideo, men Tegn.TV vil videreføre prosjektet og vil utarbeide en instruksjonsvideo som omfatter disse videobøkene og sannsynligvis flere tegnspråkfilmer for barn/unge, som del av en faglig utviklingsprosess.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har gitt Supervisuell, Tegn.TV og Norges Døveforbund og tegnspråkmiljøet for øvrig verdifull kompetanseutvikling i tillegg til verdien av de seks barnebøkene som en ressurs som brukes av både foreldre og barnehager/skole. Dette blir tatt med videre når Tegn.TV viderefører prosjektet. Tegn.TV vil sørge for at de 6 videobøkene forblir fritt tilgjengelig, og vil fortsette med å produsere tilsvarende ressursmateriale. Det vil bli laget en instruksjonsvideo av Tegn.TV som dekker målsetning i dette prosjektet, som også blir fritt tilgjengelig på Tegn.TV.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Videobøker på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør, mediebedrift drevet av døve/hørselshemmede
Beløp Bevilget
2020: kr 521 000, 2021: kr 511 000, 2022: kr 621 000
Startdato
01.08.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet