Virtuell trening

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

For de fleste med en funksjonsnedsettelse er det å kunne være fysisk aktiv viktig. Det handler om å opprettholde en livsstil og ivareta sosial tilhørighet men det mangler tilrettelagte treningssentre og ansatte med spesifikk kompetanse. Sun HF etablerer Treningspoliklinikk Oslo åpner kvartal 1 2018. Sykehuset og LARS Oslo Øst gjennomførte pilotprosjekt med ukentlig fysisk trening Deltakerne har vært meget fornøyde • Endelig trening på våre premisser! • Inspirerende å trene med andre i samme situasjon Piloten avdekket behov for å gjøre treningen tilgjengelig for flere ved videoløsning.

Målsetting for prosjektet

1. Utvikle et klinisk e-helsetilbud med virtuell trening og toveis kommunikasjon mellom deltakerne og Treningspoliklinikken 2. Utvikle, prøve ut og evaluere virtuell modell for gruppetrening for deretter å beskrive et konsept for virtuelt gruppetilbud for fremtidig nasjonalt bruk.

Målgruppe

Målgruppen er personer med ryggmargsskade/annen type fysisk funksjonsnedsettelse. Ingen aldersbegrensning, begge kjønn er inkludert og assistent kan delta.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Aerobic gruppetrening med 10 personer video overføres virtuelt med toveis kommunikasjon fra Treningspoliklinikken i Oslo via nett til følgende : • fem personer som hver trener i sitt hjem i Helse Sør Øst • en gruppe bestående av fem personer i Mo I Rana som trener sammen på institutt Programmet omfatter aerobic treningen for å bedre fysisk funksjon, styrke, kondisjon og balanse og varer i fem måneder. Deltakerne velges ut fra funksjonsnivå, kjønn, alder og adresse og rekrutteres fra Sun HF og LARS Øst/Oslo. Deltakerne vil bli henvist og medisinsk klarert av lege i prosjektet før prosjektoppstart. Deltakerne/institutt må ha tilgang til PC, Mac eller iPad med Internett tilkobling. Prosjektmedlem fra Lars Øst/Oslo og teknisk ansvarlig vil møte deltakeren i hjemmet /treningssenteret for å bistå ved installering, klargjøring og testing av utstyr og for å opprette relasjon. I løpet av prosjektet vil det kontinuerlig avholdes møter med deltakerne. Prosjektet vil evalueres av deltakerne og prosjektgruppen ved oppstart og avslutning ved hjelp av validerte spørreskjemaer med fokus på • Mestring • Måloppnåelse • Opplevd fysisk form • Gruppetilhørighet • Kommunikasjon/sosial interaksjon • Kvalitet på de tekniske løsningene

Fremdriftsplan for prosjektet

2018 Januar – Februar: Forberedelser, planlegge tekniske løsninger og rekruttere aktuelle kandidater Mars – April: Individuelle-/gruppemøter, tekniske løsninger og utforming av treningsprogram Mai – Oktober: Prosjektperiode med trening to ganger per uke November – Desember Evaluering med sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Fysisk aktivitet forebygger livsstilssykdommer, dette gjelder også for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. I forbindelse med opprettelse av treningsbehandling ved Sunnaas sykehus HF Treningslab Studio 99 meldte det seg behov for trening via video-konferanse. Evalueringer av telemedisin har vist høy grad av tilfredshet hos brukere. Med bakgrunn i dette ble et prosjekt med en treningsgruppe via interaktiv video-konferanse støttet av Stiftelsen DAM. Prosjekt hadde følgende to mål • Utvikling av et klinisk e-helsetilbud med virtuell trening (toveis kommunikasjon) til målgruppen med fokus på økt kapasitetsutnyttelse og effektivisering. Dette vil medføre aktiv deltakelse og dialog samt øket helsegevinst og mestringsfølelse. • Utvikle, prøve ut og evaluere virtuell modell for gruppetrening for deretter å beskrive et konsept for virtuelt gruppetilbud for fremtidig regionalt/nasjonalt bruk som vil kunne bidra til et likeverdig tilbud til brukere uansett bosted og fysisk mobilitet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Deltakerne ble oppfordret til å skrive ned frie kommentarer på evalueringsskjema. Noen av disse var: • «Nyttig for personer som bor hjemme og ikke har mulighet til å trene på Studio 99. Det er sosialt og hyggelig å møte andre» • «Rask og lett teknisk oppsett – et tastetrykk og du er med!» • «(Video – konferanse gruppe) – det bør anvendes hyppigere!» • «Skulle ønske at gruppen skulle fortsette» • “”Ønsker å trene to ganger i uken med virtuell trening Det var første gang Sunnaas sykehus HF prøvde ut et slikt teknisk oppsett. Prosjektet har lykkes med den tekniske gjennomføringen. Det har vært helt avgjørende i et slikt nytt konsept og ny installasjon, å ha en dedikert prosjektressurs med kombinasjons-kompetanse innen teknologi og helsefag og tilgjengelig rådgiver med formell IKT-kompetanse

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

16

Prosjektgjennomføring/Metode

Intervensjonen besto av gruppetrening ledet av instruktør til musikk, som ble overført interaktiv (toveis video av lyd/bilde) til seks ulike destinasjoner. Intervensjonen foregikk ukentlig i 12 uker våren 2019. Åtte personer deltok fra Sunnaas sykehus HF Treningslab Studio 99 sammen med instruktør , fem deltok hjemmefra og tre deltok fra et annet treningslokale. Hjemme-deltakerne fikk opplæring fra teknisk personell. De var tilgjengelige for support under hele prosjektperioden. Evalueringsmetoden bestod av spørreskjema utfylt av deltakerne før og etter intervensjon. Det var fokus på opplevd helsegevinst, sosial interaksjon og kvalitet på de tekniske løsningene.

Resultater og resultatvurdering

Initialt var det 16 deltakere i prosjektet, tre av deltakerne måtte slutte grunnet medisinske årsaker.Ti av deltakerne var kvinner, resterende var menn. Medianalder var 58 år, minimum 35 år og maksimum 68 år. Ni av deltakerne hadde en ryggmargsskade, to hadde cerebral parese og to ryggmargsbrokk og elleve brukte rullestol. I snitt deltok ni deltakere på hver treningssesjon, min. seks og maks. elleve. Treningsvideoen ble brukt av ni av deltakerne, en brukte den flere ganger i uken. Deltakerne hadde høy mestringstro på at de skulle nå sine individuelle mål og det gjorde de. Resultatene viste en trend til opplevelse av bedre fysisk form og treningsmestring uten at det var statistisk signifikant bedring. Deltakerne skåret høyt på opplevelsen av å delta i gruppe og de rapporterte høy grad av tilfredshet med de tekniske løsningene. I tillegg opplevde deltakerne at de hadde en sosial tilhørighet og samspill med de andre deltakerne.

Oppsummering og videre planer

Evalueringen viste positive resultater, og Sunnaas sykehus HF vil fortsette å utvikle tilbudet. På sikt vil et slikt tilbud bidra til mer likt tilbud uavhengig av bosted.Videokonferanse utstyr er installert på Studio 99 og tilleggsutstyr for hjemme deltakere er tilgjengelig på sykehuset. Prosedyrer og relevante dokumenter er utarbeidet. Virtuelle trening er i drift fra april 2020 i Treningslab Studio 99. Innenfor området e- helse tilbud er det planlagt prosjektsøknad til DAM høsten 2020 der virtuell overføring av gruppebehandling innenfor ernæring og trening er en fremtredende del.

Prosjektleder

Britt-Marie Rak

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Virtuell trening
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF
Beløp Bevilget
2018: kr 325 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
29.02.2020
Status
Under gjennomføring